FAIF

Direktiv

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning 1060/2009/EF og 1095/2010/EU (FAIF -direktivet).

Kort introduktion

Direktivet, som er implementeret i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., stiller en række krav til forvaltere af alternative investeringsfonde, som ikke tidligere har været underlagt finansiel regulering og tilsyn. Ligeledes bliver alternative investeringsfonde indirekte underlagt regler, idet alternative investeringsfonde (AIF ’er) skal administreres af forvaltere, der lever op til kravene i direktivet/loven. 

Implementering i dansk lovgivning

Lov/bekendtgørelse

Nr.

Kapitel/paragraf

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 598 af 12. juni 2013

Delegerede forordninger

Nr.

Titel

694/2014/EU Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til bestemmelse af typer af forvaltere af alternative investeringsfonde
346/2013/EU Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 346/2013 af 17. april 2013 om europæiske sociale iværksætterfonde.
345/2013/EU Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 345/2013 af 17. april 2013 om europæiske venturekapitalfonde
231/2013/EU Om undtagelser, generelle vilkår for drift, depositarer, gearing, gennemsigtighed og tilsyn

Gennemførelsesforordninger

Nr.

Titel

594/2014/EU Om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for formen af den underretning, der skal foretages i henhold til artikel 17, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 346/2013 om europæiske sociale iværksætterfonde.
593/2014/EU Om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for formen af den underretning, der skal foretages i henhold til artikel 16, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 345/2013 om europæiske venturekapitalfonde
448/2013/EU Om etablering af procedure for fastsættelse af referencestat for non-EU FAIF ’er
447/2013/EU

Om etablering af proceduren for FAIF 'er, der vælger at blive omfattet af Europaparlamentets og Rådets Direktiv 2011/61/EU (FAIF -direktivet)

Retningslinjer og henstillinger fra ESMA

Nr.

Titel

ESMA/2013/611 Retningslinjer for FAIF -nøglebegreber
ESMA/2013/232

Retningslinjer for forsvarlige aflønningspolitikker