Redegørelse om inspektion i Realkredit Danmark A/S

Finanstilsynet har i marts 2021 undersøgt Realkredit Danmark A/S´ udlån til COVID-19-udsatte brancher. Inspektionen var en funktionsundersøgelse af kreditområdet og omfattede en stikprøve på i alt 30 eksponeringer opgjort pr. 3. kvartal 2020, hvoraf 20 eksponeringer primært havde sikkerhed i kontor- og forretningsejendomme, og 10 eksponeringer primært havde sikkerhed i hoteller. Endvidere blev instituttets relevante politikker, forretningsgange og rapporteringer gennemgået.

Sammenfatning og risikovurdering

Formålet med Finanstilsynets eksponeringsgennemgang var at vurdere COVID-19-krisens betydning for instituttets eksponeringer inden for specifikke udlånssegmenter, og hvorledes instituttet har forholdt sig hertil, både i forhold til rating og nedskrivninger.

Endvidere var formålet med Finanstilsynets gennemgang at vurdere instituttets kreditstyring og rapportering af konjunkturudsatte brancher.

Finanstilsynet kunne konstatere, at en stor del af eksponeringerne havde fået en dårligere rating siden COVID–19-krisens start. Finanstilsynet kunne dog også konstatere, at der først sent i COVID-19 forløbet er sket væsentlige ratingændringer i nedadgående retning.

Ved starten af COVID-19 krisen steg Realkredit Danmark A/S´ samlede nedskrivninger med 656 mio. kr. til 3.455 mio. kr. 

Denne stigning var først og fremmest drevet af ændrede stressscenarier i instituttets nedskrivningsmodel og modelkorrektioner, som ikke var implementeret direkte i nedskrivningsmodellen. Eksponeringsgennemgangen understreger nødvendigheden af ekstraordinære tiltag på nedskrivningsområdet ved pludselige konjunktursvingninger.

Finanstilsynet konstaterede i øvrigt, at bestyrelsen har tildelt direktionen en større ramme på kreditområdet end sammenlignelige institutter. Det kræver en stram rapportering, og at direktionen løbende har de nødvendige kreditkompetencer.