Accept af cookies fra Finanstilsynet.dk

Finanstilsynet.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra Finanstilsynet.dk igen.

Accepter cookies Læs mere om cookies på Finanstilsynet.dk

Ansøgning om tilladelse som finansiel rådgiver

Reglerne om tilladelse til at drive virksomhed som finansiel rådgiver findes i lov nr. 599 af 12. juni 2013 om finansielle rådgivere. Loven træder i kraft den 1. januar 2014. Nedenfor kan du læse mere om, hvad det vil sige at være finansiel rådgiver, hvilke krav der stilles til disse, og hvordan man opnår tilladelse som finansiel rådgiver.

Finanstilsynet fører tilsyn med, at lov om finansielle rådgivere bliver overholdt. Dette gælder også de regler, der er udstedt i medfør af denne lov. En virksomhed, der ønsker at opnå tilladelse som finansiel rådgiver, skal søge Finanstilsynet om tilladelse.

Hvem skal have tilladelse?

Hvis en virksomhed yder rådgivning om finansielle produkter til forbrugere som led i sin erhvervsmæssige hoved- eller bibeskæftigelse, skal de have en tilladelse som finansiel rådgiver jf. § 1 i lov om finansielle rådgivere. Der vil typisk være tale om virksomheder, der yder økonomisk rådgivning til forbrugere om finansielle forhold, fx formuerådgivere og gældsrådgivere

Rådgivning:
Ved rådgivning forstås efter lov om finansielle rådgivere, personlige anbefalinger til en forbruger om transaktioner i tilknytning til finansielle produkter.

Finansielle produkter:
Finansielle produkter defineres i loven som kreditaftaler, indlån, forsikringer, pensioner og investeringsprodukter. Ved investeringsprodukter forstås, instrumenter jf. bilag 5 i lov om finansiel virksomhed, indskud i pengeinstitutter, hvor afkast afhænger af udviklingen i et eller flere underliggende aktiviteter, garantbeviser, andelsbeviser og pantebreve.

Forbrugere:
Forbrugere defineres som en person, der i forbindelse med rådgivning omfattet af denne lov, hovedsageligt handler uden for sit erhverv.

Hvem skal ikke have en tilladelse?

Der findes en række undtagelser fra loven. Det betyder, at i visse tilfælde skal man ikke have en tilladelse efter loven, selvom man rådgiver om finansielle produkter.
Som eksempel kan nævnes, at en investeringsrådgiver, der har tilladelse som investeringsrådgiver efter lov om finansiel virksomhed kapitel 20 a, ikke skal have en tilladelse efter lov om finansielle rådgivere, hvis han kun rådgiver om investeringsprodukter. Tilsvarende skal en forsikringsmægler med tilladelse efter lov om forsikringsformidling, ikke have tilladelse efter loven, hvis mægleren kun rådgiver om forsikrings- og pensionsforhold.
Du kan læse mere om alle undtagelserne fra loven i lovens § 1, stk. 3.

Hvordan søger jeg om tilladelse?

Virksomheder, der ønsker at yde finansiel rådgivning, skal anvende et ansøgningsskema, når de søger om tilladelse til at yde finansiel rådgivning. Ansøgningsskemaet findes på Finanstilsynets hjemmeside. Ansøgningen skal være vedlagt en erklæring om ansvarsforsikring, en erklæring om oprettelse af klientkonto og en erklæring om garantistillelse (hvis betroede midler modtages af den finansielle rådgiver). Herudover skal der vedlægges forretningsgange på alle væsentlige aktivitetsområder.

Ansøgningsskema og tilhørende bilag sendes til Finanstilsynet@ftnet.dk, eller pr. brev til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø.

Finanstilsynet giver tilladelse til en ansøger som finansiel rådgiver, når disse betingelser er opfyldt:

  1. Finansiel rådgivning kan alene udøves af aktie- og anpartsselskaber, partnerselskabet (kommandit¬aktieselskaber), kommanditselskaber, interessentskaber og enkeltmandsvirksomheder, som har fået tilladelse som finansiel rådgiver.
  2. Virksomheden skal have hovedkontor og hjemsted i Danmark. Har virksomheden en lignende tilladelse i et andet land inden for Den europæiske union, eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, kan Finanstilsynet tillade, at virksomheden driver virksomhed som finansiel rådgiver
  3. Virksomheden skal have forretningsgange på alle væsentlige aktivitetsområder, herunder en forretningsgang for håndtering af interessekonflikter jf. lovens § 8. Du kan læse mere om hvilke forretningsgang, som du skal have, i ansøgningsskemaets pkt. G.
  4. Virksomhedens bestyrelse og direktion, eller ansvarlige deltagere i interessentskaber og indehavere af enkeltmandsvirksomheder, samt de for virksomheden ledelsesansvarlige, skal være Fit & Proper efter lovens § 4. For hvert medlem af ledelsen udfyldes ”oplysningsskema om fit & proper”, som vedlægges ansøgningen. Oplysningsskemaet kan hentes på Finanstilsynets hjemmeside.
  5. Virksomheden skal have en ansvarsforsikring eller anden tilsvarende garanti mod erstatningskrav.

