PSD II

Direktiv 2015/2366

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 af 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked, om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2009/110/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF.

Læs direktivet her på dansk og på engelsk 

Kort introduktion

Direktivet indfører omfattende regler for betalingstjenester, der har til formål at gøre internationale betalinger (inden for EU) lige så nemme, effektive og sikre som betalinger inden for et enkelt land. Direktivet søger at lukke betalingsmarkederne op for nye aktører, hvilket skal føre til mere konkurrence, større udvalg og bedre priser for forbrugerne.

Anvendelsesdato

Ikrafttrædelsesdato: 12/01/2016

Anvendelsesdato: 13/01/2018

 

Direktiv 2017/08

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/08 af 12. september 2017 om de kriterier, der skal anvendes til at fastsætte minimumsbeløbet for den erhvervsansvarsforsikring eller anden lignende garanti, der er omhandlet i artikel 5, stk. 4, i direktiv (EU) 2015/2366

Læs direktivet her på dansk og på engelsk

Bemyndigelse

GL vedrører artikel 5, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 af 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked (2. betalingstjenestedirektiv).

Kort introduktion

Retningslinjerne fastlægger kriterier, der skal anvendes til at fastsætte minimumsbeløbet for udbydere af betalingsinitieringstjenesters og kontooplysningstjenesters ansvarsforsikring eller en tilsvarende garanti. Retningslinjerne indføres i bilagene til en ny bekendtgørelse om udbydere af betalingsinitieringstjenesters og kontooplysningstjenesters ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti, som forventes at træde i kraft 1. januar 2018.

Retningslinjerne vil blive implementeret i en ny dansk bekendtgørelse (se ovenfor). Bekendtgørelsesudkastet er pt. i offentlig høring og kan findes på høringsportalen her: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/60965

Anvendelsesdato

Ikrafttrædelsesdato: 12/01/2016

Anvendelsesdato: 13/01/2018

 

Retningslinjer for indberetning af større hændelser

Links
Læs retningslinjerne her på dansk og engelsk 

Bemyndigelse
Disse retningslinjer følger af det mandat, der er givet til EBA i henhold til direktiv (EU) 2015/2366

Kort introduktion
Disse retningslinjer finder anvendelse ved klassificering og indberetning af større drifts- eller sikkerhedshændelser i henhold til artikel 96 i direktiv (EU) 2015/2366. Retningslinjerne finder anvendelse på alle hændelser, der er omfattet af definitionen af "større drifts- eller sikkerhedshændelser", som omfatter både eksterne og interne hændelser, uanset om de er bevidst skadevoldende eller utilsigtede.

Anvendelsesdato
Disse retningslinjer finder anvendelse fra den 13. januar 2018

 

Retningslinjer om de oplysninger, der skal gives i forbindelse med ansøgning om tilladelse som betalingsinstitut og e-pengeinstitut og i forbindelse med registrering af kontooplysningstjenesteudbydere i medfør af artikel 5, stk. 5, i direktiv (EU) 2015/2366.

Links

Læs retningslinjerne her på dansk og engelsk 

Bemyndigelse

Retningslinjerne er udstedt i medfør af artikel 5, stk. 5 i 2. betalingstjenestedirektiv.

Kort introduktion

Retningslinjerne har til formål at fastlægge de oplysninger, der skal gives til de kompetente myndigheder om ansøgeren i forbindelse med ansøgning om tilladelse som e-pengeinstitut/betalingsinstitut/udbyder af betalingstjenester.

Anvendelsesdato

Ikrafttrædelsesdato: 13. januar 2018.

Anvendelsesdato (Gennemførselsdato/implementeringsfrist): 1. januar 2018.

 

Retningslinjer for sikkerhedsforanstaltninger for drifts- og sikkerhedsrisici ved betalingstjenester i henhold til direktiv (EU) 2015/2366 (PSD2)

Links
Læs guidelines her på dansk og engelsk

Bemyndigelse

Retningslinjerne er udstedt i henhold til artikel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Retningslinjerne er baseret på EBA’s mandat i artikel 95, stk. 3, i direktiv (EU) 2015/2366 (PDS2).

Kort introduktion

Retningslinjerne fastlægger krav til etablering, gennemførelse og overvågning af de sikkerhedsforanstaltninger, som betalingstjenesteudbydere bør tage for at styre drifts- og sikkerhedsrisici i forbindelse med de betalingstjenester de udbyder.

Anvendelsesdato
Ikrafttrædelsesdato: Retningslinjerne finder anvendelse fra den 13. januar 2018.