Afgørelse om fastsættelse af kapitaltillæg

Finanstilsynet pålægger Gefion Insurance A/S (herefter Gefion Insurance eller selskabet) pr. dags dato at supplere selskabets solvenskapitalkrav (herefter SCR) med et kapitaltillæg på 39,2 mio. kr., jf. § 350 b, stk. 1, nr. 2, i lov om finansiel virksomhed.

Selskabets SCR udgøres herefter af summen af SCR, jf. § 126 c i lov om finansiel virksomhed, og det af Finanstilsynet fastsatte kapitaltillæg, jf. § 350 b, stk. 6, i lov om finansiel virksomhed.

Finanstilsynet har fastsat kapitaltillægget til at være lig med forskellen mellem det primære kapitalkrav for opgørelsen af de risikovægtede poster for operationel risiko, jf. artikel 204, stk. 1, litra b, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (herefter solvens II-forordningen) og kapitalkravet for operationelle risici, jf. artikel 204, stk. 1, i solvens II-forordningen.

Kapitaltillægget gælder, indtil Finanstilsynet har vurderet, at selskabet har efterlevet påbuddene i Finanstilsynets afgørelse om governance af 5. juli 2019 (herefter governance-afgørelsen). Størrelsen af kapitaltillægget er endvidere fast, indtil Finanstilsynet har haft kapitaltillægget oppe til revision, jf. § 350 b, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed.

Denne afgørelse er truffet af Finanstilsynet efter forelæggelse for Finanstilsynets bestyrelse, jf. § 345, stk. 7, nr. 4, i lov om finansiel virksomhed.

Finanstilsynet skal gøre opmærksom på, at Gefion Insurance A/S har indbragt afgørelsen om kapitaltillægget for Erhvervsankenævnet. I denne forbindelse har selskabet anmodet Erhvervsankenævnet om, at klagen tillægges opsættende virkning.

Erhvervsankenævnet har ved kendelse af 23. september 2019 imødekommet Gefion Insurance A/S’ anmodning om, at tillægge klagen opsættende virkning.

Læs hele afgørelsen her.