Redegørelse om inspektion i NærBrand Forsikring g/s

Finanstilsynet var i oktober 2019 på ordinær inspektion i NærBrand Forsikring g/s.

Med udgangspunkt i selskabets indsendte materiale og selskabets rapporteringer til Finanstilsynet havde inspektionen fokus på selskabets forretningsmodel, outsourcing, genforsikring, hensættelser, investeringer, individuelle solvensbehov, basiskapital, kapitalplan, kapitalnødplan, bestyrelse og ledelsessystemet.

Den offentlige afmelding sker på et senere tidspunkt end normalt af årsager, der ikke er relateret til inspektionen i selskabet. Henset til den tid, der er gået siden inspektionens gennemførelse, er Finanstilsynet klar over, at forholdene i selskabet kan have ændret sig betydeligt.

Sammenfatning og risikovurdering

NærBrand forsikrer private og landbrug mod brandskader. Selskabet tegner indbo- og bygningsforsikringer til private og løsøre-, bygnings-, og driftstabsforsikringer til landbrug. Aktiviteterne er begrænset til lokalområderne Salling, Lemvig, Fjends, Viborg-egnen og Lolland-Falster.

NærBrand yder forsikring i co-assurance med Topdanmark Forsikring A/S, og forsikringsdriften er outsourcet til Topdanmark, der varetager rådgivning, tegning af policer, præmieberegning og skadesbehandling.

 

Outsourcing

Finanstilsynet konstaterede på inspektionen, at NærBrands outsourcingaftale med Topdanmark Forsikring A/S ikke lever op til kravene i reglerne om outsourcing. Finanstilsynet har givet selskabet påbud om at rette op på forholdet.

Finanstilsynet konstaterede desuden, at NærBrand ikke har etableret tilstrækkelige kontroller af outsourcingaftalens overholdelse. Finanstilsynet har derfor givet selskabet påbud om at etablere løbende kontrol med de outsourcede aktiviteter.

 

Hensættelser

Finanstilsynet gennemgik i forbindelse med inspektionen selskabets erstatningshensættelser. Finanstilsynet konstaterede, at selskabets omkostninger, der er forbundet med at afvikle skaderne ikke indgår korrekt i selskabets erstatningshensættelser. Finanstilsynet har derfor givet selskabet påbud om at rette op på forholdet.

 

Investeringer

Finanstilsynet konstaterede, at selskabets investeringspolitik mangler en klar afgrænsning af, hvilke risici selskabet ønsker at påtage sig, et hensigtsmæssigt risikomål for obligationsporteføljen samt benchmarks for investeringsområdet. Finanstilsynet har derfor givet selskabet påbud om at opdatere sin investeringspolitik.

Finanstilsynet fandt desuden, at selskabet ikke har indført interne kontroller på investeringsområdet, hvorfor Finanstilsynet har givet selskabet påbud om at etablere disse kontroller.

 

Risikovurdering

Finanstilsynet konstaterede, at selskabets årlige risikovurdering ikke opfylder lovens krav. Finanstilsynet har derfor givet selskabet påbud om at udarbejde en ny risikovurdering, der overholder reglerne.

 

Revisionsudvalget

Finanstilsynet konstaterede, at ingen af medlemmerne af selskabets revisionsudvalg har professionel erfaring inden for regnskabsvæsen eller revision. Finanstilsynet har givet selskabet påbud om at supplere udvalget med et medlem med disse kvalifikationer.

 

Kompenserende foranstaltninger for manglende funktionsadskillelse

Finanstilsynet konstaterede, at direktøren varetager samtlige funktioner i forbindelse med investeringerne i selskabet. Finanstilsynet har givet selskabet påbud om at etablere kompenserede foranstaltninger for manglende funktionsadskillelse på investeringsområdet.

 

Solvensopgørelse

Finanstilsynet konstaterede, at NærBrands bestyrelse ikke havde besluttet politik og retningslinje for opgørelse af det individuelle solvensbehov. Finanstilsynet har derfor givet påbud om at udarbejde disse.

Finanstilsynet vurderede desuden, at selskabet ikke har tilstrækkeligt dokumenteret, at de risici, som er indeholdt i beregningen af selskabets individuelle solvensbehov, er opgjort med et beskyttelsesniveau svarende til en 200-års begivenhed med en tidshorisont på 12 måneder. Herudover konstaterede Finanstilsynet en række øvrige fejl og mangler ved opgørelsen af det individuelle solvensbehov. Finanstilsynet har derfor givet selskabet påbud om opgøre det individuelle solvensbehov i overensstemmelse med lovens krav.

 

Solvensdækning

Selskabet havde en solvensdækning på 671 pct. ved udgangen af 2020.