Nye regler om cybersikkerhed i finanssektoren

Det Europæiske Råd og Europaparlamentet har vedtaget en ny forordning, der skal modernisere og harmonisere it-tilsynet i den finansielle sektor på tværs af virksomhedstyper i hele EU.

Kontakt

Chefkonsulent

Jan Bertel Jans
+45 61 93 07 17
jja@ftnet.dk

Forordningen har fået navnet DORA, som står for Digital Operational Resilience Act. Lovpakken består af en hovedforordning, som indeholder de overordnede regler om tilsyn med it- og cybersikkerhed, et følgedirektiv som indeholder de nødvendige konsekvensændringer i andre direktiver samt en række supplerende regler, som skal udarbejdes når forordningen træder i kraft.

Det overordnede hensyn bag den kommende forordning er et ønske om at imødegå de risici, der udvikler sig i lyset af den stigende digitalisering af finanssektoren i hele Europa, som finder sted samtidig med den hurtige udvikling af cybertrusler mod finanssektoren.
Forordningen sætter nye og mere tidssvarende rammer for tilsynet med it- og cybersikkerhed i et fælles regelsæt på tværs af finanssektoren.

Hvilke virksomheder er omfattet af DORA?

Følgende virksomheder er omfattet af forslaget:

 • Kreditinstitutter, betalingsinstitutter, e-pengeinstitutter og investeringsselskaber.
 • Forsikrings- og genforsikringsvirksomheder, større forsikringsformidlere og arbejdsmarkedspensionsselskaber,
 • Værdipapircentraler, regulerede markeder, transaktionsregistre, forvaltere af alternative investeringsfonde, investeringsforvaltningsselskaber, centrale modparter og udbydere af dataindberetningstjenester.
 • Virksomheder indenfor kryptoaktiver, som bliver omfattet af den kommende forordning på dette område (MiCA-forordningen).
 • Administratorer af kritiske benchmarks, crowdfundingtjenesteudbydere, securitiseringsregistre og kreditvurderingsbureauer
 • It-leverandører som er systemiske på EU-niveau 

Hvad går de nye regler ud på?

DORA indeholder regler på følgende områder:

a)  krav til finansielle virksomheder vedrørende:

   it-risikostyring

   indberetning af større it-relaterede hændelser til myndighederne

   test af cybersikkerhed, herunder trusselsbaseret penetrationstest ell. red team testing

   udveksling af oplysninger og efterretninger om cybertrusler og sårbarheder

   styring af it-tredjepartsrisici i finansielle virksomheder

b)  krav til kontrakter (om fx outsourcing), der indgås mellem it-leverandører og finansielle virksomheder

c)  en ny ordning for overvågning af it-leverandører, som er kritiske for den finansielle sektor på EU-niveau

d)  regler om samarbejde mellem kompetente myndigheder og om de kompetente myndigheders tilsyn og håndhævelse af reglerne.

Hvornår træder de nye regler i kraft?

Forordningen og direktivet blev vedtaget 28. november og offentliggjort 27. december. Reglerne træder i kraft 16. januar og skal anvendes fra 17. januar 2025. I den mellemliggende periode skal der udarbejdes en række supplerende regler til DORA og foretages ændringer og tilpasninger i de nuværende danske regler.

Supplerende regler

Forordningen betyder at der skal udstedes en række nye detaljerede regler og vejledninger, som vil præcisere reglerne i forordningen. De fleste af disse regler bliver fastsat i form af delegerede forordninger med direkte virkning (også kaldet reguleringsmæssige tekniske standarder ell. RTS’er) og implementeringsmæssige tekniske standarder (ITS’er). Der er tale om følgende nye regelsæt:

 • RTS om udførelse af tilsynet med kritiske tredjepartsleverandører
 • RTS om indholdet af hændelsesrapporter, betingelser for uddelegering af rapportering til tredjeparter, kriterier for bedømmelse af virkningen af hændelser
 • RTS om indholdet af politikken i forhold til kontrakter med it-leverandører og indholdet af oplysningerne i registret over kontraktlige arrangementer (outsourcingregistre)
 • RTS om kriterier og krav med hensyn til trusselsbaserede penetrationstests (TLPT)
 • RTS om kriterier for klassificering af it-relaterede hændelser og cybertrusler
 • RTS om udpegning af medlemmerne af de fælles undersøgelseshold samt dettes opgaver og samarbejdsrelationer
 • RTS om elementer til at bestemme og vurdere ved underleverandør af kritiske eller vigtige funktioner
 • RTS om it-risikostyringsværktøjer, metoder, processer og politikker
 • RTS om proportionalt rammeværk til it-risikostyring
 • ITS om formularer, skabeloner og procedurer for finansielle virksomheder til at rapportere større it-relaterede hændelser
 • ITS om standardskabeloner til register over kontrakter om brugen af it-tjenester leveret af tredjeapartsleverandører
 • Retningslinjer om samarbejde mellem de europæiske tilsynsmyndigheder (de fælles tilsynsorganer, den ledende tilsynsførende) og de kompetente myndigheder i medlemslandene
 • Retningslinjer om udveksling af information om væsentlige it-relaterede hændelser
 • Retningslinjer om metode til beregning af omkostninger og kvantificering af tab ved reaktioner og genopretning

Læs DORA forordningen her.

Læs mere om DORA forordningen på Rådets hjemmeside.

Læs mere om den danske stillingtagen til forslaget.