Anvendelsesområde

Her finder du information om, hvornår prospektforordningen finder anvendelse.

Formålet med prospektforordningen er at øge investorbeskyttelsen, forenkle reglerne, gøre det lettere at rejse kapital og strømline procedurerne ved prospektgodkendelser. Med prospektforordningen er der kommet et udvidet anvendelsesområde for undtagelser til prospektpligten, både for så vidt angår pligten til at offentliggøre et prospekt forud for optagelse til handel og ved udbud over 8 mio. euro. Her kan du læse mere om, hvornår der er prospektpligt og hvornår undtagelserne finder anvendelse. 

Prospektgrænse

I den nye prospektforordning er udbud af værdipapirer omfattet af prospektpligten allerede fra 1 mio. euro. Dog giver forordningen mulighed for, at hvert medlemsland kan hæve prospektgrænsen op til 8 mio. euro. I Danmark har vi hævet prospektgrænsen til 8 mio. euro, og vi har ingen nationale regler til at regulere udbud under 8 mio. euro. Det betyder, at prospektpligten først indtræder ved udbud over 8 mio. euro. Det er vigtigt at være opmærksom på forskellige nationale regler, da andre medlemslande kan have fastsat nationale regler for udbud under  8 mio. euro.

Eksempel

Et dansk selskab ønsker at foretage et udbud på 5 mio. euro i Sverige. Da udbuddet er under 8 mio. euro, er der som udgangspunkt ikke prospektpligt i Danmark. I Sverige er der imidlertid en national regel, hvorefter der skal udarbejdes prospekt ved udbud over 2,5 mio. euro. Der er derfor prospektpligt i Sverige. Da der er tale om et dansk selskab, er Danmark hjemland, og Finanstilsynet er derfor kompetent myndighed. Derfor er der prospektpligt efter forordningens art. 4, stk. 2, nr. 1. Finanstilsynet skal behandle prospektet, og ved godkendelse skal der udstedes godkendelsescertifikat til Sverige.  

Optagelse af nye aktier uden et prospekt

Som udgangspunkt skal der udarbejdes et prospekt, hvis værdipapirer skal optages til handel, uagtet udbuddets størrelse. Fra den 20. juli 2017 har to undtagelser til prospektpligten fået et bredere anvendelsesområde. Man kan være fritaget fra at skulle offentliggøre et godkendt prospekt ved optagelse til handel på et reguleret marked, hvis to betingelser er opfyldt. For det første skal der være tale om værdipapirer, som er fungible (af ensartet beskaffenhed) med værdipapirer, der allerede er optaget til handel på det samme regulerede marked. For det andet, må de over en periode på 12 måneder ikke udgøre mere end 20 pct. af antallet af værdipapirer, der allerede er optaget til handel på et reguleret marked, jf. art. 1(5)(a). Derudover er grænsen også ændret til 20 pct. for så vidt angår optagelse af aktier, der er resultatet af en konvertering, jf. art. 1(5)(b).

Eksempel

En udsteder har den 1. august 2019 optaget 100 stk. aktier til handel.

Udsteder ønsker at udstede 10 stk. nye aktier. Der er ikke prospektpligt, da der kun er tale om optagelse af 10 pct. nye aktier.

Den 1. oktober 2019 ønsker udsteder at optage 4 stk. nye aktier, som er medarbejderaktier. Der er ikke prospektpligt jf. forordningens art. 1, stk. 4, litra i, hvoraf det fremgår, at udbud af aktier til eksempelvis medarbejdere er undtaget fra prospektpligten, såfremt der gøres et dokument tilgængeligt, hvoraf der skal fremgå visse oplysninger om værdipapirerne, udbuddet og årsagen til udbuddet.

Den 1. marts 2020 ønsker udstederen at optage 8 stk. nye aktier.

Udstederen har pr. 1. marts 2020 i alt 114 aktier optaget til handel. I alt er der siden 1. august 2019 søgt om optagelse af 22 nye aktier, men de 4 medarbejderaktier tæller ikke med i opgørelsen jf. art. 1, stk. 4, litra i. Det betyder, at der siden 1. august 2019 alene er 18 aktier, der skal tælle med i beregningen af 20 % grænsen. 18 aktier ud af 114  udgør 16 pct. Derfor er der ikke prospektpligt ved udbuddet af 8 nye aktier.

Den 1. oktober 2020 ønsker udstederen at udbyde 24 nye aktier. Da der er gået 14 måneder fra 1. august 2019 og indtil dette udbud, falder udbuddet den 1. august 2019 udenfor beregningen, da man alene beregner de 20 pct. over en periode på løbende 12 måneder. De 10 aktier fra udbuddet den 1. august 2019 er derfor ikke en del af de nye aktier, men de er en del af det totale aktier, som udstederen har optaget til handel. Udstederen har den 1. oktober 2020 i alt optaget 122 aktier til handel. 24 nye aktier plus de 8 aktier fra udbuddet den 1. marts 2020 udgør 26 pct. af 122, og prospektpligten indtræder derfor.

Undtagelse fra prospektpligten ved visse transaktioner

Med prospektforordningen bliver undtagelserne i forbindelse med visse transaktioner ændret. De transaktioner, der er tale om, er overtagelsessituationer, fusioner og spaltninger. Med de gamle regler skulle der tilvejebringes et dokument, der indeholdt oplysninger svarende til et prospekts, hvis undtagelsen skulle finde anvendelse.

Med prospektforordningen ændres denne ordlyd. Forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt gælder ikke for værdipapirer, der udbydes, tildeles eller skal tildeles i forbindelse med en overtagelsessituation, fusion eller spaltning, såfremt der gøres et dokument indeholdende oplysninger om transaktionen og dens konsekvenser for udstederen tilgængeligt for offentligheden, jf. art. 1, stk. 4, litra f og 1, stk. 4, litra g samt art. 1, stk. 5, litra e og 1, stk. 5, litra f.

I henhold til de gamle regler skulle der udarbejdes et dokument svarende til et prospekt. I henhold til prospektforordningen skal der udarbejdes et dokument, der indeholder oplysninger om transaktionen og dens konsekvenser for udstederen. Det betyder, at kravene til det dokument, der skal gøres tilgængeligt, er lempede, og derudover er det præciseret, at dokumentet skal gøres tilgængeligt for offentligheden.

Oplysningskravene til dette dokument fremgår af den delegerede forordning 2021/528.