Finanstilsynets register over repræsentanter for obligationsudstedelser

Baggrund

Reglerne om repræsentanter for obligationsudstedelser findes i kapitel 4 i lov om kapitalmarkeder, LBK nr. 12 af 8. januar 2018, og i bekendtgørelse om repræsentanter i forbindelse med obligationsudstedelse, BEK nr. 1177 af 31. oktober 2017.

Loven kan findes her

Bekendtgørelsen kan findes her

Reglerne blev oprindeligt indført i dansk ret som en del af et større lovgivningsinitiativ, der skulle styrke markedet for erhvervsobligationer i Danmark.

Reglerne giver mulighed for at registrere en repræsentant (en trustee) for en eller flere obligationsudstedelser, således at repræsentanten kan fungere som kontaktpunkt mellem udstederen og obligationsejerne. Repræsentanten får herudover en række beføjelser, f.eks. kan repræsentanten holde sikkerheder på vegne af obligationsejerne og repræsentere obligationsejerne i forbindelse med udstederens misligholdelse eller konkurs.

Reglerne om repræsentanter for obligationsudstedelser skal ses i sammenhæng med reglerne om refinansieringsregistre i lov om finansiel virksomhed. I medfør af disse regler kan pengeinstitutter, med Finanstilsynets tilladelse, oprette og føre et refinansieringsregister, hvor aktiver, der sælges til en berettiget enhed, indføres. Den berettigede enhed udsteder obligationer med sikkerhed i de aktiver, der er indført i registret. Ved brug af refinansieringsregistret får pengeinstituttet frigjort ressourcer til yderligere udlån. Ordningen er skabt for at skabe bedre mulighed for, at små og mellemstore virksomheder kan optage lån. I forbindelse med en sådan refinansieringstransaktion kan parterne også vælge at udpege en repræsentant.

Finanstilsynet fører et register over pengeinstitutter med tilladelse til at oprette og føre refinansieringsregistre, og henset til sammenhængen mellem de to regelsæt sker der en samkøring mellem registret over repræsentanter for obligationsudstedelser og registret over pengeinstitutter med tilladelse til at oprette og føre et refinansieringsregister.

Frivillig ordning

Det er frivilligt, om parterne i en obligationsudstedelse vælger at udpege en repræsentant. Det er endvidere frivilligt, om parterne ønsker at få repræsentanten registreret i Finanstilsynets register.

Er repræsentanten registreret i Finanstilsynets register, skal reglerne i kapitel 4 i lov om kapitalmarkeder og i bekendtgørelse om repræsentanter i forbindelse med obligationsudstedelser overholdes.

Registret

Finanstilsynet fører et offentligt tilgængeligt register over repræsentanter for obligationsudstedelser. Registret indeholder bl.a. oplysninger om:

  • Repræsentantens navn, adresse og CVR-nr. eller tilsvarende identifikationsnummer for udenlandske selskaber
  • Udstederens navn og CVR-nr. eller tilsvarende identifikationsnummer for udenlandske selskaber
  • Den specifikke ISIN-kode, udstedelsens størrelse, valuta og udløbsdato
  • Repræsentantens habilitet
  • Hvorvidt repræsentantens beføjelser er begrænset til at holde sikkerheder. Det bemærkes, at dette krav først blev indført den 29. juni 2020. Tidligere registreringer indeholder derfor ikke denne oplysning

Hensigten med registeret er bl.a. at sikre, at investorer og andre altid kan finde frem til en eventuel repræsentant for en obligationsudstedelse omfattet af loven.

For at blive registreret som repræsentant for en obligationsudstedelse skal repræsentanten, udstederen og udstedelsen opfylde visse betingelser:

  • Den udstedelse, som repræsentanten skal tilknyttes, skal have en vis tilknytning til Danmark, f.eks. ved at udstederselskabet er dansk, eller ved at udstedelsen skal markedsføres i Danmark.

  • Repræsentanten skal være et kapitalselskab eller et udenlandsk selskab med tilsvarende selskabsform.

  • Repræsentanten skal have hjemsted i Danmark, EU, i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, Schweiz, Australien, Canada, Hongkong, Japan, Sydkorea, New Zealand, Singapore, Taiwan eller USA.

  • Repræsentanten skal være udpeget i henhold til dansk ret, og dette skal fremgå af obligationsvilkårene eller en tilknyttet aftale.

  • Det skal fremgå af obligationsvilkårene eller en tilknyttet aftale, hvordan repræsentanten kan udskiftes, og hvordan en eventuel ny udpeges i tilfælde af repræsentantens konkurs. Meddelelse om registrering skal være underskrevet af både repræsentanten og den part, der har udpeget repræsentanten.

Finanstilsynet skal herudover modtage oplysninger om den specifikke udstedelse, f.eks. ISIN kode, udløbsdato, valuta, osv.

Når der anmodes om registrering som repræsentant, skal det godtgøres, at betingelserne er opfyldt, og samtidig skal obligationsvilkårene eller en eventuel tilknyttet aftale indsendes. Da repræsentanten kan udpeges af udstederen, inden udstedelse er sket, kan udkast til de forskellige dokumenter indsendes.

Hvis udstedelse af obligationerne ikke sker i forbindelse med registrering af repræsentanten, skal der indsendes dokumentation for, at udstedelsen har fundet sted senest 60 dage efter, registrering af repræsentanten har fundet sted. Hvis denne dokumentation ikke indsendes, bliver repræsentanten slettet fra registret igen.

For at sikre, at Finanstilsynet får de nødvendige oplysninger, er det vigtigt at udfylde og indsende Finanstilsynets anmeldelsesblanket. Anmeldelsesblanketten skal underskrives både af repræsentanten og af den part, der har udpeget repræsentanten.

Download anmeldelsesblanketten her

Vejledning til, hvordan blanketten skal udfyldes, er vedlagt som bilag.

Hvis du indsender mange anmodninger om registrering, og du ønsker at indsende en anmodning, der lever op til de indholdsmæssige krav, men som er baseret på udtræk fra din virksomheds IT-systemer, kan du anmode om, at Finanstilsynet godkender dette udtræk som et alternativ til Finanstilsynets anmeldelsesblanket.

Anmeldelsesblanket og tilhørende bilag sendes til repraesentanter@ftnet.dk

E-mailen kan sendes som sikker e-post med Digital Signatur.