Bekendtgørelse for Grønland om overdragelse af grønlandske forsikringsselskabers forsikringsbestande


54 af 17/01/2005
Lov i pdf format:HENT

I medfør af § 42 i anordning nr. 1252 af 15. december 2004 om ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed fastsættes:
 
§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på grønlandske forsikringsselskabers overdragelse af forsikringsbestande tegnet ved filial eller ved udøvelse af virksomhed i form af grænseoverskridende tjenesteydelser i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, og som har indgået aftale med Grønland i medfør af § 30, stk. 1, og § 31, stk. 1, i anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed.
 
§ 2. Ved det land, hvor risikoen eller forpligtelsen består, forstås
  1. det land, hvor det forsikrede gode befinder sig, såfremt forsikringen dækker enten fast ejendom eller fast ejendom og indbo, i det omfang indboet er dækket af samme forsikringspolice,
  2. 2) det land, hvor registreringen er foretaget, såfremt forsikringen vedrører et transportmiddel, der skal registreres, eller
  3. 3) det land, hvor forsikringstageren har indgået aftalen, når denne er af højst 4 måneders varighed og vedrører risici i forbindelse med rejser eller ferie.
Stk. 2. I andre tilfælde end de i stk. 1, nr. 1-3, anførte forstås ved det land, hvor risikoen eller forpligtelsen består, det land, hvor forsikringstageren har sin sædvanlige bopæl eller, hvis forsikringstageren er en juridisk person, det land, hvor denne juridiske persons virksomhed, som forsikringsaftalen vedrører, er beliggende.
 
§ 3. Vil et forsikringsselskab med vedtægtsmæssigt hjemsted i Grønland overdrage hele eller en bestemt del af sin forsikringsbestand, der er tegnet ved filial eller ved udøvelse af virksomhed i form af grænseoverskridende tjenesteydelser, jf. § 1, til et forsikringsselskab, der er etableret i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, og som har indgået aftale med Grønland i medfør af § 30, stk. 1, og § 31, stk. 1, i anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed, således at det overdragende selskab derved befries for ansvar overfor forsikringstagerne, skal det ansøge om Finanstilsynets tilladelse.
Stk. 2. Finanstilsynet tillader overdragelsen, når tilsynsmyndigheden i det land, hvor det overtagende selskab har sit vedtægtsmæssige hjemsted, bekræfter, at selskabet har den under hensyn til overdragelsen fornødne solvensmargen, og når tilsynsmyndigheden i det land, hvor risikoen eller forpligtelserne består, giver samtykke til overdragelsen.
Stk. 3. Ved overdragelse af en forsikringsbestand tegnet ved filial skal tillige tilsynsmyndigheden i det land, hvor filialen er etableret, høres.
 
§ 4. Vil et forsikringsselskab med vedtægtsmæssigt hjemsted i Grønland overdrage hele eller en bestemt del af sin forsikringsbestand, der er tegnet ved filial eller ved udøvelse af virksomhed i form af grænseoverskridende tjenesteydelser i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, og som har indgået aftale med Grønland i medfør af § 30, stk. 1, og § 31, stk. 1, i anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed, til et forsikringsselskab med vedtægtsmæssigt hjemsted i Grønland eller til en filial i Grønland af et forsikringsselskab med vedtægtsmæssigt hjemsted i et af de ovenfor nævnte lande, således at det overdragende selskab befries for ansvar overfor forsikringstagerne, skal det ansøge om Finanstilsynets tilladelse.
Stk. 2. Finanstilsynet tillader overdragelsen, når tilsynsmyndigheden i det land, hvor risikoen eller forpligtelserne består, giver samtykke til overdragelsen, og såfremt der er tale om overdragelse til en filial, jf. stk. 1, når tilsynsmyndigheden i det land, hvor det overtagende selskab har sit vedtægtsmæssige hjemsted, bekræfter, at selskabet har den under hensyn til overdragelsen fornødne solvensmargen.
Stk. 3. Ved overdragelse af en forsikringsbestand tegnet ved filial skal tillige tilsynsmyndigheden i det land, hvor filialen er etableret, høres.
 
§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2005.
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 490 af 7. juni 1994 om overdragelse af danske forsikringsselskabers forsikringsbestande tegnet ved fri etableringsret eller fri tjenesteydelsesvirksomhed for Grønland.
 
Finanstilsynet, den 17. januar 2005
HENRIK BJERRE-NIELSEN