Vejledning om stresstest for små og mellemstore pengeinstitutter

Stresstest bruges af pengeinstitutter i forbindelse med udarbejdelsen af blandt andet genopretningsplaner, ansøgninger om indfrielse af kapital- og NEP-instrumenter samt ved fastsættelse af målsætninger herfor. Det er vigtigt, at stresstestene er opgjort tilstrækkeligt forsigtigt for at sikre, at resultaterne giver et plausibelt billede af instituttets kapitalsituation under stressede forhold. Vejledningen har til formål at beskrive nogle tilgange og metoder, som institutterne bør overveje i forbindelse med udarbejdelsen af stresstest.

Kontakt

Specialkonsulent

Alexander Gross Østergaard
+45 41 93 35 67
akn@ftnet.dk

Vejledningens primære målgruppe er små og mellemstore pengeinstitutter, der udarbejder makroøkonomiske stresstest. Dele af vejledningen kan også være relevant for de pengeinstitutter, som udfører mere simple stresstest eller følsomhedsanalyser. Vejledningen ændrer ikke på Finanstilsynets krav til, hvornår institutter skal udføre stresstest, i forhold til hvad der er gældende regler og praksis.

Finanstilsynet har i samarbejde med Nationalbanken udarbejdet et makroøkonomisk stress-scenarie, som har karakter af en hård recession. Dette scenarie ligger til grund for de nedskrivningsniveauer, som indgår i Finanstilsynets stresstest-beregninger. Pengeinstitutter skal anvende stress-scenariet til ansøgninger om indfrielse af kapital- og NEP-instrumenter samt ved fastlæggelse af målsætninger herfor.

Væsentlige ændringer

Pengeinstitutternes nettorenteindtægter i første halvår af 2023 fremstår meget høje i et historisk perspektiv, og det niveau kan ikke nødvendigvis forventes opretholdt fremadrettet. I det lys og ud fra et forsigtighedshensyn, anvender Finanstilsynet et loft over nettorenteindtægterne i fremskrivningen i stresstesten. Dette er en metodemæssig ændring i forhold til tidligere. Tilgangen med at bruge et loft over nettorenteindtægterne er velkendt fra den fælleseuropæiske stresstest i regi af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA). 

I vejledningen er det desuden blevet præciseret, at institutter ved udarbejdelsen af stresstest bør sikre sig, at fremskrivningen af nettorenteindtægterne er tilstrækkeligt forsigtig. Dette gælder særligt i den nuværende situation. Vurderingen kan blandt andet tage afsæt i historiske erfaringer. 

Begge ændringer af vejledningen har til formål at sikre en tilstrækkeligt forsigtig stresstest. Der kan læses nærmere herom i stresstestvejledningen:

Nøgletal for det af Finanstilsynet fastlagte stress-scenarie kan findes nedenfor:

Derudover findes herunder et Excel-værktøj med tilhørende vejledning, som nærmere beskriver Finanstilsynets tilgang til beregning af nedskrivninger for det enkelte institut i stress-scenariet. 

Ovenstående nedskrivningsværktøj finder ikke anvendelse for færøske og grønlandske pengeinstitutter, men institutterne kan bruge stresstestvejledningen, hvor relevant.