Vurdering af en ansøgning om fit and proper-godkendelse

Finanstilsynet har meddelt afslag på en ansøgning om godkendelse som indehaver af en enkeltmandsvirksomhed, som har søgt om tilladelse som forsikringsformidler.

Finanstilsynets bestyrelse har behandlet sagen i medfør af § 22, stk. 2, i lov om forsikringsformidling, jf. § 345, stk. 12, nr. 4, i lov om finansiel virksomhed, som følge af dens principielle karakter. 

Afgørelsen er truffet på baggrund af strafbare forhold registreret på indehaverens straffeattest.

Finanstilsynet har tillagt det vægt, at indehaveren har flere domfældelser for overtrædelser af færdselsloven, herunder gentagne kørsler på trods af at førerretten var inddraget, og at indehaveren ikke har overholdt aftaler med Kriminalforsorgen i forbindelse med tilsyn fastsat ved dom. Indehaveren har desuden ført bil i påvirket tilstand og været i besiddelse af euforiserende stoffer med henblik på videresalg. Finanstilsynet har på baggrund heraf, og idet domfældelserne kun ligger få år tilbage i tiden, vurderet, at antallet af forhold samlet set gør, at indehaveren ikke lever op til kravet om hæderlighed til at varetage stillingen som indehaver af en enkeltmandsvirksomhed, der har tilladelse som forsikringsformidler. Finanstilsynet har i den samlede vurdering inddraget hensynet til tilliden til den finansielle sektor. Finanstilsynet har besluttet, at indehaveren ikke kan fit and proper-godkendes på nuværende tidspunkt.