Resumé af afgørelse om påbud til Park Street A/S (tidligere Park Street Nordicom A/S), CVR-nr. 12 93 25 02 vedrørende delårsrapporten for 1. halvår 2020

Erhvervsstyrelsen har som led i regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder foretaget en gennemgang af delårsrapporten for 1. halvår 2020 for Park Street A/S. Delårsrapporten er aflagt efter IAS 34 samt yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede virksomheder.

Virksomheden har i de seneste regnskabsår primært foretaget dagsværdiregulering af investeringsejendomme i 2. halvår, jf. nedenstående oversigt over dagsværdireguleringer af investeringsejendomme i halvårsrapporterne for 2017-2020 og årsrapporterne for 2017-2020 (tal i t.kr.):

Årstal

2020

2019

2018

2017

Helår

79.463

62.387

54.660

366.898

Halvår

-5.502

0

0

1.376

 

Dagsværdien opgøres efter kapitalafkastmetoden, og der anvendes en ekstern valuar til brug for årsrapporten. Ved udarbejdelse af delårsrapporten vurderer virksomheden, hvorvidt det er sket væsentlige ændringer i lejeindtægt, driftsresultat og afkastkrav i forhold til den seneste valuarvurdering.

Ved aflæggelse af delårsrapporten for 1. halvår 2020 er virksomhedens vurdering af ændringer i lejeindtægt og driftsresultat baseret på en samlet vurdering for hele ejendomsporteføljen. Dette medfører, at væsentlige ændringer for enkelte ejendomme eller ejendomstyper ikke identificeres.

Det er styrelsens opfattelse, at virksomheden ikke har indhentet et tilstrækkeligt grundlag til at kunne vurdere, hvorvidt der er sket væsentlige ændringer i afkastkravene pr. 30. juni 2020 i forhold til de afkastkrav, som er anvendt i årsrapporten for 2019.

Virksomheden foretager både løbende og pr. halvår en vurdering af, hvorvidt der er sket væsentlige ændringer i afkastkravene. Det er dog virksomhedens opfattelse, at muligheden for at indhente sammenlignelig information til vurdering af væsentlige ændringer i afkastniveauet pr. halvår er begrænset.

Styrelsen finder, at virksomheden må overveje konsekvenserne af dette, herunder om det kan være nødvendigt, i en vis udstrækning, at anvende en ekstern valuar også ved halvår.

Erhvervsstyrelsen finder på denne baggrund, at virksomhedens vurdering af ændringer i lejeindtægt, driftsresultat og afkastkrav pr. 30. juni 2020 i forhold til 31. december 2019 er utilstrækkelig. Dagsværdien af virksomhedens investeringsejendommene kan derfor være fejlbehæftet i delårsrapporten for 1. halvår 2020.

Erhvervsstyrelsen har påbudt virksomheden;

  • ved udarbejdelse af delårsrapporter at foretage en tilstrækkelig vurdering af, om dagsværdien af investeringsejendomme er ændret siden den senest aflagte årsrapport, og hvis værdien er ændret, foretage den fornødne ændring i værdierne i delårsrapporten, jf. IAS 40, afsnit 33 sammenholdt med IAS 34, afsnit 28. En tilstrækkelig vurdering indebærer, at virksomheden forholder sig konkret, ejendom for ejendom, til ændringer i de væsentligste variabler, som indgår i virksomhedens afkastmodel, herunder afkastkrav, forventede lejeindtægter og driftsresultat,
  • at forholde sig til, hvorvidt ovenstående giver anledning til ændring af sammenligningstal for delårsperioden 1. halvår 2020 ved udarbejdelsen af delårsrapporten for 1. halvår 2021, jf. IAS 8, afsnit 42 sammenholdt med IAS 34, afsnit 15B, litra g.

Egenkapitalopgørelsen i delårsrapporten for 1. halvår 2020 indeholder ikke sammenligningstal for 1. halvår 2019. Erhvervsstyrelsen har påbudt virksomheden fremover at medtage sammenligningstal i egenkapitalopgørelsen i henhold til IAS 34, afsnit 20.