Hvad kan investorer og værdipapirhandlere gøre for at undgå handel med sig selv?

Det sker med jævne mellemrum, at investorer handler finansielle instrumenter med sig selv over en markedsplads, såkaldte wash trades. En wash trade er typisk kendetegnet ved, at investoren både køber og sælger i handlen, så der ikke sker skift af ejerskab af det finansielle instrument. For andre investorer vil det ligne en handel mellem uafhængige parter, hvilket kan skade markedet. Wash trading er derfor ulovlig.

Handel med sig selv, også kaldte wash trades, sender urigtige signaler til markedet om købs- og salgsinteressen i en aktie, ligesom de kan være egnet til at sikre kursen på et unormalt eller kunstigt niveau. Det kan skade investorernes tillid til de finansielle markeder. Wash trading er derfor ulovlig, og det kan få alvorlige strafferetlige konsekvenser for en investor, der handler med sig selv. 

Finanstilsynet har i flere tilfælde observeret, at investorer har handlet finansielle instrumenter med sig selv over en markedsplads. I en række tilfælde har der været tale om private investorer, der eksempelvis har flyttet værdipapirer fra et depot til et andet for at samle pensionsmidler i ét depot. Investorerne har ofte ikke været bevidste om, at de har begået noget ulovligt, idet de f.eks. har troet, at bankens handelssystem automatisk ville forhindre ulovlig handel.  

Hvad er handel med sig selv?

Handel med sig selv er typisk kendetegnet ved, at en transaktion ikke medfører ændringer i ejendomsretten til et finansielt instrument. Det kan f.eks. ske, når en investor lægger en salgsordre på markedet fra et af sine depoter, som bliver mødt af en købsordre fra et af investorens andre depoter. 

På en markedsplads kan andre investorer ikke se, hvem der har foretaget den enkelte handel. De øvrige investorer vil derfor antage, at der er tale om en handel indgået mellem to uafhængige parter, der har hver sin interesse i det pågældende instrument, og hvis udgangspunkt er et reelt ønske om at sælge og købe instrumentet. 

Wash trades kan derfor være egnet til at sikre kursen på et unormalt eller kunstigt niveau og til at skabe indtryk af, at et finansielt instrument er lettere omsætteligt, end det reelt er. Wash trades er af disse årsager anført som en indikator på markedsmanipulation i markedsmisbrugsforordningen, og dansk retspraksis fastslår, at handel med sig selv er ulovlig.

Markedsmanipulation bliver som udgangspunkt straffet med fængsel. En person blev f.eks. i juni 2021 idømt 60 dages fængsel, heraf 30 dage ubetinget, for i ni tilfælde over en periode på en måned at have handlet mellem sit personlige depot og et depot tilhørende en virksomhed, som vedkommende var direktør i og ejer af.

Som et andet eksempel kan nævnes en person, som blev tiltalt for at indlægge en salgsordre på en obligation til kurs 98, hvorefter vedkommende samme dag indlagde en enslydende købsordre. Kursen steg dermed fra kurs 85,5 til kurs 98. Tiltalte fik 30 dages betinget fængsel for handel med sig selv (TFK 2015.68 Ø). 

Handel med sig selv kan altså få alvorlige konsekvenser – ikke kun for markedet, men også for de personer, der handler med sig selv. Det gælder, uanset om handlen sker med eller uden forsæt, da også uagtsom markedsmanipulation er strafbart. 

Hvad kan en privat investor gøre for at undgå at handle med sig selv? 

En privat investor, som lægger en ordre på markedet, bør undgå samtidig at have en modsatrettet ordre liggende, der kan møde denne, for derved at undgå at komme til at handle med sig selv. 

Investorer kan ikke forvente, at en investeringsplatform, en netbank, bankrådgivere eller andre holder øje med og forhindrer, at to modsatrettede ordrer møder hinanden på markedet og resulterer i ulovlige handler. 

