Om MiFID II & MiFIR

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II) blev vedtaget den 15. maj 2014. Reglerne heri, der skal implementeres i den nationale lovgivning, finder dog først anvendelse fra 3. januar 2017. Det gældende direktiv om markeder for finansielle instrumenter, direktiv 2004/39/EF (MiFID I), ophæves derfor ligeledes den 3. januar 2017.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter (MiFIR) blev vedtaget den 15. maj 2014. Reglerne heri finder dog først anvendelse fra 3. januar 2017.  

MiFID II og MiFIR indebærer en lang række vidtgående nye krav betræffende handlen med finansielle instrumenter i EU. Der er dermed tale om en betydelig udvidelse af regelbogen i forhold til MiFID I. Formålet med MiFID II og MiFIR er at øge EU’s finansielle markeders sikkerhed og effektivitet – mere specifikt at øge handelsgennemsigtigheden og regelharmoniseringen, forstærke investorbeskyttelsen samt udbedre de mangler, som MiFID I anses for at have.

Mange af de nye bestemmelser skal ses i lyset af begivenhederne under den finansielle krise, der blev indledt med Lehman Brothers’ konkurs i 2008, samt den seneste teknologiske udvikling med blandt andet lynhurtige handler foretaget af computere, der kan give anledning til voldsomme prisudsving indenfor kort tid som f.eks. under ”lynkrakket” i USA i maj 2010.

De centrale regulatoriske tiltag i MiFID II og MiFIR er følgende:

Udvidelser i anvendelsesområdet

 • De eksisterende undtagelsesmuligheder ved handel med råvarederivater begrænses, hvorfor flere ikke-finansielle virksomheder skal have tilladelse og vil blive underlagt Finanstilsynets løbende tilsyn. Dette vil desuden medføre andre forpligtelser for disse virksomheder under anden EU lovgivning (her tænkes især på EMIR).

 • Ved handel med andre finansielle instrumenter end råvarederivater og emissionskvoter begrænses undtagelsesmulighederne ligeledes. Hvor en virksomhed handler for egen regning i et sådant finansielt instrument vil den nuværende undtagelse herfor ikke længere finde anvendelse, når pågældende virksomhed er medlem af et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, har direkte børsadgang, eller anvender en algoritmisk højfrekvenshandelsteknik.

 • Introduktion af en ny børskategori kaldet ”organiseret handelsfacilitet” (OHF) for handel med obligationer, strukturerede finansielle produkter, emissionskvoter og derivater. Definitionen heraf er bred med henblik på at fange de multilaterale platforme for handel med non-equity finansielle instrumenter, der endnu ikke er under tilsyn på grund af, at de ikke svarer til nogen af de to eksisterende MiFID-børskategorier: reguleret marked og multilateral handelsfacilitet (MHF).

 • Reglerne om systematisk internalisering (en værdipapirhandlers udførelse af kundeordrer over egenbeholdningen) udvides til at omfatte alle finansielle instrumenter, der handles på et reguleret marked, en MHF eller en OHF.

 • Systematisk internalisering defineres kvantitativt (over et vist antal OTC handler og over en forholdsmæssig tærskelværdi af OTC handlerne hos pågældende værdipapirhandler), hvorved flere værdipapirhandlere vil blive underlagt reglerne om systematisk internalisering.

 • Kravene om handelsgennemsigtighed for ordrer og transaktioner udvides til at omfatte alle finansielle instrumenter, der handles på et reguleret marked, en MHF eller en OHF.

 • Værdipapirhandlernes pligt til transaktionsindberetning udvides til også at omfatte finansielle instrumenter, der handles på en MHF eller en OHF, samt derivater heraf. Endvidere skal transaktionsindberetningen indeholde flere oplysninger.

 • Listen over finansielle instrumenter udvides med emissionskvoter samt derivataftaler vedrørende råvarer, som handles på en OHF og kan afvikles fysisk, bortset fra engrosenergiprodukter, der kun kan afvikles fysisk.

