Redegørelse om inspektion i Djurslands Bank A/S

Finanstilsynet har i februar 2021 været på inspektion i Djurslands Bank A/S (herefter banken). Inspektionen var en ordinær inspektion og blev gennemført som led i det løbende tilsyn med banken.

Sammenfatning og risikovurdering

Djurslands Bank A/S drives som et lokalt pengeinstitut, der tilbyder traditionelle ind- og udlånsprodukter med fokus på privatkunder, samt mindre og mellemstore erhvervskunder på Djursland, omkring Aarhus og i Randers.

Bankens forretningsmodel er under pres qua stort indlånsoverskud og det lave rentemiljø kombineret med stigende omkostninger, en høj konkurrence samt negativ udlånsvækst. 

Bankens kreditpolitik er gennemgribende ændret det seneste år, og det er Finanstilsynets opfattelse, at banken har en kreditpolitik, der er dækkende for bankens nuværende forretningsområder. Kreditpolitikken bør dog fortsat gøres mere specifik.

Der er indikation af forhøjet risikovillighed i forhold til nye kunder, primært nye privatkunder i Aarhus samt større nye erhvervskunder generelt.

Finanstilsynet gennemgik 162 udlån, udvalgt ud fra en risikobaseret tilgang, herunder med baggrund i den pågående COVID-19-situation. 

Gennemgangen resulterede ikke i yderligere nedskrivninger, end dem banken selv havde identificeret.

Udlånsgennemgangen afdækkede dog flere eksempler på, at sikkerheder ikke var registreret, ikke var registreret korrekt eller at der i registreringen manglede opdatering af markedsværdi. Sikkerhedsopgørelserne viste derfor ikke i alle tilfælde den korrekte værdi. Banken fik et påbud på dette område.

Djurslands Bank har en relativt stor andel af svage kunder blandt de store eksponeringer. Dette indebærer en forøget risiko, og arbejdet med de svageste af eksponeringerne, vil løbende kræve mange ressourcer.

Banken er kendetegnet ved en udlånsportefølje, der har en høj andel af privatkunder (67 pct.). Bankens nedskrivninger på privatkunder er meget lavere end sammenlignelige institutters. Særligt niveauet for stadie 1 nedskrivninger forekommer lavt. Finanstilsynet har ikke identificeret mangler i de få nedskrivninger på privatkunder i stadie 3, som Finanstilsynet har gennemgået. Banken bør have stor opmærksomhed på, om bonitetsklassificeringer og nedskrivninger er korrekte, herunder at bankens nedskrivningsmodel (IFRS9) fungerer korrekt.  

Intern revisions omfang og gennemførsel af operationel revision har ikke været tilstrækkelig. Det skal sikres, at den operationelle revision styrkes, således at den samlede revisionsmæssige handling omfatter alle relevante væsentlige risikoområder. Banken fik et påbud på dette område.

Banken skal sikre, at alle medarbejdere i relevante væsentlige forretningsområder inddrages i identifikation og indberetning af nærved og operationelle hændelser. Banken fik et påbud om dette.

Det skal sikres, at forhandlingsprotokollerne dokumenterer drøftelserne på bestyrelsesmøderne, herunder væsentlige risikovurderinger og forudsætninger for trufne beslutninger. Banken fik et påbud på dette område.

Bankens solvensbehov er fastsat til 10,3 pct. pr. 31. december 2020. Der er som følge af Finanstilsynets inspektion afsat et nyt tillæg for operationelle risici på 0,2 procentpoint. Finanstilsynet vurderer, at bankens opgørelse af det individuelle solvensbehov herefter er passende.