Rapport fra Udvalg om Vurdering af Værdiansættelse af Udlån og Kapitaldækning i Kreditinstitutter

24-07-2003

 
Finanstilsynet har i dag den 6. april 2005 offentliggjort "Rapport fra Udvalg om Vurdering af Værdiansættelse af Udlån og Kapitaldækning i Kreditinstitutter".
 
Rapporten omhandler udvalgets hovedkonklusioner og sammenfatter udviklingen efter afslutningen af arbejdet i de underudvalg, der blev nedsat, jf. nedenfor, samt angiver visse delresultater vedrørende konsekvenser.
 
Udvalget blev nedsat under Finanstilsynets formandskab og bestod ud over repræsentanter fra Finanstilsynet af repræsentanter fra kreditinstitutbranchen og Danmarks Nationalbank.
 
Udvalget blev nedsat som følge af EU-forordning nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder, IFRS, og har haft til opgave at undersøge konsekvenserne af en overgang til IFRS-principperne for indregning og måling af udlån.
 
Til udvalget blev der nedsat 3 underudvalg. Et regnskabsudvalg, et udvalg vedrørende konsekvensberegninger samt et skatteudvalg.
 
Regnskabsudvalgets arbejde blev afsluttet i marts 2004 og videreført af Finanstilsynets permanente regnskabsudvalg for kreditinstitutter resulterende i udstedelsen af en ny regnskabsbekendtgørelse for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., der bl.a. indeholder nye regler for indregning og måling af udlån.
 
Arbejdet i konsekvensberegningsudvalget blev ligeledes afsluttet i marts 2004 og videreført af bilaterale drøftelser mellem Finanstilsynet og kreditinstitutbranchen. I sammenhæng hermed er der i lov om finansiel virksomhed indført regler om solvensbehov og individuelle solvenskrav.
 
Den offentliggjorte rapport udgør hovedudvalgets afrapportering og behandler ikke nærmere de nye regler for indregning og måling af udlån og de nye solvensregler. Hovedudvalgets sidste møde blev afholdt den 22. december 2004.
 
For nærmere omkring de nye regler for indregning og måling af udlån henvises til bekendtgørelse nr. 1407 af 14. december 2004 om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. og tilhørende bemærkninger. Desuden henvises der til orienteringsbreve af 17. og 18. december 2004, der blandt andet præciserer, hvad institutterne løbende skal kunne oplyse/dokumentere for så vidt angår målingen af udlån.

Ønskes yderligere oplysninger vedrørende arbejdet i regnskabsudvalget, konsekvensberegningsudvalget og skatteudvalget kan henvendelse rettes til henholdsvis kontorchef Lars Østergaard, kontorchef Lars Stage og kontorchef Jens Pagter Kristensen på telefon 33 55 82 82.


Rapporten: Læs hele rapporten her.

Senest opdateret 28-04-2005