Internationale regler

Regler fra EU og ESMA.

Internationale regler

1. Forordninger

Forordninger er direkte gældende og skal derfor ikke implementeres i dansk lovgivning.

 • Kommissionens forordning (EU) nr. 583/2010 af 1. juli 2010
  Kommissionens forordning om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF for så vidt angår central investorinformation og de betingelser, der skal opfyldes, når central investorinformation eller prospektet udleveres på et andet varigt medium end papir eller via et websted. Forordningen er gældende fra den 1. juli 2011.

 • Kommissionens forordning (EU) nr. 584/2010 af 1. juli 2010
  Kommissionens forordning om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF for så vidt angår form og indhold af standardmodellen til anmeldelsesskrivelse og erklæring om investeringsinstituttet, brug af elektronisk kommunikation mellem kompetente myndigheder i forbindelse med anmeldelser og procedurer ved kontroller og undersøgelser på stedet samt udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder. Forordningen er gældende fra 1. juli 2011.

2. Direktiver

Direktiver skal implementeres i dansk ret.

 • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009
  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter). Direktivet er gældende fra 1. juli 2011.

 • Kommissionens direktiv 2010/44/EU af 1. juli 2010
  Kommissionens direktiv om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF for så vidt angår visse bestemmelser om fusioner af fonde, master-feeder-strukturer og anmeldelsesprocedure. Direktivet er gældende fra 30. juni 2011.

 • Kommissionens direktiv 2010/43/EU af 1. juli 2010
  Kommissionens direktiv om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF for så vidt angår organisatoriske krav, interessekonflikter, god forretningsskik, risikostyring og indholdet af aftalen mellem en depositar og et administrationsselskab. Direktivet er gældende fra 30. juni 2011.

 • Kommissionens direktiv 2007/16/EF af 19. marts 2007
  Kommissionens direktiv om gennemførelse af Rådets direktiv 85/611/EØF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) med hensyn til afklaring af bestemte definitioner. Direktivet er gældende fra 23. juli 2008.

3. EMSA retningslinjer

Det Europæiske Værdipapirtilsyn (ESMA) fastsætter løbende vejledninger til den fælleseuropæiske lovgivning. Følgende vejledninger er udstedt i medfør af UCITS lovgivningen.

 • ESMA/2012/832
  Retningslinjer om børshandlede fonde (ETF'er) og andre forhold relateret til investeringsinstitutter (UCITS). Retningslinjerne trådte i kraft 18. februar 2013.
 • ESMA/2012/197
  Retningslinjer om risikoberegning og beregning af samlet eksponering for visse typer af strukturerede investeringsinstitutter UCITS. Retningslinjerne trådte i kraft 28. maj 2012.
 • ESMA/2012/388
  Retningslinjer for visse aspekter af kravene til compliancefunktionen ifølge MiFID. Retningslinjerne trådte i kraft 28. januar 2013.