Om Finanstilsynets model

Overordnet beskrivelse af modellen.

Pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber anvender Finanstilsynets fradragsfaktorer til at reducere den modificerede varighed på konverterbare realkreditobligationer, jf. bilag 12, pkt. 67, i kapitaldækningsbekendtgørelsen, såfremt de ikke har orienteret Finanstilsynet om, at de anvender egne modeller til beregning af korrigerede varigheder på konverterbare realkreditobligationer.


Fradragsfaktorer til brug for indberetning af solvens offentliggøres kvartalsvis af Finanstilsynet.


Tilsynet beregner fradragsfaktorer ved hjælp af en simpel model. Input i modellen er begrænset til en simpel rentestruktur, en kursvolatilitetsstruktur og oplysninger om effektiv rente, kurs, løbetid og varighed for ca. 120 realkreditobligationer. 


Rentestrukturen estimeres ud fra rentesatsen på tre statspapirer med henholdsvis kort, mellemlang og lang løbetid.


For hver af de ca. 120 realkreditobligationer beregnes kursen og varigheden for en inkonverterbar obligation med tilsvarende løbetid og nominel rente ved hjælp af rentestrukturen og standardformler for beregning af kurser og varighed. I standardformlerne indgår obligationens nominelle og effektive rente samt obligationens løbetid. På baggrund af de estimerede inkonverterbare kurser og varigheder samt volatilitetsstrukturen, og ved at anvende Black 76 og normalfordelingens sandsynlighedsfordeling, beregnes den korrigerede varighed for den konverterbare obligation. På baggrund af denne kan fradragsfaktoren pr. realkreditobligation bestemmes. Når alle fradragsfaktorer er beregnet, tages gennemsnittet af de faktorer, som omfatter realkreditobligationer med samme nominelle rente.


Tilsynets model bygger på en antagelse om, at alle låntagere er rationelle og handler ens. Der er således ingen modellering af forskelle i låntagernes konverteringsadfærd. I stedet antages, at låntager kan udnytte sin konverteringsret på et på forhånd fastsat tidspunkt (i stil med en europæisk option), som i modellen er defineret til 1 år. Endvidere er optionens strikekurs i modellen fastsat til 102.


 

Download