Prospektcertifikater

Der er pligt til at offentliggøre et godkendt prospekt ved optagelse til handel på et reguleret marked og ved offentlige udbud af værdipapirer på over 8 mio. euro. Dette følger af prospektforordningen art. 3, stk. 2, litra b. Det er Finanstilsynet, som træffer beslutning om prospektets godkendelse, jf. art. 20, stk. 1.

English version

Et prospekt og eventuelle tillæg, som er godkendt i et selskabs hjemland, er også gyldigt ved udbud af værdipapirer til offentligheden og optagelse til handel i andre værtslande. Det følger af forordningens art. 24, stk. 1. Værtsland er i forordningens art. 2, litra n, defineret som: ”den medlemsstat, hvor der foretages et udbud af værdipapirer til offentligheden eller ansøges om optagelse til handel på et reguleret marked, når denne er forskellig fra hjemlandet”. Det er imidlertid et krav for anvendelsen af art. 24, stk. 1, at ESMA og den kompetente myndighed i hvert værtsland modtager en meddelelse – et såkaldt godkendelsescertifikat. Den kompetente myndighed i værtslandet foretager ikke behandling og godkendelse af prospekter, som er godkendt af den kompetente myndighed i hjemlandet. Proceduren for godkendelsescertifikater findes i art. 25. Hjemlandets kompetente myndighed offentliggør samtlige godkendte prospekter eller en liste over prospekterne sammen med links til dem. Dette sker over en periode på 12 måneder. 

For at se hvilke godkendelsescertifikater Finanstilsynet har modtaget, henvises til ESMAs register. Her kan sorteres efter Danmark som ”Host Member State” og vælges ”Passported”, og trækkes en liste over godkendelsescertifikaterne fra den valgte periode.

Prospektcertifikater 2. halvår 2021

Date

Prospectus - Document

 

Approval date

Issuer

Approving authority