EU-lovsamling

 

Herunder kan du se Finanstilsynets samling af EU-lovgivning på det finansielle område. EU-lovsamlingen  er opdelt efter EU’s primære lovgivning og kan tilgås i to versioner: en version med alle retsakter på det finansielle område og en version hvor retsakterne er opdelt efter virksomhedsområde.

Store dele af den finansielle lovgivning udspringer af EU-regulering og Finanstilsynets bidrager derfor både til det forberedende arbejde, forhandlingerne, vedtagelsen og implementeringen af EU’s finansielle regulering. Finanstilsynet beskæftiger sig særligt med tre typer EU-lovgivning:

Primære retskilder

EU's primære retsakter er direktiver og forordninger (niveau 1). 

Forordninger har direkte retsvirkning og implementeres derfor ikke i dansk lovgivning. Dette gælder uanset om der er tale om niveau 1 retsakter, delegerede retsakter eller gennemførelsesretsakter. Direktiver skal implementeres i dansk lovgivning for at få retsvirkning. Dette uanset om direktivet er et udstedt som niveau 1 retsakt, delegeret retsakt eller gennemførelsesretsakt.

Sekundære retskilder

EU's sekundære retsakter er delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter (niveau 2).

Delegerede retsakter er lovgivning, der supplerer eller ændrer eksisterende retsakter. Gennemførelsesretsakter er lovgivning, der fastsætter ensartede betingelser som er nødvendige for at kunne gennemføre den primære lovgivning i medlemsstaterne. Delegerede retsakter og gennemførselsretsakter har som hovedregel form af forordninger.

Retskilder fra EU-tilsynsmyndighederne

De tre EU-tilsynsmyndigheder på det finansielle område (ESA’erne) udgiver løbende retskilder, der har til formål at sikre en effektiv og ensartet anvendelse af EU’s finansielle lovgivning og tilsynsregler.

I den forbindelse udgør retningslinjer og henstillinger et væsentligt fortolkningsbidrag i relation til niveau 1 og kan derfor benyttes af Finanstilsynet og de enkelte finansielle virksomheder i arbejdet med at sikre, at EU’s primære retskilder (niveau 1) overholdes. Finanstilsynet skal meddele EBA, EIOPA og ESMA, om man vælger at efterleve hele eller dele af retningslinjer og henstillinger og anvender den danske sprogversion i tilsynsarbejdet.

En stor del af Finanstilsynets internationale arbejde er at deltage i Det Europæiske Finanstilsynssystem (ESFS), der danner rammen for økonomisk tilsyn EU. ESFS udgøres af de tre EU-tilsynsmyndigheder på det finansielle område (ESA'erne) og Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB). 

Du kan finde mere information om EU-myndighederne her.

Disclaimer

Finanstilsynets EU-lovsamling er alene et praktisk hjælpemiddel, og de til enhver tid gældende EU-retsakter finder anvendelse, uanset om de findes i Finanstilsynets EU-lovsamling, herunder under de enkelte virksomhedstyper m.v. i EU-lovsamlingen. Henset til den store mængde EU-regulering inden for finansiel regulering, herunder de hyppige ændringer i denne, tages således forbehold for manglende opdatering, manglende retsakter eller anden fejlagtig information i Finanstilsynets EU-lovsamling. Finanstilsynet henviser til de officielle versioner af EU-retsakterne, som du finder i EU-Tidende (Official Journal of the European Union).

Finanstilsynet påtager sig i øvrigt intet ansvar for tab, der direkte eller indirekte kan afledes af brugen af Finanstilsynets EU-lovsamling. Dette gælder, hvad enten tabet er forårsaget af manglende opdatering, manglende retsakter eller anden fejlagtig information i EU-Lovsamlingen eller af øvrige forhold, der relaterer sig til EU-lovsamlingen.