Redegørelse om inspektion i Accunia Fondsmæglerselskab A/S

Finanstilsynet var i november 2019 og april-maj 2020 på inspektion i Accunia Fondsmæglerselskab A/S. Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret tilgang, og hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.

Accunia Fondsmæglerselskab A/S (Accunia) er et specialiseret fondsmæglerselskab inden for området struktureret kredit. Accunia forfølger en vækst-strategi, der siden 2016 er gennemført ved at udstede Collateralized Loan Obligations (CLO’er) og ved udbud af børsnoterede alternative investeringsfonde. CLO’er er strukturerede kreditobligationer, der udstedes med sikkerhed i en pulje af underliggende erhvervslån. Accunia er CLO-forvalter, dvs. udvælger og forvalter de underliggende lån/obligationer, og indtægterne herfra udgør en væsentlig del af Accunias indtægtsgrundlag.

 

Accunia er forpligtet til selv at holde 5 pct. af de udstedte CLO’er. Accunia har dermed en betydelig eksponering mod kreditrisikoen på de underliggende erhvervsudlån og markedsrisikoen på værdien af CLO’erne. Dette er i modsætning til det typiske fondsmæglerselskab, der ikke har en væsentlig kreditrisiko og markedsrisiko ved deres forretninger med kunder.

 

Forretningsmodellens fokus på højt specialiserede kreditprodukter stiller særlige krav til bestyrelsens kompetencer på området. Bestyrelsen skal løbende forholde sig til, om den har tilstrækkelig kollektiv viden, dvs. faglig kompetence og erfaring, til at forstå forretningsmodellen og de tilknyttede risici. Det var ikke sket i tilstrækkeligt omfang, og Accunia modtog et påbud herom.

 

Den af bestyrelsen fastlagte risikoappetit for CLO-forvaltningen var ikke tilstrækkelig konkretiseret og uddybet til reelt at udgøre en styringsmæssig ramme for organisationen, og rapporteringen var ikke egnet til at følge op på organisationens gennemførelse af risikoappetitten. Accunia fik derfor et påbud om, at bestyrelsen skal foretage en vurdering af risici knyttet til forretningsmodellen og om nødvendigt tilpasse politikker mv. Accunia fik endvidere påbud om at styrke rapporteringen til bestyrelsen.

 

Indtil kort før inspektionen havde Accunia ikke udpeget en risikoansvarlig, og der var ikke systematisk foretaget vurderinger af, om risikostyringen var vel-fungerende, herunder eksempelvis om kontrolsystemerne var velegnede til at styre risici knyttet til Accunias aktiviteter, processer og systemer. Accunia fik påbud om at styrke risikostyringen og sikre, at bestyrelsen mindst en gang om året modtager en rapportering om risikobilledet og risikostyringen med den risikoansvarliges vurderinger og anbefalinger.

 

Compliancefunktionen havde ikke udført tilstrækkelig compliance. Accunia fik påbud om at sikre, at der udføres den nødvendige compliance.

 

Accunias kapitalforhold var væsentligt påvirket af Covid19-krisen, hvor særligt markedet for CLO’er er blevet påvirket negativt som følge af usikkerheden om den generelle økonomiske afmatning og den deraf følgende stigende risiko for tab på de underliggende lån. Det havde ramt værdien af Accunias egenbeholdning af CLO’er, og det havde tillige medført usikkerhed om Accunias indtjening fra forvaltning af CLO’er og andre forvaltningsopgaver.

 

Accunias procedurer for vurdering af nedskrivninger på CLO’erne er ikke fuldt i overensstemmelse med regnskabsreglerne, og Accunia fik påbud om at ændre procedurerne.

 

Accunia havde opgjort det individuelle solvensbehov pr. 31/3 2020 til 13,1 pct., hvilket Finanstilsynet vurderede ikke tilstrækkeligt. Der var ikke reserveret tilstrækkeligt til risici vedrørende fald i indtjening og til operationelle risici relateret til styringsmæssige mangler vedrørende utilstrækkelige politikker samt mangelfuld risikostyring og compliance. Efterfølgende havde Accunia hævet solvensbehovet pr. 31/3 2020 til 15,4 pct., hvilket Finanstilsynet vurderede tilstrækkeligt. Kapitalgrundlaget var 16,0 pct., og overdækningen til solvensbehovet var 0,6 procentpoint. Efterfølgende har markedsudviklingen medført, at Accunias kapitalgrundlag pr. 30/6 2020 er steget til 17,3 pct.

 

Finanstilsynet gav Accunia en risikooplysning om, at kapitaloverdækning og kapitalberedskab i højere grad burde tage højde for, at kapitalforholdene udviser høj følsomhed over for markedsudviklingen for CLO’er og kreditrisikoen på de underliggende lån.