Forhåndstilkendegivelse om mulighed for dispensation fra pligten til at fremsætte overtagelsestilbud til aktionærerne i Coloplast A/S

Finanstilsynet gav den 2. september 2022 en forhåndstilkendegivelse om, at overdragelse af Niels Peter Louis-Hansens kontrollerende ejerandel i Coloplast A/S til en almennyttig erhvervsdrivende fond kan udgøre et særligt forhold og dermed give mulighed for dispensation fra tilbudspligten.

Kontrollerende aktionær Niels Peter Louis-Hansen bad den 16. november 2021 om dispensation fra pligten til at fremsætte overtagelsestilbud til aktionærerne i Coloplast A/S (Coloplast), jf. § 45, jf. § 46, stk. 2, i lov om kapitalmarkeder.

Efter det oplyste påtænker Niels Peter Louis-Hansen at overdrage en kontrollerende aktiepost i Coloplast til en almennyttig erhvervsdrivende fond. Som udgangspunkt udløser en sådan overdragelse tilbudspligt for fonden.

Finanstilsynet gav den 2. september 2022 en forhåndstilkendegivelse om, at overdragelsen kan udgøre et særligt forhold og dermed give mulighed for, at fonden vil kunne få dispensation fra pligten til at fremsætte et overtagelsestilbud til aktionærerne i Coloplast. Finanstilsynet vurderer, at overdragelsen til fonden har karakter af et generationsskifte henset til, at Coloplast siden selskabets børsnotering har været kontrolleret af familien Louis-Hansen. Finanstilsynet vurderer desuden, at der ikke umiddelbart vil være tale om en uhensigtsmæssig gavesituation. Finanstilsynet har lagt vægt på, at formålet med ejerskabet af den kontrollerende ejerandel i Coloplast vil være uændret efter overdragelsen.

Læs hele forhåndstilkendegivelsen

Finanstilsynet bemærker, at det på side 2 i forhåndstilkendegivelsen fremgår, at N. P. Louis-Hansen personligt ejer 5,96 pct. af A-aktierne i Coloplast. Den korrekte andel er 5,69 pct. Det fremgår desuden på side 1 og 10, at den påtænkte overdragelse til fonden tidligst vil finde sted i 2025. Det er til Finanstilsynet oplyst, at den påtænkte overdragelse tidligst finder sted i 2026. Dispensation vil først blive givet i forbindelse med den egentlige overdragelse til fonden. 

Senest opdateret 23-06-2023