Ved flytning af finansielle instrumenter fra et depot til et andet kan en løsning være at betale banken for at foretage flytningen, som derved sker uden om markedspladsen. 

En privat investor kan godt ønske at have to modsatrettede ordrer på markedet for eksempelvis at indikere en interesse i at købe til en pris og at sælge til en anden. I sådanne tilfælde er det yderst vigtigt, at investoren har taget de nødvendige forholdsregler, der sikrer, at de to ordrer ikke møder hinanden. Det kan eksempelvis gøres ved, at begge ordrer indlægges som limiterede ordrer med en pris, der sikrer, at den limiterede købsordre ikke kan møde den limiterede salgsordre.

Hvad kan en værdipapirhandler gøre for at forebygge, at en kunde handler med sig selv?

Værdipapirhandlere har den direkte kontakt til investorerne og ejer typisk også de systemer, som investorerne bruger til at handle med finansielle instrumenter. Hermed har værdipapirhandlere også mulighed for at forebygge, at investorer handler med sig selv, hvilket må betragtes som en naturlig del af en ordentlig kundebehandling. 

Flere værdipapirhandlere har allerede processer på plads for løbende at forebygge wash trades. Et godt eksempel på dette er, at en investor får en advarsel i handelssystemet, hvis investoren forsøger at lægge nye ordrer ind i et finansielt instrument, som vedkommende i forvejen har indlagt modsatrettede ordrer i. Investoren skal efter at have læst denne advarsel have mulighed for at stoppe indlæggelsen af at ordrerne.

Opdager en værdipapirhandler først efterfølgende, at en kunde har handlet med sig selv, opfordrer Finanstilsynet til, at værdipapirhandleren hurtigst muligt tager konktakt til kunden og gør opmærksom på, at der er tale om markedsmanipulation, og at kunden skal stoppe adfærden. Værdipapirhandleren bør samtidig oplyse kunden om, hvordan den pågældende fremover undgår at handle med sig selv. 

Værdipapirhandleren skal samtidig straks indberette handlen til Finanstilsynet i medfør af artikel 16, stk. 2, 2. pkt., i markedsmisbrugsforordningen. 

Hvordan kan værdipapirhandlere og institutionelle investorer forebygge, at de handler med sig selv? 

Det er vigtigt, at værdipapirhandlere og institutionelle investorer har tilstrækkelige kontroller, processer og systemer til at forebygge og opdage egne wash trades og andre typer af markedsmanipulation. 

Personale, som deltager i behandling af ordrer og transaktioner hos værdipapirhandlere og institutionelle investorer, skal løbende uddannes i markedsmisbrugsforordningen. Risikoen for markedsmanipulation bør, i det omfang det er muligt, samtidigt forebygges gennem systemmæssige løsninger. 

Systemmæssige forebyggende kontroller i relation til wash trades kan eksempelvis inkludere automatiske advarsler i handelssystemerne, hvis en medarbejder forsøger at lægge nye ordrer ind i et finansielt instrument, som instituttet i forvejen har indlagt modsatrettede ordrer i. En anden type af forebyggende kontroller kan være systemer, som matcher interne købs- og salgsordrer i samme instrument, inden den samlede netto købs- eller salgsinteresse lægges på markedet.  

Hvis en medarbejder lægger modsatrettede ordrer på markedet gennem forskellige brokere, og disse møder hinanden, er der fortsat tale om handel med sig selv og dermed markedsmanipulation. Tilsvarende vil det udgøre wash trades, hvis en medarbejder indlægger ordrerne på vegne af juridisk adskilte enheder, hvor disse ordrer møder hinanden og resulterer i en handel. 

Finanstilsynet gør opmærksom på, at værdipapirhandlere og institutionelle investorer kan have pligt til at indberette mistænkelige transaktioner til Finanstilsynet i medfør af artikel 16, stk. 2, 2. pkt., i markedsmisbrugsforordningen.