Finanstilsynets oplysningspligt

Denne side giver adgang til informationer, som Finanstilsynet er forpligtet til at offentliggøre for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I.

Kontakt

Fuldmægtig

Christian Lilholt Toftager
+45 61 93 07 95
chto@ftnet.dk

Finanstilsynet er forpligtet til at offentliggøre i henhold til artikel 143, stk. 1 i EU-Direktiv 2013/36/EU (CRD IV), der omhandler følgende emner:

Love, administrative bestemmelser og vejledninger
Danske love, administrative bestemmelser og vejledninger i relation til tilsynsmæssig regulering af kreditinstitutter

Se skema om love, administrative bestemmelser og vejledning (kun på engelsk)

Valgmuligheder og skøn
Måden hvorpå de i EU-retten disponible valgmuligheder og skøn er implementeret i dansk regulering

Se skema  om valgmuligheder og skøn (kun på engelsk)

Tilsynsproces
De generelle kriterier og metoder, som Finanstilsynet benytter i forbindelse med kontrol og vurdering (Tilsynsproces)

Se skema om tilsynsproces (kun på engelsk)

Statistiske data
Aggregerede statiske data i henhold til CRD IV vil blive opdateret hvert år senest den 31. juli på baggrund af data pr. 31. december året før. Skemaet indeholder data om den nationale finansielle sektor, kreditrisiko, markedsrisiko, operationel risiko, tilsynsforanstaltninger og administrative sanktioner, samt data for dispensationer.

Se skema om statistiske data (kun på engelsk)

De anvendte skemaer er udarbejdet af European Banking Authority (EBA) i henhold til udkast til regulatorisk teknisk standard til artikel 143 i CRD IV. Et af formålene med offentliggørelsen er at give mulighed for en meningsfuld sammenligning af anvendt tilsynspraksis i de forskellige medlemslande i EU. Sammenligning med andre medlemslande kan findes på EBA's hjemmeside.