Redegørelse om inspektion i Sydbank (uafhængige kontroller på kreditområdet)

Finanstilsynet foretog i april 2017 en inspektion af Sydbanks uafhængige kontroller på kreditområdet.

En bank skal kontrollere alle sine væsentlige opgaver på kreditområdet. Den enhed i banken, som udfører kreditopgaverne, skal selv sikre en tilstrækkelig kontrol. Desuden skal en eller flere andre enheder i banken udføre uafhængig kontrol af opgaverne.

 

Formålet med inspektionen var at vurdere den uafhængige kreditkontrols opgaver, metoder, uafhængighed, ressourcer og planlægning samt kvaliteten af det udførte arbejde. Formålet var også at vurdere compliancefunktionens og intern revisions arbejde i forbindelse med kontroller på kreditområdet.

 

Inspektionen var led i en tværgående undersøgelse af dette tema i de største banker.

 

Sammenfatning og risikovurdering

 

En bank skal have forretningsgange for uafhængige kontroller af alle væsentlige aktiviteter på kreditområdet. For at sikre tilstrækkelig kontrol skal banken foretage en risikovurdering af kreditområdet.

 

Ved inspektionen konstatererede Finanstilsynet, at banken manglede forretningsgange for flere væsentlige kontrolopgaver. Der manglede også dokumentation for risikovurderingen, som banken skal anvende til sin planlægning af de uafhængige kreditkontroller. Desuden var kontrollen af bankens efterlevelse af kreditpolitikken samt af opfølgning på restancer og overtræk ikke fuldt tilstrækkelig.

 

Banken fik derfor påbud om at sikre tilstrækkelige forretningsgange, at dokumentere sin risikovurdering og at have tilstrækkelig sikkerhed for sin vurdering af kreditprocesserne.

 

En bank skal have en compliancefunktion, som vurderer og kontrollerer bankens metoder og procedurer for overholdelse af lovgivning, markedsstandarder eller interne regelsæt (compliancerisici). Compliancefunktionen kan overlade complianceopgaver til andre enheder, men den complianceansvarlige kan ikke overdrage ansvaret.

 

Finanstilsynet konstaterede, at compliancefunktionen ikke har tilstrækkeligt fokus på de complianceopgaver, som andre enheder udfører på kreditområdet.

 

Banken fik derfor påbud om at sikre, at compliancefunktionen kontrollerer og vurderer, om metoderne og procedurerne for kontrol af kreditområdet er effektive.

 

Endelig skal en banks interne revision regelmæssigt vurdere, om bankens forretningsgange og interne kontroller på alle væsentlige områder er tilrettelagt og fungerer på betryggende vis.

 

Finanstilsynet konstaterede, at den interne revision af kontroller på kreditområdet ikke er tilstrækkeligt dybdegående, og at intern revision udfører en mangelfuld operationel revision på området.

 

Banken fik derfor påbud om at sikre, at den operationelle revision bliver væsentligt styrket, og at bestyrelsen og direktionen modtager information om væsentlige mangler i de interne kontroller.