PSD II

Direktiv 2015/2366

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 af 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked, om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2009/110/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF.

Links 

Læs det oprindelige direktiv her på dansk og på engelsk, suppleret med en berigtigelse på dansk eller engelsk. Den konsoliderede udgave kan læses her på dansk og på engelsk.  

Kort introduktion

Direktivet indfører omfattende regler for betalingstjenester, der har til formål at gøre internationale betalinger (inden for EU) lige så nemme, effektive og sikre som betalinger inden for et enkelt land. Direktivet søger at lukke betalingsmarkederne op for nye aktører, hvilket skal føre til mere konkurrence, større udvalg og bedre priser for forbrugerne.

Anvendelsesdato

Ikrafttrædelsesdato: 12/01/2016

Anvendelsesdato: 13/01/2018

 

Retningslinjer om de kriterier, der skal anvendes til at fastsætte minimumsbeløbet for den erhvervsansvarsforsikring eller anden lignende garanti, der er omhandlet i artikel 5, stk. 4, i direktiv (EU) 2015/2366.

Links 

Læs retningslinjerne her på dansk og på engelsk.

Bemyndigelse

Retningslinjerne vedrører artikel 5, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 af 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked (2. betalingstjenestedirektiv).

Kort introduktion

Retningslinjerne fastlægger kriterier, der skal anvendes til at fastsætte minimumsbeløbet for udbydere af betalingsinitieringstjenesters og kontooplysningstjenesters ansvarsforsikring eller en tilsvarende garanti. Retningslinjerne er indført i bilagene til bekendtgørelse nr. 1277 af 28. november 2017 om ansvarsforsikring eller garantistillelse for udbydere af betalingsinitieringstjenester og kontooplysningstjenester, som kan findes her

Anvendelsesdato

Ikrafttrædelsesdato: 12/01/2016

Anvendelsesdato: 13/01/2018

 

Retningslinjer for indberetning af større hændelser

Links
Læs retningslinjerne her på dansk og engelsk 

Bemyndigelse
Disse retningslinjer følger af det mandat, der er givet til EBA i henhold til direktiv (EU) 2015/2366

Kort introduktion
Disse retningslinjer finder anvendelse ved klassificering og indberetning af større drifts- eller sikkerhedshændelser i henhold til artikel 96 i direktiv (EU) 2015/2366. Retningslinjerne finder anvendelse på alle hændelser, der er omfattet af definitionen af "større drifts- eller sikkerhedshændelser", som omfatter både eksterne og interne hændelser, uanset om de er bevidst skadevoldende eller utilsigtede.

Anvendelsesdato
Disse retningslinjer finder anvendelse fra den 13. januar 2018

 

Retningslinjer om de oplysninger, der skal gives i forbindelse med ansøgning om tilladelse som betalingsinstitut og e-pengeinstitut og i forbindelse med registrering af kontooplysningstjenesteudbydere i medfør af artikel 5, stk. 5, i direktiv (EU) 2015/2366.

Links

Læs retningslinjerne her på dansk og engelsk 

Bemyndigelse

Retningslinjerne er udstedt i medfør af artikel 5, stk. 5 i 2. betalingstjenestedirektiv.

Kort introduktion

Retningslinjerne har til formål at fastlægge de oplysninger, der skal gives til de kompetente myndigheder om ansøgeren i forbindelse med ansøgning om tilladelse som e-pengeinstitut/betalingsinstitut/udbyder af betalingstjenester.

Anvendelsesdato

Ikrafttrædelsesdato: 13. januar 2018.

Anvendelsesdato (Gennemførselsdato/implementeringsfrist): 1. januar 2018.

 

Retningslinjer for sikkerhedsforanstaltninger for drifts- og sikkerhedsrisici ved betalingstjenester i henhold til direktiv (EU) 2015/2366 (PSD2)

Links

Læs guidelines her på dansk og engelsk

Bemyndigelse

Retningslinjerne er udstedt i henhold til artikel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Retningslinjerne er baseret på EBA’s mandat i artikel 95, stk. 3, i direktiv (EU) 2015/2366 (PDS2).

Kort introduktion

Retningslinjerne fastlægger krav til etablering, gennemførelse og overvågning af de sikkerhedsforanstaltninger, som betalingstjenesteudbydere bør tage for at styre drifts- og sikkerhedsrisici i forbindelse med de betalingstjenester de udbyder.

