Info om whistleblower-ordningen for så vidt angår markedsmisbrug

Her kan du læse om Finanstilsynets whistleblower-ordning for så vidt angår markedsmisbrug, og hvordan den kan bruges

Finanstilsynets whistleblower-ordning for så vidt angår markedsmisbrug:

Finanstilsynet har en whistleblower-ordning for så vidt angår markedsmisbrug. Markedsmisbrug dækker over insiderhandel, uretmæssig videregivelse af intern viden og markedsmanipulation i henhold til Markedsmisbrugsforordningen.

 

Hvem kan whistleblowe?

Alle kan indrapportere om en mulig overtrædelse af Markedsmisbrugsforordningen.

 

Dette gælder, uanset hvem du indberetter og hvem du er, og hvad du indberetter.

 

Sikker og anonym kommunikation:

Whistleblower-ordningen giver alle mulighed for via særlige, uafhængige og selvstændige kanaler, enten anonymt eller ved angivelse af navn og kontaktoplysninger, at indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af Markedsmisbrugsforordningen.

 

Hvis du ønsker at indberette muligt markedsmisbrug, har du mulighed for at gøre dette anonymt eller med kendt identitet.

 

Hvis du ønsker at sikre din anonymitet, anbefaler vi, at du benytter en sikker kommunikationsform.

 

Du har følgende muligheder for at kommunikere sikkert med Finanstilsynet:

 

  1. Når du indberetter en anmeldelse til Finanstilsynet, sker det gennem en kontaktformular, der sikrer, at anmeldelsen sendes sikkert og anonymt til Finanstilsynet. Husk at vælge formularen ”Markedsmisbrug”.

  2. Vores reception sikrer, at du kommer igennem på vores anonyme whistleblower-linje og taler med en medarbejder med den relevante ekspertise. Du kan ringe til receptionen på tlf. 33 55 82 82 mandag til torsdag kl. 9-16 eller fredag kl. 9-15. Samtaler optages ikke.

  3. Du kan aftale at mødes med os fysisk på adressen Århusgade 110, 2100 København Ø. Du kan aftale et møde ved at ringe til receptionen på tlf. 33 55 82 82 mandag til torsdag kl. 9-16 eller fredag kl. 9-15 eller ved at møde op selv indenfor samme intervaller.

 

Du kan også sende et fysisk brev til vores adresse eller mail. Bemærk at dette ikke udgør sikker kommunikation.

 

 

Anonymitet og aktindsigt:

Videregivelse af data i tilknytning til en indberetning sker på en måde, så din identitet som whistleblower ikke afsløres, dog med forbehold for videregivelse af oplysninger i forbindelse med undersøgelse eller efterfølgende retssager. 

 

Finanstilsynet må ikke videregive personoplysninger om en person, der ved brug af eget navn har indberettet en person eller en virksomhed til Finanstilsynet for en overtrædelse, eller en potentiel overtrædelse, af de regler, der er udstedt på MARs område. Hvis du indberetter et selskab eller en person, vil Finanstilsynet derfor ikke videregive dine personoplysninger til selskabet eller personen.

 

Personoplysninger er dermed ikke underlagt aktindsigt efter reglerne i forvaltningsloven eller reglerne om underretning i retssikkerhedsloven.

 

Finanstilsynet kan efter § 354, stk. 6 i lov om finansiel virksomhed videregive oplysninger til andre offentlige myndigheder, herunder anklagemyndigheden og politiet med flere, hvis det skønnes relevant. Videregives oplysningerne til en anden myndighed, vil denne myndighed ligeledes være omfattet af den tavshedspligt, der gælder for Finanstilsynets ansatte. Oplysningerne må altså ikke videregives af den myndighed, der har fået oplysningerne tilsendt, men myndigheden må gerne anvende oplysningerne i sin sagsbehandling. Således kan for eksempel anklagemyndigheden vælge at indkalde whistlebloweren som vidne, hvis whistleblowerens identitet er kendt.

 

Oplysninger kan desuden videregives til myndigheder i 3. lande i forbindelse med undersøgelser eller retssager vedrørende markedsmisbrug, jf. artikel 354, stk. 6 i lov om finansiel virksomhed.

 

Beskyttelse af whistleblowere i ansættelsesforhold

Whistleblowere i ansættelsesforhold er beskyttet mod repressalier, diskrimination eller andre former for uretfærdig behandling. Dette gælder, uanset om du er ansat i en finansiel eller ikke-finansiel virksomhed.

 

Såfremt du som whistleblower havner i en arbejdsretslig tvist, vil Finanstilsynet bekræfte, at du har status som whistleblower og derfor er beskyttet mod repressalier, diskrimination eller andre former for uretfærdig behandling som følge af din rolle som whistleblower. Denne beskyttelse indbefatter f.eks., at du ikke lovligt kan fyres med henvisning til, at du er whistleblower.      

 

Tilbagemelding fra Finanstilsynet:

Når du indberetter om muligt markedsmisbrug, vil du ikke få en tilbagemelding om resultatet af din indberetning eller status for indberetningen. Manglende tilbagemelding er ikke et udtryk for, at din indberetning ikke bliver behandlet, men en konsekvens af Finanstilsynets tavshedspligt jf. § 354 stk. 1 i lov om finansiel virksomhed.

 

Du er til gengæld meget velkommen til at indsende kontakt oplysninger, og vi vil i så fald kontakte dig, hvis din indberetning giver anledning til uddybende eller yderligere spørgsmål. Dette er dog ikke et krav.