Redegørelse om inspektion i Global Dental Insurance A/S

Finanstilsynet var i oktober 2019 på ordinær inspektion i Global Dental Insurance A/S. På inspektionen blev de væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering. Inspektionen omfattede blandt andet selskabets forretningsmodel, outsourcing, hensættelser, investeringsområdet, solvensopgørelse, kapitalgrundlag, kapitalplan, kapitalnødplan, bestyrelsens arbejde, ledelsessystemet og det interne kontrolsystem.

Sammenfatning og risikovurdering

Global Dental Insurance A/S tegner tandforsikringer i Danmark og Norge via agenten og søsterselskabet Dansk Tandforsikring Administration ApS. Dansk Tandforsikring Administration ApS administrerer alle selskabets tandforsikringer for så vidt angår præmier, erstatninger, systemer, markedsføring m.v.

Ledelsessystemet
Finanstilsynet fandt, at selskabet havde en mangelfuld complianceplan, compliancerapport, intern auditplan, intern auditrapport, en manglende rapport om virksomhedens risikostyring samt mangelfulde funktionsbeskrivelser. Finanstilsynet fandt samlet set, at selskabet ikke har et tilstrækkeligt effektivt ledelsessystem, da selskabets nøglefunktioner for compliance, risikostyring og intern audit ikke var tilstrækkeligt effektive. På den baggrund vurderede Finanstilsynet, at selskabet ikke kan sikre en korrekt identifikation, måling, overvågning, styring og rapportering af de risici, som selskabet har eller kan blive udsat for, hvilket kan have en negativ indvirkning for forsikringstagernes interesser. Finanstilsynet gav derfor selskabet påbud om at sikre effektive former for virksomhedsstyring og pålagde selskabet at supplere solvenskapitalkravet midlertidigt med et kapitaltillæg på 5,0 mio. kr., indtil ledelsessystemet er vurderet effektivt. Finanstilsynet fandt endvidere, at aktuarfunktionens rapport var mangelfuld, hvorfor selskabet modtog påbud om at sikre, at der udarbejdes en rapport fra aktuarfunktionen, der lever op til kravene.

Solvenskapitalkravet
Finanstilsynet gav selskabet en påtale for ikke havde foretaget de fornødne overvejelser om, i hvilket omfang selskabet kunne benytte justeringen for udskudte skatters tabsabsorberende evne, forud for anvendelsen heraf ved opgørelsen af solvenskapitalkravet.

Egen vurdering af risiko og solvens (ORSA)
Finanstilsynet konstaterede, at selskabet ikke eksplicit havde forholdt sig til eventuelle risici i selskabets risikoprofil, som kunne være undervurderet i standardformlen til opgørelse af selskabets solvenskapitalkrav. Selskabet modtog derfor påbud om at vurdere forskelle mellem standardmodellen og selskabets vurdering af egen risiko og solvens. Finanstilsynet vurderede, at standardformlen historisk set har undervurderet selskabets risiko. Selskabet har efter inspektionen gennemført nogle tiltag for at ændre på selskabets risikoprofil. Finanstilsynet vurderer dog, at der fortsat er risiko for, at standardformlen ikke i tilstrækkelig grad afspejler selskabets risikoprofil. Bestyrelsen modtog derfor en risikooplysning herom.  

Revisionsudvalg
Selskabets revisionsudvalg havde faste gæster med på revisionsudvalgets møder. Selskabet modtog derfor et påbud om at ændre praksis for gæsternes deltagelse i revisionsudvalgets møder, så udvalgets autonomi og objektivitet sikres.

Hensættelser
Finanstilsynet konstaterede endvidere, at selskabet ikke medtog et beløb til at dække omkostninger udover skadebehandlingsomkostninger i beregningen af både de solvensmæssige og regnskabsmæssige erstatningshensættelser. Selskabet modtog derfor påbud om at rette op på forholdene.

Outsourcing af nøglefunktioner
Global Dental Insurance A/S har outsourcet compliance-, risikostyring-, aktuar- og intern auditfunktionen til ekstern leverandør. Finanstilsynet gav selskabet påbud om at identificere og egnetheds- og hæderlighedsvurdere de personer, der udfører funktionernes opgaver hos outsourcingleverandøren.

Solvensoverdækning
Selskabet havde en solvensoverdækning på 204 pct. ved udgangen af 3. kvartal 2020. De påbud, som Finanstilsynet har givet selskabet i forbindelse med inspektionen, herunder kapitaltillægget, må forventes at reducere solvensoverdækningen fremadrettet.