Redegørelse om gennemgang af nyudlån mv. i Nordea Bank Danmark A/S

Værd at vide

Tilsynsreaktioner er en samlebetegnelse for Finanstilsynets reaktioner over for lovovertrædelser eller forøget risiko i virksomheder under tilsyn.


Tilsynsreaktioner omfatter påbud, påtaler, risikooplysninger, tvangsbøder og politianmeldelser.

Indledning

Finanstilsynet har foretaget en gennemgang af nyudlån mv. i Nordea Bank Danmark A/S. Formålet var at vurdere bankens risikovillighed i forbindelse med nyudlån mv. og vurdere det grundlag, som banken foretog sine bevillinger af udlånene ud fra. Undersøgelsen er foretaget i 4. kvartal 2014.

Gennemgangen var et led i en tværgående undersøgelse, hvor samme tema blev undersøgt i 13 andre pengeinstitutter. Baggrunden er, at Finanstilsynet har konstateret, at erhvervslivets og husholdningernes lave efterspørgsel efter lån i kombination med pengeinstitutternes forbedrede kapital- og fundingforhold har skærpet konkurrencen. Dette er i udgangspunktet positivt, men det kan også indebære en risiko for, at kreditstandarderne ved nyudlån slækkes, fx i form af at kunders egenfinansiering, pantsætning og kautioner reduceres i et omfang, som væsentligt forøger pengeinstituttets risiko.

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet havde udvalgt 151 af bankens bevillinger af udlån i perioden juli 2013 – juni 2014. Udvælgelsen var vanskeligere end i andre store banker, da bankens databehandling var dårligere og i større omfang krævede manuel behandling. Bevillingerne omfattede udlån til store, mellemstore og små erhvervsvirksomheder samt finansiering af udlejningsejendomme og finansiering af virksomhedshandler. Endvidere gennemgik Finanstilsynet bankens kreditpolitik og udvalgte forretningsgange.

Før bevilling af udlån udarbejder banken en indstilling med beskrivelse af låneformålet, kundens økonomiske forhold, de stillede sikkerheder og risiciene ved kunden. Finanstilsynet vurderede, at kvaliteten af bankens indstillinger samlet set var tilfredsstillende.

Finanstilsynet fandt endvidere, at bankens risikovillighed generelt var på niveau med andre store bankers, og dermed også præget af en øget konkurrence om især økonomisk stærke erhvervskunder. Der var således en del eksempler på, at konkurrencen med andre banker havde ført til, at Nordea Bank Danmark havde lempet i vilkår ved fx at nedsætte den rente, kunden betalte, og i enkelte tilfælde at undlade at tage kaution.

Særligt for store bankers finansiering af virksomhedshandler har Finanstilsynet generelt konstateret øget vækst, risikovillighed og konkurrence, hvilket har resulteret i lempeligere kreditvilkår.

Nordea Bank Danmark skal derfor være opmærksom på risikoen for at finansiere virksomhedshandler til for høje priser og med for høj gældsandel.

Et pengeinstituts bestyrelse skal vedtage en kreditpolitik, hvor pengeinstituttets ønskede kreditrisikoprofil skal fremgå. Bevilling af udlån skal ske i overensstemmelse med kreditpolitikken. Finanstilsynet konstaterede, at Nordea Bank Danmarks kreditpolitik var ret overordnet og manglede at tage stilling til væsentlige kreditmæssige principper, fx kundernes ønskede risikoprofil, udbudte bankprodukter, store udlån og koncentrationsrisici. Bestyrelsen havde således ikke på fyldestgørende vis taget stilling til bankens ønskede kreditrisikoprofil. Der var dermed en risiko for, at banken bevilgede udlån med en risiko, som bestyrelsen ikke ønskede. Banken fik derfor påbud om at foretage de nødvendige ændringer af kreditpolitikken.

Nordea Bank Danmark koncernen har opgjort sit solvensbehov pr. 30. september 2014 til 10,8 procent. Den faktiske solvens pr. 30. september 2014 var 18,8 procent. Undersøgelsen gav ikke anledning til ændring af Finanstilsynets vurdering af koncernens solvensbeho