Direktiv og forordning om lovpligtig revision

Herunder finder du oplysninger om direktivet og forordningen om lovpligtig revision.

ESA retningslinjer

Find skemaet.

Herunder finder du information om direktivet og forordningen om lovpligtig revision.

Direktiv

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/56/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv 2006/43/EF om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber EØS-relevant tekst.

Du kan finde retsakten på Eur-lex her.

Der laves ofte konsoliderede udgaver af retsakten, hvor ændringsforordninger eller –direktiver tilføjes til den oprindelige tekst. Såfremt der eksisterer en konsolideret udgave, findes den på Eur-lex under fanen ’Oplysninger om dokumentet’. Der henvises ikke til historiske retskilder.

Forordning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2005/909/EF EØS-relevant tekst.

Du kan finde retsakten på Eur-lex her.

Der laves ofte konsoliderede udgaver af retsakten, hvor ændringsforordninger eller –direktiver tilføjes til den oprindelige tekst. Såfremt der eksisterer en konsolideret udgave, findes den på Eur-lex under fanen ’Oplysninger om dokumentet’. Der henvises ikke til historiske retskilder.

Kort introduktion

Revisorreglerne sigter mod at forbedre den lovpligtige revision i EU, ved at styrke revisorernes uafhængighed og deres professionelle skepsis over for ledelsen i den reviderede virksomhed. Reglerne bidrager til at fremme mangfoldighed i revisionsmarkederne, og at øge investorernes tillid til de finansielle oplysninger.

Anvendelsesdato

Ikrafttrædelsesdato: 16/06/2014

Anvendelsesdato: direktiv: 17/06/2017, forordning: 17/06/2016

 

Direktiv 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2022/2464 af 14. december 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 537/2014, direktiv 2004/109/EF, direktiv 2006/43/EF og direktiv 2013/34/EU for så vidt angår virksomheders bæredygtighedsrapportering (CSRD).

Links

Dansk Publications Office (europa.eu)

Engelsk: eur-lex.europa.eu/legal-content/EN 

Bemyndigelse 

N/A

Kort introduktion 

Direktivet ændrer i reglerne for offentliggørelse af ikke-finansiel rapportering således, at der fremover skal rapporteres om bæredygtighedsrelaterede information, navnlig for de større virksomheder og børsnoterede SMV’er. Direktivet fastlægger en række krav til indholdet i standarder for information såvel som krav til rådgivnings-  og revisionsroller ifm. den oplyste information. Forventningen er at stille tilstrækkelig information til rådighed for investorer og brugere af information til at kunne tage hensyn til bæredygtighedsrelaterede risici og muligheder. 

Anvendelsesdato

Ikrafttrædelsesdato: 13. januar 2023

Anvendelsesdato (Gennemførselsdato/implementeringsfrist): 6. juli 2024, dog art. 4 fra 1. januar 2024

 

Delegerede retsakter

De delegerede retsakter kan findes i EU’s interinstitutionelle register over delegerede retsakter.
Registret indeholder alle delegerede retsakter som er planlagt vedtaget efter december 2017, men har også en begrænset mængde fra perioden før december 2017. Hvis en delegeret retsakt ikke kan findes i registret, kan den i stedet fremsøges på den relevante ESA’s hjemmeside (EBA, EIOPA og ESMA).

ESA retningslinjer

For at sikre en effektiv og ensartet anvendelse af EU’s finansielle lovgivning, kan ESA’erne udgive retningslinjer, der præciserer hvordan lovgivningen bør anvendes af tilsynsmyndigheder og finansielle virksomheder.

Når ESA'erne udgiver en retningslinje skal Finanstilsynet meddele enten EBA, EIOPA eller ESMA, om man vælger at efterleve hele eller dele af retningslinjen og anvender den danske sprogversion i tilsynsarbejdet. 

Udstedte retningslinjer kan du finde i faktaboksen øverst på siden.