Prospektcertifikater

Her finder du information om godkendelsescertifikater, og en liste over certifikater, som Finanstilsynet har modtaget.

I Danmark er der pligt til at offentliggøre et godkendt prospekt ved optagelse til handel på et reguleret marked og ved offentlige udbud af værdipapirer på over 8 mio. euro. Dette følger af prospektforordningen art. 3, stk. 2, litra b samt af lov om kapitalmarkeder § 10. Det er Finanstilsynet, som træffer beslutning om prospektets godkendelse, jf. art. 20, stk. 1.

Et prospekt og eventuelle tillæg, som er godkendt i et selskabs hjemland (i dette tilfælde Danmark), er også gyldigt ved udbud af værdipapirer til offentligheden og optagelse til handel i andre medlemsstater (såkaldte værtslande). Det følger af forordningens art. 24, stk. 1. Værtsland er i forordningens art. 2, litra n, defineret som: ”den medlemsstat, hvor der foretages et udbud af værdipapirer til offentligheden eller ansøges om optagelse til handel på et reguleret marked, når denne er forskellig fra hjemlandet”. Det kan f.eks. være et dansk selskab, der ønsker at lave et udbud i Sverige.

Den kompetente myndighed i værtslandet foretager ikke behandling og godkendelse af prospekter, som er godkendt af den kompetente myndighed i hjemlandet. Det er imidlertid et krav for anvendelsen af art. 24, stk. 1, at ESMA og den kompetente myndighed i hvert værtsland modtager en meddelelse – et såkaldt godkendelsescertifikat – fra hjemlandet, der har godkendt prospektet. Godkendelsescertifikatet bekræfter, at prospektet (eller tillægget) er godkendt i hjemlandet i overensstemmelse med prospektreglerne.

Proceduren for godkendelsescertifikater findes i art. 25 og foregår ved, at Finanstilsynet (som kompetent myndighed i hjemlandet) på anmodning fra udsteder eller den person, der er ansvarlig for prospektets udarbejdelse, udformer et godkendelsescertifikat. Finanstilsynet stiller godkendelsescertifikatet til rådighed for den kompetente myndighed i værtslandet via ESMAs indberetningssystem PRIII samt udstederen eller den person, der er ansvarlig for prospektets udarbejdelse. Samme procedure følges for eventuelle tillæg.

Krav til anmodningen

Den kompetente myndighed i værtslandet kan stille krav om oversættelse af prospektet eller af resuméet.

Sprogkrav fremgår af følgende dokument: Languages accepted for scrutiny of the Prospectus and translation requirements for Summaries (europa.eu)

Det påhviler desuden udsteder eller den person, der er ansvarlig for prospektets/tillæggets udarbejdelse at sende dokumenterne i elektronisk form til Finanstilsynet.

Følgende oplysninger skal fremsendes til Finanstilsynet, når Finanstilsynet skal udstede et godkendelsescertifikat:

  • Navn på den kompetente myndighed i værtslandet, som prospektet/tillægget skal passportes til
  • Navn på udsteder
  • Udsteder LEI
  • Udsteder adresse
  • Type af værdipapirer
  • Henvisning til anvendte bilag
  • Navn på evt. garantistiller
  • Evt. udeladelser i prospektet
  • Dato for godkendelse af prospekt/tillæg

Oplysningerne skal sendes i en email til: prospekter@ftnet.dk

Hjemlandets kompetente myndighed offentliggør samtlige godkendte prospekter. For at se hvilke godkendelsescertifikater Finanstilsynet har modtaget, henvises til ESMAs register. Her kan sorteres efter Danmark som ”Host Member State” og vælges ”Passported”, og trækkes en liste over godkendelsescertifikaterne fra den valgte periode.