EU-lovsamling

Ny EU-lovsamling under udarbejdelse

Store dele af den finansielle lovgivning udspringer af EU-regulering og Finanstilsynets bidrager derfor både til det forberedende arbejde, forhandlingerne, vedtagelsen og implementeringen af EU’s finansielle regulering.
 
Finanstilsynet beskæftiger sig med tre typer EU-lovgivning:

Level 1
Retsakter. ’Retsakt’ dækker over direktiver og forordninger, som er EU’s primære lovgivning.
Forordninger har direkte retsvirkning og implementeres derfor ikke i dansk lovgivning. Dette gælder uanset om der er tale om niveau 1 retsakter, delegerede retsakter eller gennemførelsesretsakter. Direktiver skal derimod implementeres i dansk lovgivning for at få retsvirkning. Dette uanset om direktivet er et udstedt som niveau 1, delegeret retsakt eller gennemførelsesretsakt.

Level 2
Delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter. Delegerede retsakter er lovgivning, der supplerer eller ændrer eksisterende retsakter. Gennemførelsesretsakter er derimod lovgivning, der fastsætter ensartede betingelser som er nødvendige for at kunne gennemføre den primære lovgivning i medlemsstaterne. Delegerede retsakter og gennemførselsretsakter har som hovedregel form af forordninger.

Level 3
ESA-materiale – særligt ESA-retningslinjer. EU-tilsynsmyndighederne på det finansielle område (ESA’erne) udgiver løbende materiale, der har til formål at sikre en effektiv og ensartet anvendelse af EU’s finansielle lovgivning og tilsynsregler. Af dette materiale er særligt ESA-retningslinjerne vigtige for Finanstilsynets arbejde.

EU-lovsamlingen er opdelt efter EU’s primære lovgivning, men under hver retsakt henvises til de to andre typer regulering.

EU-lovsamlingen kan tilgås i to versioner: en version med alle retsakter på det finansielle område og en version hvor retsakterne er opdelt efter virksomhedsområde.

EU-myndigheder på det finansielle område [indsæt billede også: https://www.consilium.europa.eu/media/38123/1902_eu_financial-system-supervision.jpg]
Det europæiske system for finanstilsyn (ESFS) er rammen for økonomisk tilsyn i Den Europæiske Union. Det blev etableret i 2010 med henblik på at sikre en bedre koordination og tilgang til det finansielle område og består af et makroprudentielt hhv. mikroprudentielt tilsynsled.

Det makroprudentielle tilsynsled udgøres af det europæiske systemiske risikoråd (ESRB), hvor der er deltagelse af den Europæiske Central Bank, de nationale centralbanker, de tre europæiske tilsynsmyndigheder og EU-Kommissionen.

Det mikroprudentielle led udgøres af de tre europæiske finansielle tilsynsmyndigheder, som Finanstilsynet deltager i sammen med de øvrige nationale finanstilsyn i EU:
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)
Den Europæiske Forsikrings- og Pensionstilsynsmyndighed (EIOPA)
Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)

 

Disclaimer
Finanstilsynets EU-lovsamling er alene et praktisk hjælpemiddel, og de til enhver tid gældende EU-retsakter finder anvendelse, uanset om de findes i Finanstilsynets EU-lovsamling, herunder under de enkelte virksomhedstyper m.v. i EU-lovsamlingen. Henset til den store mængde EU-regulering inden for finansiel regulering, herunder de hyppige ændringer i denne, tages således forbehold for manglende opdatering, manglende retsakter eller anden fejlagtig information i Finanstilsynets EU-lovsamling. Finanstilsynet henviser til de officielle versioner af EU-retsakterne, som du finder i EU-Tidende (Official Journal of the European Union).

Finanstilsynet påtager sig i øvrigt intet ansvar for tab, der direkte eller indirekte kan afledes af brugen af Finanstilsynets EU-lovsamling. Dette gælder, hvad enten tabet er forårsaget af manglende opdatering, manglende retsakter eller anden fejlagtig information i EU-Lovsamlingen eller af øvrige forhold, der relaterer sig til EU-lovsamlingen.