Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland


16 af 14/01/2015
Lov i pdf format:HENT

I medfør af § 8, stk. 7, § 12, stk. 1, § 13, stk. 2, § 16, § 36, nr. 1 og 3, og § 39, stk. 2 og 3, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 850 af 25. juni 2014, fastsættes:

Generelle bestemmelser vedrørende långivning i Grønland

§ 1. Bekendtgørelserne om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling, om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. samt om afgrænsning af ejendomskategorier og indfrielse af lån ved overgang til anden ejendomskategori finder tilsvarende anvendelse for långivning i Grønland, dog således at:

1) Instituttet skal tage hensyn til de i Grønland sædvanligt anvendte byggemetoder ved vurderingen af, om en byggeudgift er rimelig.

2) Kontantomregningen af lån ydet af Grønlands Selvstyre sker til pari.

3) Forhåndslån kan udbetales, når låntager har arealtildeling eller mod tilstrækkelig sikkerhed for, at lånet indfries, hvis arealtildeling ikke opnås.

4) Besigtigelse og værdiansættelse kan overlades til andre end instituttets ansatte, såfremt pantets belåningsværdi er mindre end 10 mio. kr. Instituttet skal foretage en jævnlig kontrol med besigtigelse af en betryggende andel af de eksternt foretagne værdiansættelser på basis af vurderingsrapporter.

Offentligt ejet eller støttet byggeri

§ 2. § 7, stk. 3, og § 14, stk. 4, i bekendtgørelse om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling gælder også for ejendomme ejet eller støttet af Grønlands Selvstyre.

Stk. 2. § 7, stk. 3, i bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i fast ejendom som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer gælder også for ejendomme støttet af Grønlands Selvstyre.

Kollektive energiforsyningsanlæg

§ 3. Lån til kollektive energiforsyningsanlæg kan tillige ydes mod garanti stillet af Grønlands Selvstyre.

Tilsyn

§ 4. Finanstilsynet nedsætter et udvalg (Grønlandsudvalget) til at følge, rådgive og bistå ved den løbende administration i forbindelse med tilsynet. Udvalget kan herunder drøfte praktiske og administrative problemer, som måtte opstå som følge af de særlige forhold for långivningen i Grønland.

Stk. 2. Grønlandsudvalget, jf. stk. 1, skal bestå af repræsentanter fra Grønlands Selvstyre og Finanstilsynet. Udvalget ledes af Finanstilsynet, der varetager udvalgets sekretariat sammen med selvstyret. Realkreditinstitutter, der yder lån i Grønland, samt relevante brancheorganisationer kan være medlemmer af udvalget.

§ 5. Finanstilsynet skal med forbehold for reglerne om tavshedspligt, i det omfang de særlige grønlandske forhold kræver det, drøfte alle forhold vedrørende långivningen i Grønland med Grønlands Selvstyre, som i øvrigt løbende orienterer og rådgiver Finanstilsynet om forholdene i Grønland.

Indberetning, straffebestemmelser og ikrafttræden

§ 6. Et institut, der udøver realkreditvirksomhed i Grønland, skal hvert kvartal indberette en oversigt over sin virksomhed i Grønland i den i bilag 1 angivne form senest 20 arbejdsdage efter udløbet af det pågældende kvartal.

Stk. 2. Indberetningen kan ske på maskinlæsbart medium.

§ 7. Overtrædelse af § 6, stk. 1, straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. januar 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 825 af 7. oktober 2003 om realkreditforhold i Grønland ophæves.

Finanstilsynet, den 14. januar 2015

Ulrik Nødgaard

/ Jørn Andersen
Bilag 1

Indberetningsskemaer

 

Reg. nr.:
RG 1
Instituttets navn:
Indberetning pr. ultimo ___________________ 20__.

