Hvad er ”hurtigst muligt” ved offentliggørelse af intern viden?

I nyhedsbrevet får du mere at vide om, hvordan Finanstilsynet forstår be-grebet ”hurtigst muligt” i forbindelse med offentliggørelse af intern viden.

Offentliggørelse af intern viden

En udsteder skal hurtigst muligt offentliggøre intern viden, der direkte vedrører udstederen. Dette følger af markedsmisbrugsforordningens art. 17, stk. 1.  Udstederen skal sikre, at informationen bliver offentliggjort på en måde, som muliggør hurtig adgang til en fuldstændig, korrekt og rettidig vurdering af denne viden i hele unionen.

 

Da markedsmisbrugsforordningen trådte i kraft den 3. juli 2016 blev den danske realitetsgrundsætning ophævet. Ophævelsen af realitetsgrundsætningen betyder, at offentliggørelse af intern viden skal ske ”hurtigst muligt” efter den interne viden opstår, med mindre udsættelsesadgangen kan anvendes.

 

Udsættelsesadgangen kan alene anvendes, hvis visse betingelser er opfyldt. Læs mere om udsættelsesadgangen her.

 

En eventuel udsættelse af offentliggørelsen skal ske i en så kort periode som muligt og senest til det tidspunkt, hvor betingelserne for udsættelse ikke længere er opfyldt. Jo længere udsættelsen varer, jo større er risikoen for lækage. Det betyder at udstedere løbende skal tage stilling til, om betingelserne for at udsætte offentliggørelse af intern viden er opfyldt, jf. markedsmisbrugsforordningens art. 17, stk. 4.

 

 

Hvor meget skal udstederen forberede sig?

I sager, hvor der kun er to (eller flere) mulige udfald, og hvor de mulige ud-fald på forhånd er kendte for udstederen, bør selskabsmeddelelserne for-beredes på forhånd. Offentliggørelsen af selskabsmeddelelsen skal ske hurtigst muligt og udstederen skal indrette sig efter, at der er kun kort tid til at færdiggøre meddelelsen.

Et eksempel på en sådan situation er, hvor udstederen afventer en god-kendelse af et produkt fra en myndighed, og udfaldet enten kan være en godkendelse eller at produktet ikke godkendes. Der kan også være tale om en situation, hvor der enten gives godkendelse, betinget godkendelse eller afslag.

   

I sager med flere mulige udfald og hvor det ikke er muligt for udstederen at forberede selskabsmeddelelsernes nærmere indhold på forhånd, forventer Finanstilsynets, at udstederen arbejder effektivt med meddelelsen fra den interne viden identificeres indtil den offentliggøres.

 

Processen omkring offentliggørelsen

Det er altid en konkret vurdering, om offentliggørelse er sket hurtigst muligt. Det væsentligste er, om processen omkring offentliggørelsen har været tilfredsstillende.

Hvis intern viden opstår uventet, så accepterer Finanstilsynet, at udstederen bruger kort tid på at klarlægge situationen inden offentliggørelsen, hvis dette er nødvendigt. I nogle situationer kan det dog være nødvendigt at udstederen offentliggør en meddelelse på det tidspunkt, hvor den interne viden opstår, selvom det ikke er klart hvilke konsekvenser begivenheden medfører. Udsteder skal efterfølgende offentliggøre endnu en meddelelse når konsekvenserne er klarlagt, hvis konsekvenserne i sig selv udgør intern viden.

Eksempelvis kunne det, at en udsteder opdager at selskabet har været udsat for bedrageri i et betragteligt omfang eller at udsteders produktionsanlæg har været udsat for skade eller uventet nedbrud udgøre intern viden. Det er ikke sikkert, at der på det tidspunkt, hvor forholdet opdages, er overblik over, det økonomiske omfang som bedrageriet, skaden eller nedbruddet måtte medføre. Her kan offentliggørelsen af, at udsteder har været udsat for bedrageri, skade eller nedbrud ikke vente til, at det er afklaret om udsteder kommer til at lide et tab og i så fald hvor stort. I den situation bør udsteder, på det tidspunkt hvor forholdet opdages, offentliggøre en meddelelse herom. Selskabsmeddelelsen bør også indeholde en angivelse af størrelsesordenen, og at det er uklart, hvor store det endelige tab vil være.

Når det endelige tab er afklaret følges der op med endnu en meddelelse. 
Hvis udstederen selv kan påvirke, hvornår der opstår intern viden eller hvornår betingelserne for udsættelse ikke længere er opfyldt, er det ikke acceptabelt, at udstederen planlægger begivenhederne på en sådan måde, at den interne viden først opstår eller formaliseres på et senere tidspunkt end, hvad der var muligt eller naturligt.

Et eksempel på dette kan være, hvor udstederen har forhandlet et aftale, som endnu mangler at blive underskrevet og hvor offentliggørelse af ind-gåelse af aftalen berettiget kan udsættes indtil aftalen er underskrevet. Her må udsteder ikke taktisk udskyde formaliseringsprocessen, f.eks. planlægge et bestyrelsesmøde eller et underskriftsmøde, sådan at tidspunktet, hvor offentliggørelsen af den interne viden ikke længere kan udsættes, falder på et belejligt tidspunkt for udstederen.

Intern viden skal offentliggøres på det tidspunkt den opstår, også selvom markedet er lukket. I tilfælde, hvor udstederen har haft udsat offentliggørelsen af den interne viden, skal offentliggørelsen ligeledes ske, når betingelserne for at udsætte offentliggørelsen af den interne viden ikke længere er opfyldt. 

Rent organisatoriske eller praktiske forhold kan ikke medføre, at offentliggørelsen af den interne viden trækker ud. Dette betyder, at udstedere skal være organiseret på en sådan måde, at den interne viden kan offentliggøres hurtigst muligt, selvom den interne viden opstår uden for virksomhedens normale kontor- eller åbningstid. 

Når vurderingen foretages af en ”disclosure-komité” eller bestyrelsen

Finanstilsynet har erfaret, at flere udstedere har oprettet en ”disclosure-komité”, der træffer beslutninger om udsættelse af intern viden. Andre ud-stedere har indrettet sig sådan, at bestyrelsen træffer beslutning om klassificering og offentliggørelse af intern viden og udsættelse af offentliggørelsen heraf.

Finanstilsynet accepterer, at det efter omstændighederne kan være det mest hensigtsmæssige for udsteder at lade en komité eller bestyrelsen vurdere spørgsmål om klassificering af intern viden, udsættelse og offentliggørelse, men det er væsentligt for Finanstilsynet at understrege, at udstederens organisatoriske struktur skal understøtte, at offentliggørelsen af intern viden sker ”hurtigst muligt”.

Det bemærkes, at intern viden efter visse omstændigheder kan have en sådan karakter, at offentliggørelse ikke kan afvente en bestyrelsesbeslutning. Hvorvidt dette er tilfældet vil altid bero på en konkret vurdering.