Halvårsartikel 2016 for pengeinstitutter

Hovedtal for pengeinstitutternes halvårsregnskaber:

  • Pengeinstitutterne fik et samlet overskud før skat på 17,2 mia. kr. i 1. halvår 2016. Dette er et fald på 10,5 pct. i forhold til 1. halvår 2015. Nedgangen skal ses i lyset af, at resultatet for 1. halvår 2015 var det bedste siden 2007. Resultatnedgangen skyldes bl.a. fald i rente- og gebyrindtægter samt kursregulering af værdipapirbeholdningen mv.
  • Nettorenteindtægterne er faldet i forhold til 1. halvår 2015. Faldet skyldes primært lavere renteindtægter fra obligationer og udlån, der ikke opvejes af lavere renteudgifter til obligationer og indlån. 

  • Nettogebyrindtægterne er også faldet. Faldet skal ses i lyset af, at niveauet i 1. halvår 2015 var højt, bl.a. som resultat af omlægning af lån og handelsaktivitet.

  • Sammenlignet med 1. halvår 2015 faldt basisindtjeningen før nedskrivninger og kursregulering til 1,12 pct. af udlån og garantier, mens de udgiftsførte nedskrivninger udgjorde 0,09 pct. af udlån og garantier.

  • De udgiftsførte nedskrivninger på udlån er faldet fra 2,9 mia. kr. til 1,7 mia. kr. og er på det laveste niveau siden 2008. Langt størstedelen af nedskrivningerne udgøres af nedskrivninger på udlån til landbrug.

  • Pengeinstitutternes udlån er steget med 74 mia. kr. fra 1.617 mia. kr. til 1.691 mia. kr. siden udgangen af 1. halvår 2015 – en stigning på 4,6 pct.

  • Korrigeret for repo-forretninger, som typisk er lån mod sikkerhed i værdipapirer, er udlånet steget med 30 mia. kr. eller 2,2, pct. fra 1.367 mia. kr. til 1.397 mia. kr. Indlån korrigeret for repo-forretninger er steget med 53 mia. kr. eller 3,2 pct. fra 1.637 mia. kr. til 1.690 mia. kr.

  • Pengeinstitutterne havde, korrigeret for repo-forretninger, et indlånsoverskud på 293 mia. kr. ved udgangen af 1. halvår 2016 mod et indlånsoverskud på 270 mia. kr. ved udgangen af 1. halvår 2015.

  • Den egentlige kernekapitalprocent på koncernniveau steg fra 14,9 pct. til 15,6 pct., og solvensprocenten steg fra 18,4 pct. til 19,7 pct.

  • Institutternes egenkapitalforrentning før skat faldt fra 6,2 pct. til 5,4 pct.    

Læs hele artiklen her