Redegørelse om inspektion i Sparekassen Bredebro

Finanstilsynet var i september 2021 på inspektion i Sparekassen Bredebro, hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.

Sammenfatning og risikovurdering

Sparekassen Bredebro har sit primære markedsområde i og omkring Tønder Kommune med fokus på små og mellemstore erhvervskunder samt privatkunder.

Sparekassen har en høj koncentration af udlån til landbrug, særligt mælkeproduktion. Det samlede erhvervsudlån udgør en markant større andel end
gennemsnittet for sammenlignelige institutter (gruppe 3-institutter).

Sparekassens basisindtjening er alene på niveau med sammenlignelig institutter på trods af en højere risikoprofil på udlånssiden, og kapitalmålsætningen vurderes ikke at være tilstrækkeligt forsigtig henset til indtjening og risikoprofil.

Sparekassens forretningsmodel og kreditpolitik tillader markant større andel af udlån uden for det primære markedsområde, end hvad der aktuelt er. Tilsvarende ligger grænserne for udlån mod specifikke brancher langt over det aktuelle niveau.

Sparekassen fik på baggrund heraf påbud om at sikre, at sparekassens forretningsmodel afspejler sparekassens reelle ønsker til kreditrisikoprofilen. Tillige skal det sikres, at sparekassens politikker ligger inden for forretningsmodellens grænser. Herunder skal grænserne for eksponeringer til enkeltbrancher tilpasses, så de virker som et styringsværktøj

Finanstilsynet gennemgik ved inspektionen 112 udlån, heraf 32 store udlån over 2 pct. af kapitalgrundlaget. Gennemgangen førte til, at 6 udlån fik en dårligere rating.

Sparekassen fik påbud om at tilrette sin kreditpolitik, så den på en præcis måde angiver bestyrelsens overordnede retningslinjer og ønskede risikoappetit på kreditområdet. Kreditpolitikken skal ligeledes tilrettes, så den holder sig inden for forretningsmodellen og reelt kan anvendes som styringsredskab.

Grænser/målepunkter må ikke være fastlagt meget langt fra de faktiske forhold, og politikkens fravigelsesmuligheder fra hovedreglerne skal være konkrete og udtømmende..
Inspektionen førte til, at solvensbehovet blev forøget med 0,3 procentpoint til 12,2 pct. Stigningen i solvensbehovet består af et forøget tillæg for kunder med finansielle problemer.

Derudover førte inspektionen til øgede nedskrivninger for 212.000 kr.