Short selling giver et mere velfungerende aktiemarked

Muligheden for short selling er vigtig for den måde, som aktiemarkedet fungerer på. Short selling kan bl.a. bidrage til mere likvide aktier og give mere retvisende kurser. Det er til fordel for de børsnoterede selskaber og deres aktionærer.

Short selling gør det muligt for en investor at tjene på en faldende aktiekurs, hvis faldet er sket mellem tidspunkterne for køb og salg. Samtidig kan short selling bruges til at afdække specifikke risici for en investor.

I de senere år er short selling i danske børsnoterede aktier blevet mere udbredt. Ved udgangen af første kvartal 2019 var der 35 selskaber, hvor mindst én investor netto havde shortet for mere end 0,2 pct. af selskabets udstedte aktiekapital. I alt udgjorde disse positioner ca. 1 pct. af markedsværdien af danske aktier.

Bidrager til aktiemarkedets funktionalitet

Short selling har betydning for den måde, som aktiemarkedet fungerer på. Finanstilsynet vurderer, at muligheden for short selling påvirker markedet i positiv retning og dermed er til fordel selskaberne og deres aktionærer.

Når en short seller låner aktier og sælger dem, kommer aktierne ud på markedet i stedet for at ligge i udlåneres depot. De bliver dermed tilgængelige for andre investorer, hvilket kan gøre det nemmere og billigere at handle. Det har en underliggende positiv betydning for likviditeten og dermed kursen, og det understøtter virksomhedernes adgang til risikovillig kapital til gode priser via aktiemarkedet.

Short selling er også med til at sikre mere retvisende kurser. Det skyldes, at short selling giver investorer med et negativt syn på en aktie mulighed for at investere derefter. Aktiekurserne kommer dermed i højere grad til at afspejle summen af alle investorernes vurdering af aktiens værdi.

Uden short selling er udbuddet af en aktie alene bestemt af, om de eksisterende aktionærer vil sælge til den givne pris. Hvis de har urealistisk høje vurderinger af aktien, udskyder de deres salg så længe som muligt. Det går ud over aktiens likviditet. Kurstilpasningen bliver også udskudt, så eventuelt nye aktionærer kommer til at betale en for høj pris for aktien.

Signalværdien ved, at et selskabs aktier er shortede, kan desuden potentielt virke disciplinerende på virksomhedsledelsen. Det skyldes, at ledelsen ved, at hvis den træffer dårlige valg, er der risiko for, at virksomhedens aktier bliver shortede. I givet fald er det tydeligt for aktionærerne og markedet som helhed, at nogle vurderer, at ledelsen ikke har gjort sit arbejde ordentligt. Det kan få ledelsen til at træffe mere velovervejede beslutninger, forbedre kommunikationen osv. I sidste ende kan det medvirke til, at virksomheden er mere veldrevet.

Den finansielle regulering har fokus på at begrænse ulemperne

Short selling kan også have ulemper for markedet. Den finansielle regulering i EU har fokus på at begrænse disse ulemper. Reglerne styrker investorbeskyttelsen og markedsintegriteten, så der fortsat kan være tillid til de finansielle markeder. Det sikrer, at der er efterspørgsel efter aktier, hvilket er til fordel for udstederne.

Short selling i danske aktier

Som følge af den stigende short selling-aktivitet kan det være relevant for selskaberne at få et bedre indblik i short sellingen af danske aktier.

Overordnet gælder det, at næsten alle short sellere, som har korte nettopositioner over 0,2 pct. af et selskabs udstedte aktiekapital, stammer fra udlandet, især USA og UK.

Det er især aktiernes størrelse og likviditet, som er afgørende for, om og hvor meget en aktie shortes. Derimod er aktiernes historiske kursudvikling af mindre betydning. Det er især efter offentliggørelsen af regnskabsmeddelelser, at short sellere er aktive, mens de kun i begrænset omfang reagerer på offentliggørelse af intern viden.

Short sellerne har generelt korte positioner i danske aktier i relativt kort tid. Således havde knap 40 pct. af de korte nettopositioner i perioden 2013 til 2018 en løbetid på under én måned. Kun 30 pct. af positionerne eksisterede i mere end tre måneder.

Generelt har short sellerne haft svært ved at realisere positive afkast på deres korte positioner i danske aktier. 2018 var det første år siden 2013, hvor Finanstilsynet begyndte at modtage short selling-indberetninger, at short sellerne havde en nettogevinst på deres korte positioner i danske aktier. Der er dog stor spredning i de enkelte positioners og short selleres afkast, og der er nogle short sellere, som har tjent på deres short selling-positioner i andre år end 2018.

Selvom short sellerne samlet set har haft tab, er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at deres strategi ikke har fungeret efter hensigten. Det skyldes, at short selling typisk foretages af hedge fonde, der investerer i en relativ kursudvikling, altså hvordan én aktie klarer sig i forhold til en anden aktie. En kort position i en dansk aktie indgår derfor typisk som et led i en bredere og mere overordnet investeringsstrategi, hvor den shortede aktie er med til at nedbringe risiciene ved investeringen.

 

Ønsker du at vide mere om short selling på det danske aktiemarked, ligger der en række analyser om emnet på Finanstilsynets hjemmeside. Her finder du også oplysninger om korte nettopositioner i danske aktier.