 

A. Låneporteføljen fordelt på ejendomskategorier

 

 
1.000 kr.
Antal panter
Obligationsrestgæld
1
Ejerboliger
   
2
Fritidshuse
   
3
Støttet byggeri til beboelse
   
4
Andelsboliger
   
5
Private beboelsesejendomme til udlejning
   
6
Industri & håndværksejendomme (inkl. kollektive energiforsyningsanlæg)
   
7
Kontor & forretningsejendomme
   
8
Landbrugsejendomme m.v.
   
9
Ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål
   
10
Andre ejendomme
   
11
I alt
   

 

B. Låneporteføljen fordelt på kommuner

 

   
1.000 kr.
Antal panter
Obligationsrestgæld
1
Kommuneqarfik Sermersooq
     
2
Qaasuitsup Kommunia
     
3
Qeqqata Kommunia
     
4
Kommune Kujalleq
     
5
I alt
     

 

Låneporteføljen fordelt på kommuner (opdelt som før kommunalreformen i 2009)

 

 
1.000 kr.
Antal panter
Obligationsrestgæld
1
Aasiaat
   
2
Ammassalik
   
3
Ilulissat
   
4
Kangaatsiaq
   
5
Nanortalik
   
6
Narsaq
   
7
Nuuk/Nuussuaq
   
8
Maniitsoq
   
9
Paamiut
   
10
Qasigiannguit
   
11
Qaqortoq
   
12
Qeqertarsuaq
   
13
Sisimiut
   
14
Uummannaq
   
15
Upernavik
   
16
I alt
   

 

 

Reg. nr.:
RG 2
Instituttets navn:
Indberetning pr. ultimo ___________________ 20__.

 

C. Afgivne tilbud

 

 
1.000 kr.
Antal panter
Obligationsrestgæld
1
Konvertering
   
2
Nybyggeri
   
3
Øvrige
   
4
I alt
   

 

D. Udbetalte lån

 

 
1.000 kr.
Antal panter
Obligationsrestgæld
1
Konvertering
   
2
Nybyggeri
   
3
Øvrige
   
4
I alt
   

 

 

Reg. nr.:
RG 3
Instituttets navn:
Indberetning pr. ultimo ___________________ 20__.

 

E. Tab og nedskrivninger

 

 
1.000 kr.
Ejerboliger
Øvrige
I alt
1
Konstaterede tab i seneste kvartal
     
2
Samlede nedskrivninger (inkl. statistiske) ultimo kvartalet
     
3
Samlet fald i individuelle nedskrivninger for panter, hvor nedskrivningen er mindre ultimo kvartalet end primo (afgang)
     
4
Samlet stigning i individuelle nedskrivninger for panter, hvor nedskrivningen er større ultimo end primo kvartalet (tilgang)
     

 

F. Antal panter i restance1)

 
1.000 kr.
Ejerboliger
Øvrige
I alt
1
Samlet terminsydelse vedrørende seneste kvartalstermin
     
2
Antal panter i restance med betaling af seneste terminsydelse
     
3
Restancebeløb vedrørende seneste termin
     
4
Samlet terminsydelse vedrørende næstseneste kvartalstermin
     
5
Antal panter i restance med betaling af næstseneste termin
     
6
Restancebeløb vedrørende næstseneste termin
     
7
Samlet terminsydelse vedrørende tredjeseneste kvartalstermin
     
8
Antal panter i restance med betaling af tredjeseneste termin
     
9
Restancebeløb vedrørende tredjeseneste termin
     

 

 

Reg. nr.:
RG 4
Instituttets navn:
Indberetning pr. ultimo ___________________ 20__.

 

G. Overtagne panter

 

 
1.000 kr.
Ejerboliger
Øvrige
I alt
1
Antal overtagne panter ultimo kvartalet
     
2
Antal overtagne panter i kvartalet
     
3
Antal videresolgte panter i kvartalet
     
4
Samlet fordring på overtagelsestidspunktet for beholdningen af overtagne panter ultimo kvartalet
     
5
Samlet fordring på overtagelsestidspunktet vedr. de i kvartalet overtagne ejendomme
     
6
Samlet fordring på overtagelsestidspunktet vedr. de i kvartalet videresolgte ejendomme