Redegørelse om inspektion i Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Finanstilsynet var i november 2020 på inspektion i Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn. Inspektionen var en ordinær inspektion.

Sammenfatning og risikovurdering

Sparekassen har en traditionel forretningsmodel. Den har et stort indlånsoverskud og en obligationsbeholdning, der i størrelse overstiger sparekassens udlån. Sparekassen har hele Danmark som sit forretningsområde for privatkunder.

Sparekassen har en højere erhvervsandel end sammenlignelige institutter og har samtidig en høj landbrugsandel, der er koncentreret inden for mælkeproduktion. Sparekassens store udlån til landbrug er endvidere kendetegnet ved en generelt meget svag bonitetsfordeling. 

Sparekassen har en højere andel af udlån med svagheder ift. sammenlignelige institutter. Andelen af udlån med kreditforringelser (OIK) blandt de største kunder er også relativt høj.

Disse forhold understreger en forhøjet kreditrisikoprofil, der stiller store krav til sparekassens kreditfaglige forståelse og til tæt, løbende opfølgning herpå.

Sparekassen har højere kompleksitet og markant større risikoeksponering på markedsrisikoområdet ift. sammenlignelige institutter. Dette understreger en forhøjet risikoprofil på markedsrisikoområdet. Gennemgangen af markedsrisikoområdet viste også, at sparekassens organisering af markedsrisikoområdet ikke sikrede funktionsadskillelse mellem de disponerende medarbejdere og medarbejdere, der udfører kontrol og foretager rapportering på markedsrisikoområdet. Sparekassen fik påbud om at sikre den nødvendige funktionsadskillelse på området. 

Finanstilsynet fandt, at sparekassens hidtidige kreditstyring af udlån relateret til sparekassens ledelse i enkelte tilfælde har været stærkt kritisabel. Sparekassen fik derfor påbud om at indføre procedurer m.v. ift. interessekonflikter, ligesom anvendelse af interne kreditrammer ikke kan opretholdes på de berørte kunder.

Gennemgangen af udvalgte politikker viste, at der ikke var tilstrækkelig sammenhæng i forholdet mellem den ønskede risikoprofil og de fastlagte grænser i politikkerne. Sparekassen fik derfor påbud om at justere grænserne, så de lå inden for politikkernes overordnede risikoprofil. Derudover gav inspektionen anledning til påbud om en mere fyldestgørende rapportering om den faktiske udnyttelse af grænser.

Finanstilsynet fandt ved gennemgangen af de store udlån et højt antal nedklassificeringer - svarende til at 22 pct. af volumen af de store udlån blev nedklassificeret. Inspektionen viste ligeledes behov for at øge sparekassens nedskrivninger med ca. 10,3 mio. kr., idet en række af forudsætningerne for sparekassens nedskrivninger ikke var tilstrækkeligt sandsynliggjorte.

Sparekassen fik påbud om at sikre, at compliancefunktionen tilføres tilstrækkelige ressourcer og kompetencer, eftersom funktionen aktuelt ikke fungerer tilstrækkelig betryggende. Derudover fik sparekassen påbud om at sikre en bedre funktionsadskillelse mellem 1. og 2. forsvarslinje i relation til complianceopgaverne.

Inspektionen førte også til en forøgelse af sparekassens solvensbehov ultimo september 2020 med 1,8 procentpoint til i alt 14,7 pct. Dette skyldes et forøget tillæg til kunder med finansielle problemer, et nyt tillæg til øvrige kreditrisici samt et nyt tillæg for operationelle risici bl.a. som følge af et svagt kontrolmiljø og en svag compliancefunktion, utilstrækkelig rapportering samt beføjelsesoverskridelser.