Anvendelsesdato
Ikrafttrædelsesdato: Retningslinjerne finder anvendelse fra den 13. januar 2018.

 

Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren og banksektoren

Links

Læs guidelines her på dansk og engelsk

Bemyndigelse 

Retningslinjerne er implementeret i bekendtgørelse om den klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager (bkg. nr. 556 af 1. juni 2016 – https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180207), som trådte i kraft 1. juli 2016

Retningslinjerne vedrører direktiverne: MiFID, AIFMD, UCITS-direktivet, kapitalkravsdirektivet (CRD), kapitalkravsforordningen (CDR), direktivet om betalingstjenester (PSD), e-pengedirektivet (EMD) og realkreditdirektivet (MCD).

Kort introduktion

Retningslinjerne finder anvendelse for Finanstilsynet, som er den kompetente tilsynsmyndighed i Danmark, der har kompetence til at føre tilsyn med de virksomheder, som retningslinjerne gælder for. Virksomhedstyperne er investeringsselskaber, administrationsselskaber, FAIF’er, kreditinstitutter, betalingsinstitutter, e-pengeinstitutter, kreditgivere og kreditformidlere. Ifølge retningslinjerne skal Finanstilsynet sikre, at virksomhederne, som er omfattet af retningslinjerne, har en skriftlig procedure for klagebehandling, som er fastlagt og godkendt af virksomhedens øverste ledelse. Finanstilsynet skal også sikre, at virksomhederne har en klagebehandlingsfunktion, og at oplysninger herom i forbindelse med modtagelsen af en klage gives til klageren, ligesom at virksomhederne skal have en procedure for besvarelse af klager. Finanstilsynet skal endvidere sikres, at virksomhederne har en intern registreringsfunktion, som registrere klager modtaget af den ansvarlige klagebehandlingsfunktion i virksomhederne, samt at der sker en intern opfølgning af klagebehandlingen i virksomhederne.

Anvendelsesdato 

Retningslinjerne er gældende fra 1. maj 2019

 

Retningslinjer om indberetningskrav for data om svig i henhold til artikel 96, stk. 6, i PSD2

Links 

Læs guidelines her på dansk og engelsk

Læs endvidere Finanstilsynets orientering om proceduren her.

Bemyndigelse

Retningslinjerne er udstedt i henhold til artikel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Kort introduktion

Retningslinjerne giver oplysninger om statistiske data om svig vedrørende forskellige betalingsmidler, som betalingstjenesteudbyderne skal indberette til de kompetente myndigheder, samt om de sammenfattede data, som de kompetente myndigheder skal dele med EBA og ECB i henhold til artikel 96, stk. 6, i direktiv (EU) 2015/2366 (PSD2).

Anvendelsesdato

Ikrafttrædelsesdato: Retningslinjerne finder anvendelse fra den 1. januar 2019, med undtagelse af indberetning af data vedrørende undtagelserne til kravet om at anvende stærk kundeautentifikation, der er fastlagt i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/389 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for stærk kundeautentifikation og fælles og sikre åbne standarder for kommunikation, der finder anvendelse fra den 14. september 2019. Dataene vedrørende disse undtagelser er anført i bilag 2 i dataudspecificeringer A (1.3.1.2.2 og 1.3.2.2.2 samt respektive underkategorier), C (3.2.1.3.2 and 3.2.2.3.2 samt respektive underkategorier), D (4.2.1.3.2 og 4.2.2.3.2 samt respektive underkategorier) og F (6.1.2.2 og 6.2.2.2 samt respektive underkategorier).

Danmark agter at efterleve retningslinjerne fra 1. januar 2020.

 

Retningslinjer for outsourcing

EBA/GL/2019/02
 
Titel

Retningslinjer for outsourcing

Læs retningslinjerne her på dansk og engelsk.

Bemyndigelse

Udstedt med hjemmel i artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed).

Kort introduktion

Retningslinjerne afspejler EBA’s syn på passende tilsynspraksis i forhold til outsourcing indenfor det europæiske finanstilsynssystem. EBA’s retningslinjer for outsourcing erstatter Det Europæiske Banktilsynsudvalgs (CEBS) retningslinjer for outsourcing fra 14. december 2006.

Anvendelsesdato

Retningslinjerne vil blive implementeret i dansk ret og træder i kraft juli 2020.