Redegørelse om inspektion i Dragsholm Sparekasse

Finanstilsynet var i november 2020 på inspektion i Dragsholm Sparekasse.
Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle sparekassens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko.

Sammenfatning og risikovurdering

Sparekassens forretningsmodel er baseret på at udøve traditionel pengeinstitutvirksomhed med fokus på privatkunder samt mindre erhvervskunder i det primære markedsområde i Nordvestsjælland.

Finanstilsynet har gennemgået sparekassens kreditpolitik, og sparekassen fik i den forbindelse påbud om at tilrette kreditpolitikken, så den på en præcis og målbar vis udstikker de overordnede retningslinjer for sparekassens kreditrisikoprofil. Kreditpolitikken tillader endvidere en høj udlånsvækst på op til 20 pct. om året, og en grænse for koncentration på 15 pct. for fast ejendom. Sparekassens styringsmæssige rammer for udlånsvækst og ejendomseksponering skal justeres.

På inspektionen gennemgik Finanstilsynet 139 udlån. Gennemgangen resulterede i mernedskrivninger for 2,8 mio. kr.

Sparekassen har de seneste år haft en meget høj udlånsvækst. Finanstilsynet gør opmærksom på, at en høj udlånsvækst stiller krav til sparekassens organisering og ressourcer.

Sparekassens basisindtjeningsmarginal ligger samtidig i den nederste fjerdedel blandt institutterne i gruppe 3, og sparekassens kapitalmålsætning er ikke tilstrækkelig forsigtig henset til sparekassens risikoprofil og -appetit.

Finanstilsynet vurderer således, at sparekassens forretningsmodel er sårbar som følge af sparekassens risikoappetit kombineret med en høj historisk udlånsvækst, en svag indtjening samt en kapitalmålsætning, der ikke er tilstrækkelig forsigtig.

Finanstilsynet vurderer, at sparekassens opgørelse af det individuelle solvensbehov er passende.

Inspektionen giver således ikke anledning til yderligere tillæg til sparekassens individuelle solvensbehov.