Prospekter

Her kan du finde prospektdirektivet, samt andre relevante retsakter. OBS: Lovgivningen er gældende indtil den 21. juli 2019

Direktiv

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og om ændring af direktiv 2001/34/EF.

Direktivet er ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/11/EF af 11. marts 2008, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/73/EU af 24. november 2010, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/78/EU af 24. november 2010, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/50/EU af 22. oktober 2013 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/51/EU af 16. april 2014.

  • Læs seneste konsoliderede udgave her

Implementering i dansk lovgivning

Lov/bekendtgørelse

Nr.

Kapitel/paragraf

Bekendtgørelse af lov om kapitalmarkeder 
LBK nr. 12 af 08/01/2018 
Kapitel 3
Bekendtgørelse om prospekter
1176 af 31/10/2017

Vejledning 9592 af 28/11/2012  

Delegerede forordninger

Nr.

Titel

809/2004/EF ”Prospektforordningen”. Om oplysninger i prospekter samt disses format, integration af oplysninger ved henvisning og offentliggørelse af sådanne prospekter samt annoncering
1787/2006/EF Om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF for så vidt angår oplysninger i prospekter samt disses format, integration af oplysninger ved henvisning og offentliggørelse af sådanne prospekter samt annoncering
211/2007/EF Om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF for så vidt angår finansielle oplysninger i prospekter, hvor udstederen har en kompleks regnskabshistorie eller har indgået en betydelig finansiel forpligtelse
1569/2007/EF Om indførelse af en mekanisme til konstatering af, om de regnskabsstandarder, som tredjelandsudstedere af værdipapirer anvender, er ækvivalente
1289/2008/EF Om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF, for så vidt angår elementer vedrørende prospekter og annoncer
456/2012/EU Om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår format og indhold af prospektet, basisprospektet, resuméet, og de endelige vilkår samt for så vidt angår oplysningskravene
310/2012/EU Om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme til konstatering af, om de regnskabsstandarder, som tredjelandsudstedere af værdipapirer anvender, er ækvivalente, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF og 2004/109/EF
311/2012/EU Om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF for så vidt angår elementer vedrørende prospekter og annoncer
486/2012/EU Om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår format og indhold af prospektet, basisprospektet, resuméet, og de endelige vilkår samt for så vidt angår oplysningskravene
862/2012/EU Om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger om tilsagnet til prospektets anvendelse, oplysninger om underliggende indekser og kravet om en rapport udarbejdet af uafhængige revisorer
759/2013/EU Om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysningskrav for konvertible og ombyttelige gældsværdipapirer
382/2014/EU Supplerende regler til direktiv 2003/71 om offentliggørelse af tillæg til prospekter.
2015/1604/EU Om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF for så vidt angår elementer vedrørende prospekter og annoncer
2015/1605/EU Om indførelse af en mekanisme til konstatering af, om de regnskabsstandarder, som tredjelandsudstedere af værdipapirer anvender, er ækvivalente, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF og 2004/109/EF

Reguleringsmæssige tekniske standarder

Nr.

Titel

2016/301/EU  

Supplerende regler om reguleringsmæssige tekniske standarder for godkendelse og offentliggørelse af prospektet og for annoncering

Retningslinjer og henstillinger fra ESMA

Nr.

Titel

ESMA/2015/1415da Retningslinjer om anvendelse af alternative resultatmål 

ESMA/2013/319 

Retningslinjer om en konsekvent implementering af prospektreglerne