BRRD

Direktiv

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 82/891/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU samt forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012

Læs direktivet her på dansk  og på engelsk

Anvendelse fra 1. januar 2015

Delegerede forordninger

Nr.

Titel

 2976/2016/EU Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/2976 af 23. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer kriterierne i forbindelse med metoden til fastsættelse af minimumskravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver
 1400/2016/EU Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1400 af 10. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer de elementer, der mindst skal være omfattet af en virksomhedsomlægningsplan, og minimumsindholdet af rapporterne om status med hensyn til gennemførelsen af planen
 2967/2016/EU  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/2967 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for metoder og principper for værdiansættelse af passiver hidrørende fra derivater
1075/2016/EU Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1075 af 23. marts 2016 om indholdet af genopretningsplaner, afviklingsplaner og koncernafviklingsplaner, de minimumskriterier, som den kompetente myndighed skal vurdere i forbindelse med genopretningsplaner og koncerngenopretningsplaner, betingelserne for koncernintern finansiel støtte, kravene vedrørende uafhængige valuarer, den kontraktmæssige anerkendelse af nedskrivnings- og konverteringsbeføjelser, procedurerne og indholdet i forbindelse med underretningskrav og meddelelsen om suspension samt afviklingskollegiernes virkemåde i praksis
424/2016/EU Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/424 af 2. februar 2016 om supplerende regler til direktiv 2014/59/EU for så vidt angår de forhold og betingelser, under hvilke betalingen af ekstraordinære ex post-bidrag helt eller delvis kan udskydes, og kriterierne for fastsættelse af aktiviteter, ydelser og transaktioner med hensyn til kritiske funktioner og for fastsættelse af forretningsområder og hertil knyttede ydelser med hensyn til centrale forretningsområder
379/2016/EU Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/379 af 1. juni 2016 om yderligere præcisering af omstændigheder, under hvilke udelukkelse fra anvendelsen af nedskrivnings- eller konverteringsbeføjelserne er nødvendig, jf. artikel 44, stk.3 i direktiv 2014/59/EU
63/2015/EU Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/63 af 21. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 20147597EU for så vidt angår ex ante-bidrag til afviklingsfinansieringsordninger.

 

Gennemførselsforordninger  

Nr.

 Titel

911/2016/EU

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/911 af 9. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for formen og indholdet af beskrivelsen af aftaler om koncernintern finansiel støtte i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

962/2016/EU

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/962 af 16. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende de ensartede formater, skemaer og definitioner for identifikation og videregivelse af oplysninger fra de kompetente myndigheder og afviklingsmyndighederne til Den Europæiske Banktilsynsmyndighed i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU.

1066/2016/EU

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1066 af 17. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende procedurer, standardformularer og skemaer for forelæggelse af oplysninger i forbindelse med afviklingsplaner for kreditinstitutter og investeringsselskaber i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU.

Retningslinjer og henstillinger fra EBA

Nr.

Titel

EBA/GL/2019/02  Retningslinjer for outsourcing
EBA/GL/2019/06
EBA-retningslinjer vedrørende tilsynet med de særligt væsentlige filialer
EBA/GL/2017/14 Retningslinjer vedrørende tilsynet med de særligt væsentlige filialer
EBA/REC/2017/03
EBA-henstilling om om outsourcing til cloudserviceudbydere.
EBA/REC/2017/02 EBA-henstilling om omfattelse af enheder i koncerngenopretningsplanen (EBA/Rec/2017/02)
EBA/GL/2016/03 EBA-retningslinjer for formidling af oplysninger i summarisk eller samlet form i henhold til artikel 84, stk. 3, i direktiv 2014/59/EU
EBA/GL/2016/21 EBA-retningslinjer for myndighedernes vurdering af virksomhedens plan for omorganisering af forretningsaktiviteterne (Business Reorganisation Plans) i en afviklingssituation under direktiv 2014/59/EU
EBA/GL/2015/17 

EBA-retningslinjer til præcisering af betingelserne for koncernintern finansiel støtte under artikel 23 i direktiv 2014/59/EU

EBA/GL/2015/16 

EBA-retningslinjer for anvendelse af forenklede forpligtelser under artikel 4, stk. 5 i direktiv 2014/59/EU 
EBA/GL/2015/07  Retningslinjer for fortolkning af de forskellige situationer, hvor et institut anses for at være nødlidende eller forventeligt nødlidende i medfør af artikel 32, stk. 6, i direktiv 2014/59/EU.
EBA/GL/2015/06  EBA-retningslinjer for minimumslisten over de tjenesteydelser eller faciliteter, der er nødvendige for at muliggøre en modtagers drift af en virksomhed, som overføres til den i medfør af artikel 65, stk. 5 i direktiv 2014/59/EU 

EBA/GL/2015/05 

EBA-retningslinjer for konstatering af, hvornår realisering af aktiver og passiver ved almindelig insolvensbehandling kan have negative virkninger for et eller flere finansielle markeder i henhold til artikel 42, stk. 14, i direktiv 2014/59/EU 

EBA/GL/2014/11

 

EBA-retningslinjer for fastlæggelse af specifikationer for foranstaltninger til at reducere eller fjerne hindringer for afviklingsmuligheder og under hvilke omstændigheder, hver foranstaltning kan anvendes i henhold til direktiv 2014/59/EU 

EBA/GL/2014/04  

EBA-retningslinjer for de faktiske omstændigheder, der udgør en væsentlig trussel mod den finansielle stabilitet, og for elementerne i tilknytning til effektiviteten af virksomhedssalgsværktøjet i medfør af artikel 39, stk. 4, i direktiv 2014/59/EU 

EBA/GL/2015/02  EBA-retningslinjer for minimumslisten over kvalitative og kvantitative indikatorer i genopretningsplaner.
EBA/GL/2014/09 EBA-retningslinjer for de typer af tests, vurderinger eller aktiviteter , som kan lede til støtteforanstaltninger, jf. art. 32, stk. 4, litra d, (iii), i direktiv om genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber
EBA/GL/2014/06 EBA-retningslinjer for mulige scenarier til brug i genopretningsplaner