Koncentrationsregler med hensyn til, hvor og hvordan der handles

 • Bestemmelse om, at handel med aktier i et multilateralt system alene må finde sted på et reguleret marked eller en MHF.

 • Pligt for værdipapirhandlere til at handle aktier, der handles på et reguleret marked, en MHF eller en OHF, på netop en af disse tre børstyper eller via en systematisk internalisator.

 • Pligt for finansielle og visse ikke-finansielle modparter til at handle standardiserede OTC-derivater på et reguleret marked, en MHF eller en OHF.

Investorbeskyttelse

 • Regler for værdipapirhandleres og bankers salg af eller rådgivning om strukturerede indlån.
 • Synlighed hos en værdipapirhandler med hensyn til, om en given investeringsrådgivning ydes på et uafhængigt grundlag eller ej.

 • Forbud mod præmiering af værdipapirhandleren fra en tredjepart i forbindelse med porteføljepleje.

 • Udførelsen af kundeordrer vedrørende strukturerede UCITS (dvs. strukturerede investeringsforeningsbeviser) betinges af en forudgående hensigtsmæssighedstest af kunden.

 • Krav om, at værdipapirhandlere skal etablere procedurer for produktudvikling og løbende overvågning af de investeringsprodukter de udvikler og distribuerer (produktstyring).  

 • Større muligheder for indsyn og administrative indgreb for de nationale myndigheder og de fælleseuropæiske tilsynsmyndigheder ESMA og EBA, bl.a. i form af permanente eller midlertidige begrænsninger på salg af finansielle instrumenter eller ydelser.

Konkurrence og harmonisering

 • Regulering af adgangen til det europæiske værdipapirmarked for værdipapirhandlere fra tredjelande.

 • Regler om ikke-diskriminerende adgang til de centrale modparter og børserne, hvilket skal sikre øget konkurrence med hensyn til clearing (opgørelse og risikostyring) af handler i finansielle instrumenter.

 • Udvidelse af reglerne om suspension og fjernelse af finansielle instrumenter til MHFer og OHFer og systematiske internalisatorer. Der skal desuden også ske suspension/fjernelse af derivaterne af et finansielt instrument, hvor dette finansielle instrument er blevet suspenderet/fjernet på et reguleret marked, en MHF eller en OHF.

Specifikke organisatoriske krav

 • Forbud mod børsoperatørens deltagelse i handlen på et reguleret marked eller en MHF. (På en OHF har børsoperatøren i visse situationer ret til at deltage i handlen.)

 • Særlige regler om automatiseret handel for børsoperatører og værdipapirhandlere blandt andet omfattende risikostyring, systemkapacitet, tests, nødplaner, fejlordreafvisning, handelsafbrydere, direkte markedsadgang og identifikation af algoritmeordrer.

 • Detaljerede krav vedrørende en værdipapirhandlers prisstillelse (market-making) på en børs.

 • Grænser for, og oplysning om, positioner i råvarederivater på en børs.

 • Optagelse af telefonsamtaler eller opbevaring af elektroniske meddelelser hos en værdipapirhandler vedrørende transaktioner foretaget for egen regning og levering af tjenesteydelser i forbindelse med modtagelse, formidling og udførelse af kundeordrer. 

Diverse

 • Mulighed for registrering af en MHF for små og mellemstore virksomheder som et ”SMV vækstmarked”.

 • Nye bestemmelser om god selskabsledelse.

 • Regime for virksomheder, der offentliggør, indberetter eller sammenfatter handelsdata (såkaldte ”udbydere af dataindberetningstjenester”).

 • Registrering af og tilsyn med tilknyttede agenter til varetagelse af visse investeringsydelser på vegne af værdipapirhandleren.

Det skal bemærkes, at på baggrund af et ønske om at skabe en ensartet regelbog i hele EU er flere af områderne i MiFIR taget fra MiFID I. Dette er tilfældet for reglerne om handelsgennemsigtighed, systematisk internalisering og transaktionsindberetning.