Tværgående

Her finder du love, bekendtgørelser, regnskabsbestemmelser og vejledninger. Hvert link fører dig videre til retsinformation.dk. Dette sikrer, at du til enhver tid kan se, om den givne retskilde fortsat er gældende.

 

Generelt

Årlig regulering af gebyr for basal indlånskonto 

Lov

LBK nr 1447 af 11/09/2020 - Lov om finansiel virksomhed

Bekendtgørelser

BEK nr 330 af 07/04/2016 - God skik for finansielle virksomheder

BEK nr 816 af 27/06/2007 - Sædvanlige kundeoplysninger i finansielle virksomheder

BEK nr 1202 af 15/11/2017 - Tredjepartsbetalinger m.v.

Vejledninger

VEJ nr 9971 af 23/09/2016 - Til bekendtgørelse nr. 330 af 7. april 2016 om god skik for finansielle virksomheder

Finansiel virksomhed

Lov

LBK nr 1447 af 11/09/2020 - Lov om finansiel virksomhed

Bekendtgørelser

BEK nr. 1538 af 17/12/2019 - Indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen for virksomheder omfattet af regnskabsregler fastsat ved eller i henhold til lovgivningen for finansielle virksomheder 

BEK nr 877 af 12/06/2020 - Bekendtgørelse om outsourcing for kreditinstitutter m.v. 

BEK nr 1582 af 13/12/2016 - Lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger

BEK nr 1567 af 23/12/2014 - Finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden

BEK nr 877 af 12/06/2020 - Outsourcing af væsentlige aktivitetsområder

BEK nr 1645 af 18/12/2018 - Produktgodkendelsesprocedurer for detailbankprodukter

BEK nr 962 af 25/06/2018 - Afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab

BEK nr 1706 af 27/11/2020 - Ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

BEK nr 284 af 18/04/2018 - Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer

BEK nr 904 af 01/09/2004 - Koncerninterne transaktioner

BEK nr 298 af 27/03/2014 - Opgørelse af indikatorer og faktorer til udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter m.v.

BEK nr. 1377 af 12/12/2019 - Anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

BEK nr 721 af 30/05/2017 - Lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I

BEK nr 295 af 27/03/2014 - Opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov

BEK nr. 1141 af 15/11/2019 - Genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I

BEK nr 677 af 21/06/2011 - Digital kommunikation

BEK nr 186 af 08/03/2011 - Anvendelse af administrative bødeforelæg på det finansielle område

 

BEK nr 277 af 03/04/2009 - Opgørelse af kvalificerede andele

Regnskabsbestemmelser

BEK nr 1306 af 16/12/2008 - Anvendelse af internationale regnskabsstandarder for virksomheder omfattet af lov om finansiel virksomhed (IFRS-bekendtgørelsen for finansielle virksomheder)

BEK nr 1912 af 22/12/2015 - Revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner

Uofficiel sammenskrivning af revisionsbekendtgørelsen pr 1 januar 2020

BEK nr 1295 af 14/11/2018 - Mindstekravsbekendtgørelsen for større virksomheder

BEK nr 1296 af 14/11/2018 - Mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder

BEK nr 1268 af 21/11/2014 - Systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

BEK nr 281 af 26/03/2014 - Finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Vejledninger

VEJ nr 9023 af 18/01/2016 - Praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer

VEJ nr 9794 af 25/09/2018 - Til bekendtgørelse nr. 962 af 25. juni 2018 om afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab

VEJ nr 9344 af 18/04/2016 - Afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab

VEJ nr 9172 af 30/03/2020 - Vejledning om bestyrelsens evaluering af dens kollektive egnethed i pengeinstitutter og realkreditinstitutter m.fl.

VEJ nr 81 af 20/09/2010 - Godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Vejledende udtalelse om § 21, stk. 4, i bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Forbrugerregler

Årlig regulering af gebyr for basal indlånskonto 

Lov

LOV nr 1457 af 17/12/2013 - Lov om forbrugeraftaler

LBK nr 379 af 02/04/2020 Lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere

LBK nr 1805 af 12/12/2018 - Lov om betalingskonti

Bekendtgørelser

BEK nr 972 af 24/09/2004 - Oplysning om fortrydelsesret i henhold til lov om visse forbrugeraftaler

BEK nr. 1143 af 15/11/2019 - God skik for forsikringsdistributører

BEK nr 555 af 01/06/2016 - Flytning af betalingskonti eller betalingsordrer

BEK nr 331 af 07/04/2016 - God skik for finansielle rådgivere

BEK nr 44 af 19/01/2014 - Information om gebyrer og andre omkostninger for forsikringsselskaber

BEK nr 1581 af 17/12/2018 - God skik for boligkredit

BEK nr 329 af 07/04/2016 - Kompetencekrav til boligkreditgivere og boligkreditformidlere

BEK nr. 1219 af 20/11/2019 - Den klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager

BEK nr 1132 af 17/11/2006 - Information om livsforsikringsaftaler

BEK nr 1056 af 07/09/2015 - Visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter

BEK nr 1609 af 18/12/2018 - Repræsentative tjenesteydelser, gebyroplysningsdokument og gebyropgørelse

Vejledning

VEJ nr 9556 af 01/10/2004 - Reklamering med priseksempler og med samlerabat indenfor forbrugerskadeforsikring

VEJ nr 9023 af 20/01/2012 - Til bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter

VEJ nr 9375 af 11/06/2014 - Til bekendtgørelse om information om gebyrer og andre omkostninger for forsikringsselskaber

VEJ nr 9887 af 08/09/2016 - Til bekendtgørelse nr. 329 af 7. april 2016 om kompetencekrav til boligkreditgivere og boligkreditformidlere