Driftskapital

Læs mere om kravene til en erklæring om driftskapital.

Prospektet skal indeholde væsentlige oplysninger om udstederen, og det omfatter oplysninger om driftskapitalen jf. prospektforordningens bilag 3. Udsteder skal erklære, om driftskapitalen er tilstrækkelig til at dække nuværende behov. Baggrunden for erklæringen om driftskapital bør kunne dokumenteres, og der bør ligge faktiske finansielle forhold bag.

Det fremgår af ESMA’s retningslinjer for oplysningskrav i prospekter, at udsteder skal sikre, at erklæringen er udarbejdet ud fra robuste procedurer. Disse procedurer skal være lig de procedurer, der anvendes ved udarbejdelse af årsregnskaber m.v. I retningslinjerne er det angivet, hvilke skridt udsteder kan følge for at sikre robustheden bedst muligt.  Der er krav om, at erklæringen er entydig, og det gælder både i tilfælde af en clean og en kvalificeret erklæring. Der kan findes specifikke formuleringer i retningslinjes nr. 31. Af retningslinjerne fremgår det, hvordan driftskapitalen bør udregnes, hvilke faktorer der skal medtages, hvordan erklæringen skal formuleres m.v.

Udsteder skal være opmærksom på, at Finanstilsynet anser erklæringen om driftskapital som en væsentlig oplysning for investorerne. Derfor skal der også udarbejdes tillæg jf. forordningens art. 23, såfremt forhold vedr. driftskapitalen ændrer sig. Har udsteder ikke tilstrækkelig kapital, skal det anføres, hvordan udsteder agter at fremskaffe den nødvendige kapital. Ifølge den delegerede forordning 2019/980 art. 38 skal Finanstilsynet kontrollere, at erklæringen om driftskapital stemmer overens med risikofaktorer, revisionsrapport, anvendelse af provenuet og udsteders oplyste strategi, samt hvordan strategien skal finansieres.