AML-pakken træder i kraft – hvad betyder det?

19-06-2024

Den 10. juli 2027 træder AML-pakken i kraft. Her er en kort oversigt over de ændringer, den medfører.

Pakken bliver offentliggjort i Europæiske tidende. Den består af:

AML-pakken finder som helhed anvendelse fra den 10. juli 2027.

Nye forpligtede enheder

Med forordningen bliver flere virksomhedstyper (forpligtede enheder) omfattet af reglerne:

  • virksomheder, der handler med ædelmetaller og ædelsten, enten regelmæssigt eller som vigtigste erhvervsmæssige virksomhed
  • fodboldagenter og professionelle fodboldklubber ift. specifikke transaktioner
  • crowdfundingtjenesteudbydere og crowdfundingformidlere
  • virksomheder, der handler med varer af høj værdi, enten regelmæssigt eller som vigtigste erhvervsmæssige virksomhed.

Med virksomheder menes også personer, der erhvervsmæssigt driver den pågældende form for virksomhed.

Herudover gælder en række nye regler for såvel myndigheder som forpligtede enheder.

I det følgende gennemgås kort de vigtigste ændringer og nye krav, som de finansielle forpligtede enheder bliver omfattet af med den nye hvidvaskforordning (AMLR). En række af reglerne gælder også andre forpligtede enheder.

Større ændringer og nye krav til finansielle virksomheder

Kundekendskabsprocedurer:

Forpligtede enheder skal udføre kundekendskabsprocedurer, når de gennemfører en lejlighedsvis transaktion til en værdi af 10.000 EUR eller mere (eller tilsvarende i national valuta).

Udbydere af kryptoaktiver skal udføre kundekendskabsprocedurer, når de gennemfører en lejlighedsvis transaktion på mindst 1000 EUR (eller tilsvarende i national valuta).

En lejlighedsvis transaktion er en transaktion, der ikke gennemføres som led i en forretningsforbindelse, og hvor transaktionsbeløbet udgør 10.000 EUR eller derover, uanset om transaktionen gennemføres ved én enkeltstående handling eller ved flere forbundne handlinger.

Det er en skærpelse i forhold til reglerne hidtil, hvor grænsen på transaktionsbeløbet var på 15.000 EUR eller derover.


Løbende overvågning af forretningsforbindelsen og overvågning af transaktioner, der gennemføres for kunder:

Forpligtede enheder skal fortsat løbende overvåge deres forretningsforbindelser. De forpligtede enheder skal ajourføre relevante dokumenter, data eller oplysninger om den enkelte kunde. Hyppigheden afhænger af den risiko, som kunden udgør, men som noget nyt må perioden mellem to ajourføringer ikke overstige ét år for kunder med høj risiko og fem år for alle andre kunder.

Ansattes kendskab til krav:

Forpligtede enheder skal sikre, at deres ansatte og personer i sammenlignelige stillinger, f.eks. agenter og distributører, kender kravene i forordningen. En forpligtet enhed skal også sikre, at de pågældende kender virksomhedens risikovurdering og interne politikker, procedurer og kontroller.

Krav til interne kontroller og en uafhængig revisionsfunktion:

Forpligtede enheder skal have en uafhængig revisionsfunktion, der tester de interne politikker, procedurer og kontroller. Dette arbejde kan udføres af en ekstern ekspert, hvis den pågældende virksomhed ikke har en uafhængig revisionsfunktion.

Outsourcing til virksomheder i højrisikotredjelande:

Forordningen indeholder en række nye undtagelser til, hvornår en forpligtet enhed må outsource opgaver til tjenesteudbydere, som er bosiddende eller etableret i et tredjeland. Det gælder f.eks., når den forpligtede enhed outsourcer opgaver til en virksomhed i samme koncern, eller når tilsynsmyndigheden i hjemlandet fører tilsyn med kravene på koncernniveau.

Specifikke skærpede kundekendskabsprocedurer for velhavende personer:

Penge- og finansieringsinstitutter skal have særligt skærpede kundekendskabsprocedurer for kunder, som penge- og finansieringsinstituttet har vurderet som ”høj risiko”, når instituttet enten forvalter aktiver for kunden på mindst 50o.000 EUR (eller tilsvarende beløb i national valuta), eller når kunden i alt har samlede aktiver på mindst 50.000.000 EUR (eller tilsvarende i national valuta).

Målrettede finansielle sanktioner:

Forpligtede enheder skal have interne skriftlige politikker, procedurer og kontroller til at sikre, at de efterlever målrettede finansielle sanktioner mod lande, virksomheder og personer.

Særlige bestemmelser for ansøgninger om opholdsret gennem investeringer:

Forpligtede enheder skal som minimum gennemføre skærpede kundekendskabsprocedurer for kunder, som er tredjelandsstatsborgere, og som søger om opholdsret i en medlemsstat til gengæld for forskellige former for investeringer i landet (såkaldte golden passports).

Forbud mod anonyme konti, ihændehaveraktier og tegningsoptioner til ihændehaveraktier:

Forordningen indfører et forbud mod anonyme bank- og betalingskonti, anonyme bankbøger, anonyme deponeringsbokse eller anonyme kryptoaktivkonti samt konti, som på anden måde gør det muligt for kontohaveren at være anonym.

Ansattes integritet:

Alle ansatte eller personer i sammenlignelige stillinger, f.eks. agenter og distributører, der direkte medvirker til, at den forpligtede enhed overholder forordningens og nationale regler, skal undergå en vurdering af deres individuelle færdigheder, viden og ekspertise i forhold til at varetage deres funktioner effektivt. De skal desuden have et godt omdømme, være ærlige og besidde integritet.

Reelt ejerskab gennem kontrol:

Forordningen definerer, hvad der forstås ved kontrol over en juridisk enhed, som udøves gennem en ejerandel, eller på anden vis end direkte kontrol. Derudover indeholder forordningen nogle betingelser for at udøve retten til at udnævne eller afsætte et flertal af medlemmerne af bestyrelsen eller administrations, - ledelses- eller tilsynsorganer – eller tilsvarende i den juridiske enhed.

Politisk eksponerede personer (PEP):

Definitionen af en PEP omfatter nu også søskende og ledere af regionale og lokale myndigheder, herunder kommuner og regioner med mindst 50.000 indbyggere.

Finanstilsynets kommende arbejde med forhandlinger om level 2-retsakter

Mange af ændringerne og de nye krav er omfattet af den nye fælles EU-hvidvasktilsynsmyndigheds (AMLA’s) mandat til at udarbejde såkaldte level 2-retsakter, som er bindende for de forpligtede enheder. Det betyder, at AMLA vil fastsætte mere detaljerede regler på de pågældende områder. Disse regler vil blive udarbejdet frem til, at den samlede AML-pakke træder i kraft i midten af 2027.

Finanstilsynet deltager i det kommende forhandlingsarbejde om de level 2-retsakter, som vedrører krav til de finansielle forpligtede enheder.

AMLA ventes i den forbindelse jævnligt at sende udkast til de nye retsakter i offentlig høring. Finanstilsynet vil løbende orientere om dette her på siden.

De forpligtede enheder – og ikke mindst deres organisationer – kan med fordel holde øje med Finanstilsynets hjemmeside og andre relevante hjemmesider. Finanstilsynet vil løbende oplyse om andre relevante hjemmesider.

Senest opdateret 19-06-2024