Hvad er en betalingstjeneste?

Lov om betalinger

Kravene til betalingstjenester er reguleret i lov om betalinger som træder i kraft 01-01-2018, som du kan finde her.

Hvad er en betalingstjeneste?

En betalingstjeneste kan f.eks. være en fysisk pengeoverførsel, mobile betalinger eller betalinger via internettet. Det kan også være indsættelse på og hævning af kontanter fra en konto. Crowdfunding vil i mange tilfælde også være en betalingstjeneste.

En betalingstjeneste kan i henhold til lov om betalingstjenester og elektroniske penge (bilag 1) forekomme på følgende måder:

1. Tjenester, der muliggør, at kontantbeløb placeres på en betalingskonto, og alle transaktioner, der er nødvendige for drift af en betalingskonto.

2. Tjenester, der muliggør kontanthævninger fra en betalingskonto, og alle transaktioner, der er nødvendige for drift af en betalingskonto.

3. Gennemførelse af betalingstransaktioner, herunder overførsel af midler til en betalingskonto hos brugerens udbyder eller hos en anden udbyder:

  • Gennemførelse af direkte debiteringer, herunder direkte engangsdebiteringer,
  • gennemførelse af betalingstransaktioner via et betalingskort el.lign.,
  • gennemførelse af kredittransaktioner, herunder stående ordrer.

4. Gennemførelse af betalingstransaktioner, når midlerne er dækket af en betalingstjenestebrugers kreditfacilitet:

  • Gennemførelse af direkte debiteringer, herunder direkte engangsdebiteringer,
  • gennemførelse af betalingstransaktioner via et betalingskort el.lign.,
  • gennemførelse af kredittransaktioner, herunder stående ordrer.

5. Udstedelse eller indløsning af betalingsinstrumenter.

6. Pengeoverførselsvirksomhed.

7. Gennemførelse af betalingstransaktioner, hvor betalerens samtykke til at gennemføre en betalingstransaktion meddeles ved hjælp af alle former for telekommunikations-, digital- eller it-udstyr og betalingen sker til den operatør, der driver kommunikationssystemet eller netværket, og som kun agerer som mellemmand mellem brugeren af betalingstjenesten og leverandøren af varer og tjenesteydelser.


Virksomheder som udbyder betalingstjenester skal have tilladelse fra Finanstilsynet. Der findes to typer tilladelser:

  • Betalingsinstitut (stor tilladelse)
  • Begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester (begrænset tilladelse)

For at opnå tilladelse som betalingsinstitut stilles krav til ledelsen og indretning af virksomheden og kontrollerende ejerkreds. Der stilles i øvrigt krav om, at instituttet både på tilladelsestidspunktet og efterfølgende har en forsvarlig kapital (henholdsvis start- og basiskapital). Startkapitalen for betalingsinstitutter afhænger af, hvilken type betalingstjeneste betalingsinstituttet påtænker at udøve.

Derudover stilles der krav til, at instituttet har forsvarlige forretningsgange på væsentlige områder, som typisk vil være beskyttelse af brugermidler, it-sikkerhed, og forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme. Andre væsentlige områder kan eksempelvis være aftaleindgåelse, dokumentation for gennemførte transaktioner og fejlhåndtering.

Virksomheder med betalingsinstituttilladelse kan udbyde de af tilladelsen omfattede betalingstjenester i alle lande inden for den Europæiske Union. Dette kræver dog, at virksomheden forinden giver Finanstilsynet meddelelse herom.

Hvis du ønsker at søge om tilladelse som betalingsinstitut, så finder du nærmere information og ansøgningsskemaer her

Finanstilsynet kan give en begrænset tilladelse, hvis gennemsnittet af de samlede betalingstransaktioner over 12 måneder, ikke overstiger et beløb, der modsvarer 3 mio. euro pr. måned, eller hvis f.eks. et betalingskort har en begrænset anvendelse, fordi det alene kan anvendes i et begrænset antal butikker eller til køb af en begrænset række varer.

Der stilles ikke kapitalkrav til virksomheder med begrænset tilladelse, men ledelsen skal fit & proper godkendes, ligesom de kvalificerede ejere skal godkendes. 

Derudover stilles der krav til, at virksomheden har forsvarlige forretningsgange på væsentlige områder.

En begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester kan alene anvendes i Danmark.

Hvis du ønsker at søge om begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester, så finder du nærmere information og ansøgningsskemaer her