Spørgsmål og svar

Her finder du svar på udvalgte spørgsmål.

Tæller udbud omfattet af undtagelsesbestemmelserne i prospektforordningen art. 1, stk. 4 og stk. 5 inden for en 12 måneders periode med i beregningen af beløbsgrænsen på 8 mio. Euro?

 • Nej, sådanne udbud indgår ikke i beregningen af beløbsgrænsen på 8.000.000 euro. Vær opmærksom på, at fritagelserne i art. 1, stk. 4 og stk. 5 som udgangspunkt godt kan kombineres med hinanden. Dette er dog med undtagelse af art. 1, stk. 5, første afsnit, litra a) og b). De må ikke kombineres med hinanden, hvis dette kunne indebære en øjeblikkelig eller senere optagelse til handel af over 20%-grænsen.

En udsteder har lavet et offentligt udbud af aktier for 3 mio. Euro og udbyder inden for de næste 12 måneder igen aktier, denne gang for 5,5 mio. Euro. Ingen af undtagelserne i prospektforordningens art. 1, stk. 2, 4 eller 5, finder anvendelse. Er der prospektpligt? 

 • Ja. Beløbsgrænsen beregnes over en periode på 12 måneder. Perioden ændrer sig derfor løbende, idet der ved en 12 måneders periode forstås de seneste 12 måneder på et hvilket som helst tidspunkt.

Godkender Finanstilsynet prospekter udfærdiget på andre sprog end dansk og engelsk? 

 • Nej. Dansk og engelsk er de sprog, som er accepteret af Finanstilsynet jf. lov om kapitalmarkeder § 10, stk. 2. Ved udbud eller optagelse i andre medlemslande end Danmark kan prospektet udarbejdes enten på et sprog, som accepteres i de pågældende medlemslande eller på et sprog, som sædvanligvis anvendes internationalt. Hvis Danmark som hjemland, skal behandle prospektet, skal det være på dansk eller engelsk.

Godkender Finanstilsynet prospekter for selskaber med hjemsted i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med? 

 • Nej, det er hjemlandets kompetente myndighed, som er godkendende myndighed. Der er dog mulighed for at overføre godkendelseskompetencen.

Kræver det et godkendt prospekt at få et værdipapir optaget til handel på en alternativ markedsplads? 

 • Nej, selve optagelsen er ikke i sig selv et offentligt udbud. Omstændighederne i den konkrete situation kan dog bevirke, at der foreligger et offentligt udbud og deraf følgende pligt til at offentliggøre et godkendt prospekt. Der kan også være prospektpligt, hvis der ikke alene er tale om optagelse til handel, men også foretages et udbud.

Kan man inden for den 12 måneders periode et prospekt er gyldigt forlænge udbudsperioden, hvis udbudsperioden er udløbet? 

 • Nej, der foreligger ikke et gyldigt prospekt, når udbudsperioden er udløbet. En forlængelse af udbudsperioden kræver, at der er godkendt et tillæg til prospektet inden udbudsperiodens afslutning.

Er dokumenter, som ikke er en del af prospektet, men som er integreret ved henvisning jf. prospektforordningens art. 19 også omfattet af sprogkravene til prospekters godkendelse? 

 • Ja, sprogkravene I forordningens art. 27 finder også anvendelse for dokumenter, som er integreret ved henvisning jf. art. 19, stk. 1.

Er et basisprospekt, også efter de nye regler, gyldigt så længe værdipapirerne udstedes?   

 • Nej. Gyldighedsperioden på 12 måneder er også gældende for prospekter for omsættelige værdipapirer, der ikke er kapitalandele, og som udstedes løbende eller ad gentagne gange af kreditinstitutter. Efter art. 8, stk. 11 kan et udbud videreføres efter basisprospektets udløb, hvis der senest på den sidste gyldighedsdato offentliggøres et nyt godkendt basisprospekt.

Er der prospektpligt for optagelse til handel på et reguleret marked af værdipapirer, når udbuddet af værdipapirerne er undtaget fra pligten til at udarbejde prospekt efter prospektforordningen art. 1, stk. 4? 

 • Ja, medmindre optagelsen til handel på et reguleret marked er omfattet af en af undtagelserne efter forordningens § 1, stk. 5.

Er Finanstilsynet indstillet på at overføre godkendelseskompetencen til en anden myndighed, hvis der foretages udbud i Danmark eller søges om optagelse til handel i Danmark? 

 • Nej, det er ikke sandsynligt, da hensynet til investorbeskyttelsen tilsiger, at Finanstilsynet selv vil udøve godkendelseskompetencen. Vær i øvrigt opmærksom på, at en eventuel overførsel af godkendelseskompetence også kræver accept fra den myndighed, der ønskes henvist til.

ESMA Q&A 

 • Vær opmærksom på, at ESMA også offentliggør spørgsmål og svar om prospekter. De kan findes under lovgivning.