CBDF (cross-border distribution of funds)

Forordning

Læs forordningen på dansk og engelsk her.

Kort introduktion

Forordningen indfører desuden krav om, at de gebyrer og afgifter, som den kompetente myndighed opkræver i relation til deres tilsynsopgaver med investeringsfondene, skal stå i rimeligt forhold til de omkostninger der er forbundet med opgaven. Samtidig skal myndigheden offentliggøre de gebyrer og afgifter som de opkræver samt de eventuelle beregningsmetoder der benyttes til at udregne disse. Den kompetente myndighed forpligtes også til at videregive disse oplysninger til ESMA, der får til opgave at oprette en database med oversigt over gebyrer og afgifter der gør det muligt for brugeren at udføre beregninger online. Ligeledes får ESMA til opgave at oprette en database med oversigt over alle kollektive investeringsfonde og forvaltere samt de EU-lande, hvor investeringsfondene markedsføres. Derudover indfører forordningen regler for at markedsføringsmateriale rettet mod investorer skal være tydelig og retvisende, hvilket bl.a. betyder at materialet skal kunne identificeres som markedsføring og indeholde information om de risici, der er ved at investere i investeringsfonden.

Anvendelsesdato

Ikrafttrædelsesdato: 01/08/2019
Anvendelsesdato: 01/08/2019

 

Direktiv

CBDF (cross-border distribution of funds) direktivet og forordningen introducerer et harmoniseret regelsæt for udbud af kollektive investeringsfonde, dvs. AIF’er (inklusiv EuVECA’er og EuSEF’er) og UCITS. Formålet er at øge tilgængeligheden af investeringsfonde i EU og dermed forbedre investeringsmulighederne for virksomheder og borgere.  

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1160 af 20. juni 2019 om ændring af direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU for så vidt angår grænseoverskridende distribution af kollektive investeringsinstitutter. 

Kort introduktion

Direktivet fjerner kravet om at investeringsinstitutterne skal være fysisk til stede i det land, hvor de har udbyder en investeringsfond mod overholdelse af visse betingelser og tillader samtidig, at forvaltere af investeringsinstitutter får frihed til at anvende fjernkommunikation med deres investorer. Regler ang. markedsføringsaktiviteter ensrettes bl.a. ifm. advisering af kompetente myndigheder i forbindelse med ændringer af grænseoverskridende markedsføringsaktiviteter, og der oprettes fælles betingelser og tærskler for, hvornår investeringsinstitutter kan afvikle deres markedsføringsaktiviteter i en medlemsstat. Desuden indføres den samme definition af præ-markedsføring, dvs. de aktiviteter, der finder sted inden oprettelsen af en investeringsfond, hvor forvalteren af et investeringsinstitut kan afsøge investeringspotentialet i et marked.

  • Læs direktivet her på dansk og engelsk her.
  • Ikrafttræden: 1. august 2019

Anvendelse fra senest den 2. august 2021