Redegørelse om inspektion i Danske Bank (nedskrivninger i lyset af COVID-19)

Finanstilsynet gennemførte i oktober 2020 en inspektion af Danske Bank-koncernens nedskrivninger på udlån.

Formålet med inspektionen var at vurdere, om banken havde nedskrevet tilstrækkeligt pr. 30. juni 2020, herunder bl.a. i lyset af den negative påvirkning af den danske og internationale økonomi fra COVID-19. Finanstilsynet undersøgte også, om udlånene var placeret i de korrekte stadier i henhold til nedskrivningsreglerne.

Inspektionen omfattede erhvervs- og privatkunder i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Nordirland.

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynets vurdering af bankens nedskrivninger og stadieplacering byggede på en gennemgang af udvalgte forretningsgange og af udlån til 205 erhvervskunder og 129 privatkunder. Finanstilsynet tog ved vurderingen også højde for de nedskrivninger i form af ledelsesmæssige skøn, som banken havde foretaget, og som var relevante for de pågældende udlån. Inden udvælgelsen af kunder frasorterede Finanstilsynet kunder med de bedste ratings/scores, fuldt dækkede eksponeringer og kunder med en beskeden bankeksponering. Finanstilsynet frasorterede også privatkunder med eksponeringer, der var nedskrevet mere end 95 pct. Finanstilsynets konklusioner omfatter derfor ikke disse dele af bankens kundeportefølje.

Finanstilsynet konstaterede, at der var behov for mernedskrivninger på de udvalgte udlån. Nedskrivningerne på udlån til erhvervskunder blev forhøjet med netto 136 mio. kr. Heraf vedrørte 111 mio. kr. ét stort udlån. Nedskrivningerne på udlån til privatkunder blev forhøjet med netto 57 mio. kr. Heraf vedrørte 51 mio. kr. ét større og atypisk udlån, der ligesom flere andre privatkundeudlån med mernedskrivninger var fra bankens Private Banking-afdeling.

Finanstilsynets gennemgang af udlånene indikerede, at bankens nedskrivninger pr. 30. juni 2020 kunne være for små på store erhvervskunder med OIK og på porteføljen af privatkunder, hvorfra kunderne var udvalgt, selv når der tages højde for de ledelsesmæssige skøn på disse specifikke porteføljer. De udvalgte erhvervs- og privatkunder udgjorde en lille andel af bankens samlede udlån, og Finanstilsynet havde derfor ikke grundlag for at foretage et sikkert skøn over behovet for mernedskrivninger for populationerne ved at gange op på resultatet fra gennemgangen. Banken skal informere Finanstilsynet om, hvordan den ved regnskabsafslutningen for 2020 har taget højde for observationerne med henblik på at sikre, at de samlede nedskrivninger er tilstrækkelige. Den eksterne revision skal også forholde sig til det.

Årsagen til mernedskrivningerne på udlån til de udvalgte erhvervskunder var primært, at bankens manuelle nedskrivningsberegninger i flere tilfælde tog udgangspunkt i scenarier eller en vægtning af dem, der var for optimistiske. Banken fik påbud om at sikre, at de manuelle nedskrivningsberegninger indeholder realistiske og begrundede scenarier.

For de udvalgte privatkunder var den typiske årsag til mernedskrivningerne, at banken manglede at konstatere, at der var indtrådt objektiv indikation for værdiforringelse (OIK) i form af betydelige økonomiske vanskeligheder. Dette gjaldt i enkelte tilfælde også for erhvervskunderne. Banken fik påbud om at sikre, at den konstaterer OIK i henhold til regnskabsreglerne.

Finanstilsynet konstaterede fejl og mangler i de datalister, banken sendte til brug for Finanstilsynets udvælgelse af udlån. Det betød, at banken flere gange måtte sende nye datalister eller rettelser til disse. Finanstilsynet vurderede, at fejl i data til Finanstilsynet måtte betyde, at der også er risiko for, at der er fejl i ledelsesinformationen om bankens porteføljer. Banken havde ingen formaliserede processer eller kontroller til at sikre, at data mv. til Finanstilsynet ikke var fejlbehæftede.

Banken fik derfor påbud om at indføre procedurer for kontroller af data, rettelser af fejl mv., så Finanstilsynet modtager korrekte data mv. i forbindelse med inspektioner.