Politianmeldelse af uretmæssig videregivelse af intern viden

Finanstilsynet anmodede den 22. juni 2018 Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) om at indlede en politimæssig efterforskning af uretmæssig videregivelse af intern viden i forbindelse med overtagelsestilbud fremsat til aktionærerne i TDC A/S, idet en person havde sendt intern viden til en række nyhedsmedier.

En række nyhedsmedier skrev den 7. februar 2018, at de var kommet i besiddelse af oplysninger om, at et konsortium ønskede at købe samtlige aktier i TDC. Af artiklerne fremgik det bl.a., at medierne var kommet i besiddelse af et brev stilet til TDC’s bestyrelsesformand dateret den 26. januar 2018. Ifølge medierne beskrev brevet, at konsortiet var klar til at overtage samtlige TDC-aktier.

Forbuddet mod uretmæssig videregivelse af intern viden følger af artikel 14, stk. 1, litra c, i markedsmisbrugsforordningen (Europa Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug).

Det er Finanstilsynets vurdering, at der skete uretmæssig videregivelse af intern viden i forbindelse med fremsendelsen af e-mail med vedhæftet udkast til brev stilet til TDC’s bestyrelsesformand til en række medier.

Finanstilsynet er af SØIK blevet oplyst om, at efterforskningen af sagen er blevet indstillet, idet det ikke har været muligt at identificere afsenderen bag e-mailadressen.

Politianmeldelsen har ikke tidligere været offentliggjort af efterforskningsmæssige hensyn.