Finanstilsynet har fastsat regler om ansvarsforsikring i bekendtgørelse om finansielle rådgiveres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler [indsæt link]
Det er en betingelse for at udøve virksomhed som finansiel rådgiver, at der vedlægges ansøgningen en erklæring om ansvarsforsikring jf. bekendtgørelsens § 2. Se link til erklæringen ovenfor.
6. Virksomheden skal dokumentere, at der er oprettet en særlig bankkonto til indsættelse af betroede midler, hvis virksomheden modtager sådanne midler fra frabrugere. Modtager den finansielle rådgiver ikke betroede midler, skal dette meddeles Finanstilsynet via ansøgningsskemaet pkt. F.

Hvilke krav stilles der til den finansielle rådgivers kompetencer?

Finanstilsynet har fastsat regler om kompetencekrav for finansielle rådgivere. Disse regler følger af bekendtgørelse om kompetencekrav til finansielle rådgivere.

Det fremgår af bekendtgørelsens § 3, at finansielle rådgivere skal sikre, at der i virksomheden er ansatte, som har tilstrækkelige kompetencer til at yde en forsvarlig rådgivning om finansielle produkter.
Det er virksomhedens ansatte, der tilsammen skal kunne rådgive om alle de finansielle produkter. I virksomheder med flere ansatte, er det tilstrækkeligt at den ansatte ”alene” har kompetence til at rådgive om ét af de finansielle produkter, så længe den finansielle rådgiver (virksomheden) i sin helhed, kan rådgive om alle de finansielle produkter. Hvis der kun er en ansat i virksomheden fx et a/s eller en enkeltmandsvirksomhed, skal den ansatte kunne rådgive om samtlige finansielle produkter.
Du kan læse mere om indholdet i kompetencekravene i  bekendtgørelsens §§ 3-7.

Hvordan skal en finansiel rådgiver dokumentere, at kompetencekravene er overholdt?
Det er den finansielle rådgivers ansvar, at der er udarbejdet en forretningsgang for systematiske uddannelsesforløb. Forretningsgangene skal sikre, at alle virksomhedens ansatte, der yder rådgivning om finansielle produkter, har de fornødne kompetencer inden for de produkter, som de rådgiver om. 

De ansatte skal have gennemgået det systematiske uddannelsesforløb, inden de begynder at yde rådgivning. Det er den finansielle rådgiver, der skal sikre, at de ansatte har gennemgået dette uddannelsesforløb. Den finansielle rådgiver skal endvidere sikre, at de ansatte gennemgår regelmæssige efteruddannelsesforløb inden for de finansielle produkter, som den ansatte yder rådgivning om. Dette skal sikre, at den finansielle rådgiver har opdaterede kompetencer.

Personer der ansættes hos en finansiel rådgiver og som opfylder alle eller dele af kompetencekravene i lovens §§ 4-7 kan yde rådgivning om de finansielle produkter, som den ansatte på denne måde har teoretisk eller praktisk viden om. Dette kan være tilfældet ved tidligere at have gennemført en passende teoretisk uddannelse eller at have haft mindst 2 års ansættelse hos en finansiel rådgiver eller en anden finansiel virksomhed.

For at sikre at den ansatte har tilstrækkelig teoretisk eller praktisk viden om de finansielle produkter efter lovens §§ 4-7, kan den ansatte få foretaget en individuel realkompetencevurdering ved en række uddannelsesinstitutioner. På den måde kan den finansielle rådgiver få dokumentation for, at deres ansatte har tilstrækkelig kompetence eller, at de ansatte skal supplere deres kompetencer, før de pågældende begynder at yde finansiel rådgivning.

Årlig erklæring

Virksomheder, der har tilladelse til at drive virksomhed som finansiel rådgiver, skal én gang om året indsende en erklæring til Finanstilsynet om, at virksomheden opfylder betingelserne for at få meddelt tilladelse efter § 3, stk. 2. Erklæringen skal være underskrevet af virksomhedens ledelse.

Registrering

Finanstilsynet fører et register over finansielle rådgivere, der har tilladelse fra Finanstilsynet.

Overgangsordningen

Lov om finansielle rådgivere samt bekendtgørelse om kompetencekrav til finansielle rådgivere træder i kraft den 1. januar 2014. Der er fastsat en overgangsordning for finansielle rådgivere og ansatte.

Virksomheder, der er omfattet af lov om finansielle rådgivere, og som forud for lovens ikrafttræden er begyndt med at yde rådgivning om finansielle produkter, skal senest den 1. januar 2015 have indsendt en ansøgning til Finanstilsynet om tilladelse som finansiel rådgiver. Virksomheder omfattet af overgangsordningen, kan fortsætte deres virksomhed uden tilladelse, indtil Finanstilsynet har truffet afgørelse om ansøgning.

Finansielle rådgivere og ansatte, der er omfattet af overgangsordningen i lov om finansielle rådgivere § 27, kan yde rådgivning frem til den 31. december 2019, uanset at de ikke opfylder samtlige kompetencekrav efter lovens §§ 3-7. De må dog alene rådgive om de finansielle produkter, som de har tilstrækkelige kompetence til at rådgive om.

God Skik

Finansielle rådgivere skal drive virksomhed i overensstemmelse med redelig forretningsskik og god praksis indenfor virksomhedsområdet. Reglerne herom findes i bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere.

Disse regler træder i kraft den 1. januar 2014.

Oprettet d.  05.12.2013  og sidst redigeret d.  17.12.2013