Egenkapitalforrentning og risikoforrentning for 2007 for pensionsselskaber (livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser)

Pensionsselskaber skal til Finanstilsynet anmelde regler for beregning af den andel af det samlede overskud i året, det såkaldte realiserede resultat, der tilfalder egenkapitalen. Finanstilsynet skal ikke godkende reglerne, men skal føre tilsyn med, at reglerne er rimelige over for forsikringstagerne. Reglerne skal ligge inden for rammerne af det såkaldte kontributionsprincip. Dette gælder dog ikke, hvis selskabet har aftalt med kunderne, at fordelingen af det realiserede resultat foregår efter et andet princip.
 
Finanstilsynet har udarbejdet en vejledning om markedsdisciplin og anmeldelse af regler for egenkapitalens andel af det realiserede resultat i livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser (pdf).

I vejledningen opstilles en række krav til pensionsselskabernes anmeldelser af egenkapitalforrentningsregler. Hvis pensionsselskabets anmeldelse opfylder kravene, vil det være omfattet af tilstrækkelig markedsdisciplin. Hensigten med vejledningen er at opnå, at reglerne er så klare og præcise, at afkastet af pensionsselskabets egenkapital i høj grad reguleres via markedsdisciplin. Finanstilsynet skal kun gribe ind over for åbenlyst urimelige regler.
 
Egenkapitalen får en andel af det realiserede resultat, der svarer til investeringsafkastet af aktiver, der dækker egenkapitalen. I tillæg til det får egenkapitalen en andel, der afspejler den risiko, som egenkapitalen har, fordi den skal dække forsikringerne i tilfælde af problemer. Den andel kaldes risikoforrentning. Særlige bonushensættelser type B får samme forrentning som egenkapitalen.
 
Hvis en anmeldelse af egenkapitalens andel af det realiserede resultat følger vejledningen, vil Finanstilsynet som udgangspunkt ikke anmode om yderligere begrundelser og uddybninger. I følge vejledningen skal risikoforrentningen anmeldes som en procent af livsforsikringshensættelser og kollektivt bonuspotentiale. Risikoforrentningen angiver dermed den årlige ekstra forrentning, som forsikringstagerne kunne få, hvis egenkapitalen ikke skulle have kompensation for den risiko, der påhviler den.
 
Hvis en anmeldelse ikke følger vejledningen, vil tilsynet foretage en normal gennemgang af, om de anmeldte regler er betryggende og rimelige over for forsikringstagerne og andre berettigede efter forsikringsaftalerne.
 
Hvis et pensionsselskab i et år ikke har opnået tilstrækkeligt stort realiseret resultat til, at egenkapitalen kan få den risikoforrentning, den har anmeldt, kan pensionsselskabet overføre beløbet til en såkaldt skyggekonto. Hvis pensionsselskabet i senere år opnår tilstrækkelig stort realiseret resultat, kan egenkapitalen i tilgift til den anmeldte årlige risikoforrentning få tilskrevet beløb fra denne skyggekonto. Pensionsselskabet kan vælge, at beløbet på skyggekontoen forrentes.
 
Efter bestyrelsens godkendelse af resultatfordeling og regnskab skal pensionsselskabet anmelde den faktisk realiserede risikoforrentning for egenkapitalen. Derved kan reglen (ex ante) og den faktiske risikoforrentning (ex post) for hvert år sammenlignes.
 
Beløb, der overføres fra skyggekontoen, indgår som en del af den realiserede risikoforrentning i det år, hvor beløbet overføres fra skyggekontoen. Skyggekontoen indeholder beløb, som pensionsselskabet forventer at kunne tilføre egenkapitalen i senere år. 

Der er en tabel, som indeholder de anmeldte regler for alle pensionsselskaber og en tabel, som indeholder sammenlignelige oplysninger for de pensionsselskaber, der er omfattet af markedsdisciplin. Endelig er der også en tabel, som indeholder de selskaber, der var under markedsdisciplin i 2006, men som ikke er under i 2007. Tabellen for alle pensionsselskaber indeholder oplysninger om:   

 1. Pensionsselskabets navn  
 2. Den anmeldte regel opdelt på forrentning og på risikoforrentning
 3. Den anmeldte regel for eventuel forrentning af en skyggekonto  

Tabellen kun for pensionsselskaber omfattet af markedsdisciplin indeholder sammenlignelige oplysninger om risikoforrentningen målt i forhold til størrelsen af livsforsikringshensættelserne og kollektivt bonuspotentiale:  

 1. Selskabets navn
 2. Anmeldt risikoforrentningen for 2007, fordelt på egenkapital og særlige bonushensættelser type B
 3. Den realiserede risikoforrentning for 2006 fordelt på egenkapital og særlige bonushensættelser type B og opdelt på:
  a)       den realiserede risikoforrentning, som er opstået fra årets realiserede resultat, og enten
  b)      den realiserede risikoforrentning, som skyldes indhentning af skyggekontoen, eller
  c)       den del af årets anmeldte risikoforrentning, som er overført til skyggekontoen
 4. Den anmeldte risikoforrentning for 2006 fordelt på egenkapital og særlige bonushensættelser type B
 5. Den realiserede risikoforrentning for 2005 fordelt på egenkapital og særlige bonushensættelser type B og opdelt på:
  a)       den realiserede risikoforrentning, som er opstået fra årets realiserede resultat, og enten
  b)      den realiserede risikoforrentning, som skyldes indhentning af skyggekontoen, eller
  c)       den del af årets anmeldte risikoforrentning, som er overført til skyggekontoen
 6. Den anmeldte risikoforrentning for 2005 fordelt på egenkapital og særlige bonushensættelser type B
 7. Den realiserede risikoforrentning for 2004 fordelt på egenkapital og særlige bonushensættelser type B
 8. Den anmeldte risikoforrentning for 2004

Hvis et pensionsselskab ikke tidligere har været omfattet af markedsdisciplin, vil tabellen ikke indeholde oplysninger om den anmeldte og realiserede risikoforrentning for de tidligere år. 

Tabellen over de selskaber, der var under markedsdisciplin i 2006, men som ikke er under i 2007, viser de tal for forrentning, som er blevet anmeldt til Finanstilsynet. Hovedparten af selskaberne i denne tabel er ikke længere under markedsdisciplin, da de ikke har overholdt tidsfristerne for indsendelse af anmeldelser. 

Tabellen vedrørende markedsdisciplin er opbygget således, at pensionsselskabet med den største anmeldte risikoforrentning er anført øverst. Tabellen, som indeholder de anmeldte regler for alle pensionsselskaber, er opført alfabetisk. De pensionsselskaber, der er omfattet af markedsdisciplin, er markeret med lys grå i tabellen. Tabellen over selskaber, der ikke længere er under markedsdisciplin, er også opført alfabetisk. 

Klik her for at se tabellen kun vedrørende markedsdisciplin (pdf)

Klik her for at se tabellen med de anmeldte regler for alle pensionsselskaber (pdf) 

Klik her for at se tabellen med de selskaber, som er gået ud af markedsdisciplin (pdf)

De anmeldte regler for beregning af den del af det realiserede resultat, der tilfalder egenkapitalen er de senest anmeldte. Reglerne kan ændres ved anmeldelse af ændrede regler eller satser til Finanstilsynet. Reglerne skal anmeldes senest samtidig med, at de tages i anvendelse. Tabellerne vil i givet fald blive opdateret. Pensionsselskaber, der har valgt at være omfattet af markedsdisciplin, har ikke mulighed for i løbet af året at anmelde ændringer af egenkapitalens risiko.