CRR/CRD IV

Forordning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012


Berigtigelser

Berigtigelse af 30. november 2013 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012

Berigtigelse af 2. august 2013 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012

Direktiv

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF

 

Berigtigelser

Berigtigelse af 2. august 2013 til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF

Delegerede forordninger

Nr.

Titel

72/2017/EU Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/72 af 23. september 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer betingelserne for tilladelser til datafritagelse.
1555/2015/EU Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1555 af 28. maj 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for offentliggørelse af oplysninger vedrørende institutters overholdelse af kravet om en kontracyklisk kapitalbuffer i overensstemmelse med artikel 440.
850/2015/EU  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/850 af 30. januar 2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 241/2014 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013, for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kapitalgrundlagskrav for institutter (multiple udlodninger og præferenceudlodninger). 
923/2015/EU  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015 2015/923 af 11. marts 2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 241/2014 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013, for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kapitalgrundlagskrav for institutter (fradrag for indirekte og syntetiske besiddelser, udlodninger på kapitalgrundlagsinstrumenter på baggrund af brede markedsindeks og beregning af minoritetsinteresser, kvalificerende kernekapitalinstrumenter og kvalificerende kapitalgrundlag).
62/2015/EU Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/62 af 10. oktober 2014 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår gearingsgraden.
61/2015/EU  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår likviditetsdækningskrav for kreditinstitutter (Liquidity Coverage Ratio – LCR).
1152/2014/EU KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 1152/2014 af 4. juni 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende identifikationen af den geografiske beliggenhed af de relevante krediteksponeringer med henblik på beregning af institutspecifikke kontracykliske kapitalbuffersatser.
625/2014/EU Kommissionens delegerede forordning nr. 625/201 (EU) af 13. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende præciseringen af kravene til investorinstitutter, organiserende institutter, oprindelige långivere og eksponeringsleverende institutter i forbindelse med eksponeringer mod overført kreditrisiko.
604/2014/EU Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kvalitative og passende kvantitative kriterier til identifikation af de medarbejderkategorier, hvis arbejde har væsentlig indflydelse på institutters risikoprofil.
602/2014/EU Kommissionens gennemførselsforordning nr. 602/2014 (EU) af 4. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder til fremme af en ensartet tilsynspraksis med hensyn til gennemførelsen af supplerende risikovægte i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013.

530/2014/EU

Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af væsentlige eksponeringer og tærskler for interne metoder vedrørende specifik risiko i handelsbeholdningen.
529/2014/EU Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for vurdering af væsentligheden af udvidelser og ændringer af den interne ratingbaserede metode og den avancerede målemetode.
528/2014/EU Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende andre risici end deltarisiko ved optioner i den standardiserede markedsrisikometode.
527/2014/EU Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af de kategorier af instrumenter, der i tilstrækkelig grad afspejler et instituts kreditkvalitet som en going concern, og som egner sig til at blive anvendt for så vidt angår variabel løn.
526/2014/EU Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende fastlæggelsen af et tilnærmet spænd og et begrænset antal mindre porteføljer i relation til kreditværdijusteringsrisiko.
525/2014/EU Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der definerer begrebet marked.

524/2014/EU

Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af de oplysninger, de kompetente myndigheder i hjemlandet og værtslandet meddeler hinanden.
523/2014/EU Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for fastsættelsen af, hvad der udgør en snæver sammenhæng mellem værdien af et instituts dækkede obligationer og værdien af instituttets aktiver.
241/2014/EU Om reguleringsmæssige tekniske standarder for kapitalgrundlagskrav for institutter.
183/2014/EU Om præcisering af beregningen af specifikke og generelle kreditrisikojusteringer.

  

Gennemførselsforordninger

Nr.

Titel

926/2014/EU Om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardformularer, -modeller og -procedurer for underretning om udøvelsen af etableringsretten og den frie udveksling af tjenesteydelser i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU.
1423/2013/EU Kommissionens gennemførselsforordning (EU) nr. 1423/2013 af 20. december 2013 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for offentliggørelse af kapitalgrundlagskravene til institutter i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013

 

Retningslinjer og henstillinger fra EBA

Nr.

Titel 

ESMA/GL/2018/10  Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren og banksektoren 
EBA/GL/2018/01  Retningslinjer for ensartet offentliggørelse af oplysninger i henhold til artikel 473a i forordning (EU) nr. 575/2013 hvad angår overgangsordninger til begrænsning af den virkning, som indførelsen af IFRS 9 har på kapitalgrundlag 
EBA/GL/2017/16
Retningslinjer for estimering af sandsynligheden for misligholdelse (PD), estimering af tab givet misligholdelse (LGD) og behandling af misligholdte eksponeringer
EBA/GL/2017/15 

Retningslinjer for indbyrdes forbundne kunder

EBA/GL/2017/14 Retningslinjer vedrørende tilsynet med de særligt væsentlige filialer
EBA/GL/2017/01  Retningslinjer for offentliggørelse af likviditetsdækningsgrad som supplement til offentliggørelse af likviditetsrisikostyring i henhold til artikel 435 i forordning (EU) nr. 575/2013. 
EBA/GL/2016/10  Retningslinjer for ICAAP- og ILAAP-oplysninger, der indhentes til SREP-formål 
EBA/GL/2016/09  

Retningslinjer for justeringer af den modificerede varighed for gældsinstrumenter som omhandlet i artikel 340, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 575/2013

 
EBA/GL/2016/07  Retningslinjer for anvendelse af definitionen af misligholdelse i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. 
EBA/GL/2016/06  Retningslinjer for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester. 
EBA/GL/2016/08  Retningslinjer for implicit støtte til securitiseringstransaktioner
EBA/GL/2014/14 Retningslinjer om væsentlige eller fortrolige oplysninger og oplysninger, der er institutternes ejendom, og om offentliggørelseshyppighed (CRR)
EBA/GL/2014/13  Retningslinjer for fælles procedurer og metoder for tilsynskontrol- og vurderingsprocessen (SREP) 
EBA/GL/2014/5 EBA-retningslinjer vedrørende overførsel af væsentlig kreditrisiko.
EBA/GL/2014/8 EBA-retningslinjer for benchmarking af aflønning.
EBA/GL/2014/7  Retningslinjer for dataindsamling vedrørende højtlønnede.
EBA/GL/2015/22 Retningslinjer om en forsvarlig forsvarlige aflønningspolitikker.
EBA/GL/2011/44  Retningslinjer vedrørende intern ledelse.
EBA/GL/2012/06  Retningslinjer for vurdering af egnetheden af medlemmer af ledelsesorganet og personer med nøglefunktioner.
EBA/GL/2012/01  Retningslinjer vedrørende den avancerede målemetode (AMA).
EBA/GL/2012/2  Retningslinjer for value-at-risk i stresssituationer (stressed VaR).
EBA/GL/2012/3  Retningslinjer vedrørende forøget misligholdelses- og migrationsrisiko (IRC).
CEBS/2010/216  Retningslinjer vedrørende styring af markedsrelaterede aktiviteter.
CEBS/2009/42  Retningslinjer vedrørende risikooverførelsesteknikker i forbindelse med operationel risiko.