Redegørelse om inspektion i Danske Andelskassers Bank A/S (hvidvaskområdet)

Finanstilsynet var i marts 2021 på inspektion i Danske Andelskassers Bank A/S (banken).

Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede en undersøgelse af bankens overholdelse af nærmere afgrænsede dele af hvidvaskloven samt regler udstedt i medfør heraf. Finanstilsynet fokuserede ud fra en risikobaseret tilgang på følgende områder: Virksomhedens risikovurdering vedrørende hvidvask og terrorfinansiering samt virksomhedens organisering på hvidvaskområdet. 

Virksomhedens politikker, forretningsgange og interne kontroller i henhold til hvidvaskloven, virksomhedens kundekendskab, overvågning af kunder samt undersøgelser af alarmer og underretning til Hvidvasksekretariatet.

Risikovurdering og sammenfatning

Banken er en full-service bank, der leverer traditionelle bankydelser til private kunder samt små og mellemstore erhvervskunder, herunder en del, der beskæftiger sig med landbrug. Bankens primære markedsområde er Jylland, Fyn og Storkøbenhavn. Banken har 20 filialer fordelt i nævnte områder og beskæftiger samlet ca. 300 medarbejdere.

Finanstilsynet vurderer, at bankens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal til høj. Finanstilsynets vurdering er bl.a. baseret på, at banken udbyder traditionelle bankprodukter, at bankens kunder har mulighed for at indsætte ubegrænsede mængder kontanter i bankens pengeautomater, og at der kan oprettes nye kundeforhold uden krav om, at kunden har været fysisk tilstede i en af bankens filialer. Derudover tilbyder banken også leje af bankbokse.

På baggrund af inspektionen har et antal områder givet anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Banken får påbud om at revidere sine skriftlige forretningsgange og kontroller i forbindelse med skærpede kundekendskabsprocedurer.

Banken får påbud om at gennemføre skærpede kundekendskabsprocedurer på samtlige kundeforhold, hvor banken vurderer, at der er øget risiko for, at banken kan blive brugt til hvidvask eller finansiering af terror, herunder især ved forretningsforbindelser, hvor der ikke tidligere er blevet gennemført skærpet kundekendskabsprocedure.

Banken får endelig påbud om at sikre, at der gennemføres tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, herunder særligt i forbindelse med opdatering og ajourføring af samtlige af bankens kunder.